english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

80-lecie urodzin prof. Jana Kiszy

2 września bieżącego roku 80. urodziny obchodził prof. dr hab. inż. Jan Kisza, członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, kurator Rady Parafialnej w Olsztynie i kurator Diecezji Mazurskiej.

    

Prof. Jan Kisza (trzeci z prawej) w otoczeniu rodziny i przyjaciół

  

Jan Kisza urodził się w Zamarskach pod Cieszynem dnia 2 września 1926 r. w rodzinie Anny i Jerzego Kiszów, prowadzących 14-hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w hodowli bydła i produkcji mleka. Jako najstarszy syn z sześciorga rodzeństwa miał przejąć gospodarstwo po rodzicach. W roku 1944 znalazł się jednak w III Dywizji Strzelców Karpackich, zdobywając w roku 1945 Bolonię we Włoszech. Po wojnie znalazł się na obczyźnie. W dniu 27 kwietnia 1947 r. wrócił do kraju, szykanowany następnie przez Milicję Obywatelską, do której musiał się regularnie zgłaszać jako były „Karpatczyk”.

 

Po maturze rozpoczął studia w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie na Wydziale Mleczarskim. Po przeniesieniu cieszyńskiej uczelni wraz z profesorami i studentami do Olsztyna, tam już pozostał. W lutym 1953 r. z wynikiem bardzo dobrym zdał egzamin inżynierski i pozostał na uczelni, gdzie uzyskał też tytuł magistra zootechniki, a w roku 1964 pod kierunkiem profesora Józefa Janickiego obronił pracę doktorską. Po habilitacji został profesorem zarówno olsztyńskiej uczelni, jak i również krakowskiej Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja. Zapraszany na wykłady do Niemiec, współpracował z profesorami Uniwersytetu w Gissen i Kilonii.

   
Prof. Jan Kisza wypromował 119 inżynierów, 494 magistrów i 25 doktorów, z których 8 jest profesorami i rektorami. Wykonał ponad 100 recenzji, w tym 34 dorobku do tytułu naukowego, 40 prac doktorskich i 32 prac habilitacyjnych. W jego dorobku znajduje się m.in. 186 rozpraw naukowych, 62 artykuły popularno – naukowe, 10 patentów i 2 podręczniki.

 
Profesor Jan Kisza jest uczonym o uznanym w kraju i za granicą autorytecie naukowym, wybitnym specjalistą w zakresie chemii i technologii mleczarskiej. Jego dorobek naukowy został wykorzystany w krajowym przemyśle mleczarskim.

 
Prof. dr Jan Kisza od wielu lat nie tylko jest czynnym członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie, ale także jej kuratorem oraz kuratorem Diecezji Mazurskiej. Jest też członkiem Synodu Kościoła.

    
W niedzielę, dnia 27 sierpnia 2006 r. w Ustroniu na uroczystym obiedzie zgromadziła się niemalże cała jego rodzina ( w r. 1991 zmarła w Olsztynie jego żona, a w bieżącym roku brat w Cieszynie). W uroczystościach brał też udział Prezesa Synodu Kościoła, ks. Jan Gross, który w imieniu Synodu Kościoła i Rady Synodalnej złożył Jubilatowi serdeczne życzenia i podziękowanie za wieloletnią pracę w Kościele, a także odczytał adres gratulacyjny Rady Synodalnej. Prezes Synodu oparł życzenia o bliskie Jubilatowi słowa z 1 księgi Samuelowej 7,12: „Aż dotąd pomagał nam PAN ( „EBEN-haEZER”)” i życzył dostojnemu Jubilatowi, aby ten Pan, który aż dotąd mu pomagał, aby pomagał nadal do samego końca życia.