english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - 3. Niedziela Postu (Oculi)

Hasło tygodnia: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9,62
 

Psalm tygodnia: Ps 34,16-23

16. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,
A uszy jego słyszą ich krzyk.

17. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom,
Aby wytracić z ziemi pamięć ich

18. Wołają, a Pan wysłuchuje ich,
I ocala ich ze wszystkich udręk.

19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,
A wybawia utrapionych na duchu.

20. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego,
Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.

21. Strzeże wszystkich kości jego,
Żadna z nich się nie złamie.

22. Niegodziwego zabija złość,
A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.

23. Pan wyzwala duszę sług swoich
I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.
  

Graduale: Niech wesprze mnie ręka twoja, gdyż wybrałem przykazania twoje. Amen. Ps 119,173

  

Pieśni tygodnia: I za mnieś umarł (119)

                              Pomóż rozważać, Panie (155)
  

Teksty liturgiczne:

  

Kazanie: 1 P 1,(13-17)18-21
13.Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. 14.Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, 15.lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, 16.ponieważ napisano : Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 17.A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, 18.wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, 19.lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 20.Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, 21.którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu.
  

Stary Testament: 1 Krl 19,1-8(9-13a)
1.Achab opowiedział Izebel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszyst-kich proroków Baala. 2.Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z ży-ciem każdego z nich. 3.Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Beer-Szeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. 4.Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. 5.Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się! 6.A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. 7.Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. 8.Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb. 9.I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: Co tu robisz, Eliaszu? 10.A on odpowiedział: Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga Zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z tobą, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. 11.Rzekł więc do niego: Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. 12.Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. 13a.Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz.
   
Ewangelia: Łk 9,57-62
57.Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. 58.A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. 59.Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. 60.Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. 61.Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. 62.A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.