english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

350 lat kościoła Pokoju w Świdnicy

Relacje video - Zwiastun Ewangelicki:

350-lecie położenia kamienia węgielnego

Podpisanie szwedzko-polskiej umowy o współpracy

   

W dniach dniach od 6 do 8 października 2006 r. w Świdnicy odbyły się pod hasłem „WOJNA I POKÓJ” uroczystości związane z 350. rocznicą poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę ewangelickiego kościoła Pokoju p.w. Świętej Trójcy. Kościół ten od kilku już lat jest wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 
W ramach programu odbyło się: ”Forum Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, koncerty muzyki dawnej pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. W parku miejskim przedstawiono inscenizację wojny trzydziestoletnią. Można było zobaczyć żołnierzy ubranych w historyczne stroje, którzy rozłożyli swoje obozowisko na Placu Pokoju. Wieczorem na tym placu młodzież przedstawiła inscenizację wojenną, ale też starania ewangelickich parafian świdnickich o budowę kościoła po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Inscenizacje pokazały, że żadna wojna, a tymbardziej wojna religijna nie ma sensu, bo konflikty należy załatwiać na drodze pokoju.

  

 

Podsumowaniem uroczystości było dziękczynne nabożeństwo niedzielne, w którym wzięli udział: zwierzchnik Kościoła Luterańskiego w Polsce, bp Janusz Jagucki oraz biskupi: Ryszard Bogusz i biskup senior Jan Szarek, biskup Ragnar Persenius z Uppsali (Szwecja), miejscowy biskup katolicki bp prof. dr hab. Ignacy Dec wraz z duchowieństwem katolickim i wiernymi, prezes Synodu Kościoła - ks. Jan Gross i wiceprzewodniczący Rady Synodalnej - Józef Król, wiceprezes Konsystorza - Adam Pastucha, ambasadorzy: Niemiec – dr Reinhard Schweppe, Szwecji – Tomas Bertelman, prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i wielu innych gości.

 

     
Uroczystemu wejściu duchowieństwa do kościoła Pokoju towarzyszyła „armia” żołnierzy z okresu wojny trzydziestoletniej w strojach z tamtych czasów. Na wstępie ks. radca Waldemar Pytel, miejscowy proboszcz, serdecznie powitał licznie zgromadzonych, a następnie po pieśni Marcina Lutra ”Z głębokiej nędzy”, spowiedź odprawił bp Ryszard Bogusz. Liturgii Słowa przewodniczył ks. radca Edwin Pech oraz ks. Friedhard Vogel, superintendent z Hoyerswerda.

   

 

Po hymnie „Warownym grodem”, kazanie na tekst 1 Ts 5,16-24 w języku szwedzkim wygłosił bp Ragner Persenius, który nawiązał do biblijnej i reformacyjnej nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, którą w dniu 31 października 1999 r. w Augsburgu we wspólnej deklaracji podpisali luteranie i rzymskokatolicy. Bp Persenius powiedział m.in.: „Czym jest właściwie usprawiedliwienie? Podstawowym celem jest przywrócenie prawidłowej relacji z Bogiem. Być usprawiedliwionym to znaczy być odnowionym, mieć jasną relację z Bogiem, która jest Jego darem. To jednak nie wszystko. Z dobrej relacji z Bogiem wynika zarazem odnowiona relacja względem bliźnich, dlatego tak ważne jest, by każdego dnia je pielęgnować. Jesteśmy powołani przez Boga do pokoju: z Bogiem, z bliźnim i z całym stworzeniem. Pomiędzy pokojem i usprawiedliwieniem istnieje głęboki związek. W Bożym Królestwie, które Bóg daje według Swojej woli, panują miłość, miłosierdzie, prawi i sprawiedliwość. Jest to ukryte, niewidzialne Królestwo. Jesteśmy powołani do tego, aby Mu służyć, czynić je widzialnym do czasu, aż Chrystus przyjdzie ponownie w Swej chwale”.

  

 Po kazaniu i pieśni wykonanej przez Cantus Polonicus pod dyrekcją Jana Tomasza Adamus, powszechną modlitwę Kościoła zmówił ks. prezes Jan Gross, a następnie Biskup Kościoła z miejscowym proboszczem odprawili liturgię Sakramentu Ołtarza. Komunię Św. rozdawali wszyscy luterańscy biskupi licznie przybyłym do Stołu Pańskiego wiernym.

 

   
Po modlitwie pokomunijnej Biskup Kościoła i Biskup Uppsali podpisali przedłużenie dokumentu o partnerskiej współpracy pomiędzy Archidiecezją Uppsalską Uppsalską a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Po błogosławieństwie wszystkich biskupów przekazane zostały pozdrowienia przez: 

 

- zwierzchnika Kościoła bp. Janusza Jaguckiego, 

- infułata Diecezji Świdnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, który życzył, "abyśmy się rychło spotkali przy jednym Stole Pańskim",

- Ambasadora Niemiec, który m.in. powiedział, że dzięki zmianie ustroju w Polsce i obaleniu muru berlińskiego w Świdnicy mogą się spotkać Polacy, Niemcy i Szwedzi,
- Ambasadora Królestwa Szwecji, który przekazał także pozdrowienia od Jego Wysokości Króla Szwecji Gustawa Karola XVI i Jego Małżonki Królowej Sylwii,
- Prezydent Miasta Świdnica, który wyraził wielką radość, że w jej sercu znajduje się kościół Pokoju – Kościół Świętej Trójcy. Zaprosił też Szwedów i Niemców do trójstronnych rozmów w Świdnicy, a przez uczestników nabożeństwa wszystkich ludzi dobrej woli z całej Europy do odwiedzania Świdnicy i jej wielkiego skarbu - kościoła Pokoju.
 
Zdjęcia: ks. Jerzy Below         więcej zdjęć: strona internetowa "Zwiastuna Ewangelickiego"

 

Zobacz również: Strona parafii w Świdnicy