english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Kościoła

W dniach od 3 do 5 listopada 2006 r. w  sali Domu Parafialnego im. bp. Andrzeja Wantuły w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim odbyła się kolejna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja oprócz wewnątrzkościelnych spraw była poświęcona hasłu roku 2007, które ma przyświecać życiu i pracy Kościoła w przyszłym roku: „Rok 2007 – rokiem pieśni i liturgii ewangelickiej”. 
  

  
Wygłoszony został programowy referat Tadeusza Sikory, twórcy i znawcy muzyki i pieśni ewangelickiej: „Ks. Paweł Gerhardt – "drugi Luter" – Charakterystyka życia i twórczości na 400-lecie urodzin (1607) w roki pieśni i liturgii ewangelickiej 2007".
 
Ponadto sprawozdania (informacje) o stanie i życiu Kościoła oraz z pracy Rady Synodalnej złożyli: bp Janusz Jagucki i ks. prezes Jan Gross, a także ks. Tadeusz Konik, który przekazał informacje z prac Nadzwyczajnej Komisji ds. Rewizji i Konsolidacji Prawa Kościelnego.

  

 
Obrady synodalne rozpoczęły się w piątek nabożeństwem wieczornym w kościółku prezydenckim w rezydencji Prezydenta RP w Wiśle – Czarnem „Na Zadnim Groniu”, w czasie którego kazanie wygłosił radca Rady Synodalnej, ks. proboszcz Roman Dorda. Czynny udział wziął w nim też miejscowy proboszcz, ks. Adam Glajcar. Po nabożeństwie gospodarze zameczku prezydenckiego podjęli Synod kawą, herbata i ciastem. Członkowie Synodu mogli również zwiedzić rezydencję prezydencką. 
   

   

W niedzielę w wiślańskim kościele parafialnym p.w. Apostołów Piotra i Pawła odprawione zostało uroczyste nabożeństwo synodalne, w czasie którego czynny udział w liturgii wzięli zwierzchnik Kościoła w Polsce bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej bp Władysław Volny z Czeskiego Cieszyna, bp Paweł Anweiler, miejscowy proboszcz ks. Waldemar Szajthauer, a kazanie wygłosił Prezes Synodu ks. Jan Gross.

  

  

Podczas Synodu toczyła się szeroka dyskusja na tematy związane z życiem i pracą Kościoła. Z ubolewaniem i żalem stwierdzono, iż niektóre władze administracyjne wbrew aktualnej Konstytucji oraz Ustawie o wolności sumienia i wyznania oraz Ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, utrudniają drogami administracyjnymi pracę Kościoła. Przyczyną tego może być brak Umowy Rządowej pomiędzy Państwem a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, o którą zabiegają Władze Kościoła od listopada 2003 r.
  

W związku z pojawiającymi się problemami Synod Kościoła podjął trzy uchwały, które szczegółowo wyjaśniają stanowisko Kościoła w tych sprawach. W pierwszej z nich Synod stwierdził, iż "władze publiczne naruszając zasadę, iż Kościół sam określa swoją organizację wewnętrzną i jest samodzielny i niezależny od jakichkolwiek władz przy ustalaniu zasad i praktyki tejże organizacji, coraz częściej ingerują w zakres tego władztwa dokonując sprzecznej ze stanowiskiem władz Kościoła interpretacji przepisów Zasadniczego Prawa Wewnętrznego i uznają przy tym, że ta pozakościelna wykładnia wewnątrzkościelnych norm organizacyjnych ma decydujące znaczenie dla oceny prawnej zdolności do czynności prawnych kościelnych jednostek organizacyjnych.
 
Praktyka taka jest nie tylko przejawem politycznej nieprawidłowości, ale równocześnie świadectwem niezrozumienia obowiązujących standardów europejskich w traktowaniu stosunków Państwa do Kościołów i związków wyznaniowych, braku akceptowania dotychczas obowiązujących norm prawnych kształtowanych przez uwarunkowania historyczno-społeczne oraz może być postrzegana jako nieprzypadkowe działania zmierzające do pozbawienia tradycyjnie działającego w Polsce Kościoła należnych mu praw podmiotowych.
 
