english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - 1. Niedziela po Trójcy Św.

Hasło tygodnia: Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk 10,16 
    

Psalm tygodnia: Ps 34,2-11

2. Będę błogosławił Pana w każdym czasie,
Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich!

3. Dusza moja będzie się chlubić Panem!
Niechaj słuchają pokorni i weselą się!

4. Wysławiajcie Pana ze mną!
Wywyższajmy wspólnie imię jego!

5. Szukałem Pana i odpowiedział mi,
I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

6. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie
I oblicza wasze nie okryją się wstydem!

7. Ten biedak wołał, a Pan słuchał
I wybawił go z wszystkich ucisków jego.

8. Anioł Pański zakłada obóz
Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.

9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan:
Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

10. Bójcie się Pana, święci jego!
Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.

11. Lwięta cierpią niedostatek i głód,
Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.

  

Graduale: Panie, świadectwa twoje są sprawiedliwe na wieki, daj mi rozum, abym ożył! Alleluja! Ps 119,144

  

Pieśń tygodnia: Prosimy Ducha dziś Świętego (222) 
 

Teksty liturgiczne:

  

Kazanie: Jr 23,16-29
16.Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! 17.Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego. 18.Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto przyjął jego słowo, by móc zwiastować? 19.Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. 20.Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. 21.Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. 22.Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. 23.Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi Pan – a nie także Bogiem z daleka? 24.Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? – mówi Pan. 25.Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. 26.Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, 27.którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? 28.Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? – mówi Pan. 29.Czy moje słowo nie jest jak ogień – mówi Pan – i jak młot, który kruszy skałę?

 

Lekcja: 1 J 4,16b-21
16b.Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 17.W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. 18.W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. 19.Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. 20.Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 21.A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.

  

Ewangelia: Łk 16,19-31
19.A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. 20.Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, 21.i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. 22.I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. 23.A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24.Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. 25.Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 26.I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. 27.I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. 28.Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. 29.Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. 30.A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. 31.I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.