english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - 2. Święto Zesłania Ducha Świętego

Hasło tygodnia: Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6 
   
Psalm dnia: Ps 100
 
1. Psalm dziękczynny.
Wykrzykuj Panu, cała ziemio!

2. Służcie Panu z radością,
Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

3. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!
On nas uczynił i do niego należymy,
Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.

4. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem
W przedsionki jego z pieśnią chwały!
Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!

5. Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego,
A wierność jego z pokolenia w pokolenie.
  
Graduale: Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi! Alleluja! Ps 104,31

 

Pieśń dnia: W zieleń dzień ten strójcie (228)

                     W krąg przez cały świat (763)

    

Teksty liturgiczne:

  

Kazanie: Ef 4,11-15(16)
11.I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 12.aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, 13.aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, 14.abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, 15.lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, 16.z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i bu-duje siebie samo w miłości.

 

Stary Testamant: 1 Mż 11,1-9
1.Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. 2.Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w karaju Synear i tam się osiedlili. 3.I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. 4.Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! 5.Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. 6. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7.Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! 8.I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. 9.Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.
  

Ewangelia: Mt 16,13-19
13.A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 14.A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 15.On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? 16.A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 17.A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18.A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. 19.I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.