english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - Święto Trójcy Świętej

Hasło tygodnia: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego! Iz 6,3

Psalm tygodnia: Ps 145

1. Hymn Dawida.
Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu,
I błogosławić imieniu twemu na wieki.

2. Co dzień błogosławić ci będę
I wysławiać imię twoje na wieki.

3. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
A wielkość jego jest niezgłębiona.

4. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje,
Opowiada o potędze twojej.

5. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego
I cudowne sprawy twoje.

6. Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich,
Opowiadać o wielkości twojej.

7. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej,
A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.

8. Łaskawy i miłosierny jest Pan,
Nierychły do gniewu i pełen łaski.

9. Dobry jest Pan dla wszystkich,
A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.

10. Niech dziękują ci, Panie,wszystkie dzieła twoje,
A wierni twoi niech ci błogosławią!

11. Niech mówią o chwale królestwa twego
I niech opiewają potęgę twoją,

12. Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją
I wspaniałą chwałę królestwa twego!

13. Królestwo twoje jest królestwem wiecznym,
A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.

14. Pan podtrzymuje wszystkich upadających
I podnosi wszystkich zgnębionych.

15. Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają,
A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.

16. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.

17. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich
I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.

18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają,
Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.

19. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją,
A wołanie ich słyszy i wybawia ich.

20. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują,
Ale wszystkich bezbożnych wytraci.

21. Niech usta moje głoszą chwałę Pana
I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte
Na wieki wieków! 
    
Graduale: Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego! Alleluja! Ps 150,2

 

Pieśń tygodnia:  Święty jest Pan, nasz Bóg (239)

                              Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco, przyjdź (226)

  

Teksty liturgiczne:

  

Kazanie: Ef 1,3-14
3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; 4.w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości 5.przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, 6.ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 7.W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, 8.której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, 9.oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, 10.tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, 11.w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, 12.abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. 13.W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, 14.który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.
  

Stary Testament: Iz 6,1-13
1.W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. 2.Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. 3.I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. 4.I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. 5.I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. 6.Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, 7.i dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. 8.Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowie-działem: Oto jestem, poślij mnie! 9.A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! 10.Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie na-wrócił i nie ozdrowiał! 11.I rzekłem: Dopókiż, Panie? A On odpowiedział: Dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. 12.Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie wielkie spustoszenie. 13.A choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień.

Ewangelia: J 3,1-8(9-15)
1.A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2.Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. 3.Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4.Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 5.Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6.Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7.Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8.Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. 9.Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? 10.Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? 11.Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12.Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? 13.A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, 14.i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, 15.aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.