english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - Niedziela Przedpostna

Hasło tygodnia: Oto idzemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym (Łk 18,31)
 

Psalm tygodnia: Ps 31,2-6

2. W tobie, Panie, szukałem schronienia,
Obym nigdy nie doznał wstydu!
Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!

3. Nakłoń ku mnie ucho swoje,
Śpiesznie ocal mnie!
Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić!

4. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją,
Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!

5. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie,
Boś ty schronieniem moim.

6. W ręce twoje polecam ducha mego,
Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.
 
Graduale: W tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie! Alleluja! Ps 31,2
 

Pieśń tygodnia: Za Jezusem podążajmy (774)

   

Teksty liturgiczne

Kazanie: Am 5,21-24
21.Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. 22.Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. 23.Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. 24.Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!
  
Lekcja: 1 Kor 13,1-13
1.Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. 2.I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. 3.I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. 4.Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, 5.nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, 6.nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; 7.wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. 8.Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. 9.Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; 10.lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. 11.Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. 12.Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 13.Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

 

Ewangelia: Mk 8,31-38
31.I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. 32.I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. 33.Lecz On odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, tylko o tym, co ludzkie. 34.A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. 35.Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. 36.Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? 37.Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? 38.Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi.