Panie! Otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę twoją! Ps 51,17

Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Dz 4,33