english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - Zesłanie Ducha Świętego

Hasło tygodnia: Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6 
  
Psalm tygodnia: Ps 118,24-29
 
24. Oto dzień, który Pan uczynił,
Weselmy się i radujmy się w nim.

25. O Panie, racz zbawić,
O Panie, racz poszczęścić!

26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

27. Pan jest Bogiem, On nas oświeca.
Zawiążcie korowód z gałązkami
Aż do narożników ołtarza!

28. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę;
Boże mój, będę cię wywyższał.

29. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry,
Albowiem łaska jego trwa na wieki!
 

Graduale: Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi. Alleluja! Ps 104,30
 

Pieśni tygodnia:  O Duchu Święty, Boże, przyjdź (221)

                               Przyjdź, ach przyjdź, Duchu żywota (224)
   
Teksty liturgiczne:

   

Kazanie: 1 Kor 2,12-16
12.A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13.Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 14.Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 15.Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. 16.Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.

  

Stary Testament: 4 Mż 11,11.12.14-17.24.25
11.I rzekł Mojżesz do Pana: Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? 12.Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: Nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? 14.Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. 15.A jeśli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. 16.I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesięciu mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzorców, i przywidź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą; 17.Ja zaś zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę w nich, i nieść będą z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. 24.Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził siedemdziesięciu mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. 25. I zstąpił Pan w obłoku, i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na siedemdziesięciu starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło.

 

Lekcja: Dz 2,1-18
1.A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2.I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3.I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 4.I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. 5.A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; 6.gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. 7.I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8.Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? 9.Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 10.Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, 11.zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. 12.Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to może znaczyć? 13.Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. 14.Na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będżie wiadome, dajcie też posłuch słowom moim. 15.Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia 16.ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:

  
17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan,
Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało
I prorokować będą synowie wasi i córki wasze,
I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
A starcy wasi śnić będą sny;
18. Nawet i na sługi moje i służebnice moje
Wyleję w owych dniach Ducha mego
I prorokować będą. 
     

Ewangelia: J 14,23-27
23.Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. 24.Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. 25.To wam powiedziałem z wami przebywając. 26.Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 27.Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.