Praktyka negowania uprawnień Kościoła w zakresie skutecznego i wiążącego poświadczania kompetencji do reprezentowania parafii w stosunkach zewnętrznych, żądania przedstawiania wewnątrzkościelnych umocowań do reprezentacji, gdy Najwyższe Władze Kościelne potwierdzają tę reprezentację, próby podważania skutków prawnych prawomocnych rozstrzygnięć Komisji Regulacyjnej dotyczących symbolicznego i bardzo ograniczonego zadośćuczynienia za zabór majątku Kościoła w okresie funkcjonowania władzy komunistycznej w Polsce, ingerowanie przez sądownictwo powszechne w zastrzeżone ustawowo obszary rozstrzygnięć Komisji Regulacyjnej, nierównoprawne traktowanie Kościoła w kształtowaniu jego praw i ich późniejszej realizacji w porównaniu z innymi tradycyjnymi Kościołami w RP (np. w zakresie zwrotu nieruchomości) nie mogą być przez Synod Kościoła niezauważone i pozostawione bez reakcji".

  

Synod Kościoła postanowił również "wyrazić swoje szczere i gorące podziękowanie dla tych wszystkich podmiotów, jednostek i organizacji, które w swej codziennej działalności i we wzajemnych kontaktach kierują się nie tylko etyczną zasadą równości, ale i jej prawnym wyrazem. W szczególności wyrażamy naszą wdzięczność Władzom Kościoła Rzymskokatolickiego za przejawy braterstwa, zrozumienia i świadectwa równego traktowania wynikającego z rzeczywistych intencji, a nie z konformizmu politycznego".

     

Przeczytaj pełny tekst Uchwały Synodu Kościoła nr 1 z dnia 4 listopada 2006 r.

     

Uchwały nr 2 i 3 odnoszą się do szczegółowych przypadków wątpliwości prawnych związanych z właściwą reprezentacją parafii przed organami administracyjnymi i sądowymi.

   

Uchwała nr 2 z dnia 4 listopada 2006 r. dotyczy zagadnienia związanego z ewentualnym wygaśnięciem uprawnień proboszcza-administratora do zarządzania powierzoną mu parafią. Synod w tej sprawie podjął "wykładnię autentyczną § 40 ust. 4 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, stwierdzając iż, "termin określony w § 40 ust. 4 ZPW ma charakter instrukcyjny, a Proboszcz-administrator pełni swoje obowiązki w parafii do chwili odwołania go przez Konsystorz Kościoła (§ 70 pkt. 3 ZPW)". 
 

Przeczytaj pełny tekst Uchwały Synodu Kościoła nr 2 z dnia 4 listopada 2006 r.

     

Uchwała nr 3 podała "wykładnię autentyczną § 29 ust. 2 lit. "f" Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:
 

1. Umocowanie proboszcza parafii w postępowaniu administracyjnym, określonym w art. 39 ust. 2 ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Dz. U. z dnia 27.06.1994 r.) oraz w postępowaniu regulacyjnym i sądowym, określonym w art. 40 - 45a tejże ustawy, nie wymaga uchwały Zgromadzenia Parafialnego, o której mowa w § 29 ust. 2 lit. "f" ZPW.
 
2. W postępowaniu administracyjnym, a także w postępowaniu regulacyjnym przed Komisją Regulacyjną i dalej w postępowaniu sądowym, w sprawach określonych w art. 39 ust. 2 oraz art. 40 - 45a ustawy z 13 maja 1994 r. reprezentantem parafii jest z urzędu jej proboszcz lub proboszcz administrator (zgodnie z § 42 ust. 3 Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP).
   
 

Przeczytaj pełny tekst Uchwały Synodu Kościoła nr 3 z dnia 4 listopada 2006 r.

     
10 sesja XI Synodu Kościoła była ostatnią z zaplanowanych sesji synodalnych w tym składzie osobowym, gdyż w dniach 14-15 kwietnia 2007 r. zbierze się XII Synod Kościoła w nowym składzie wybranych przedstawicieli. Do tego czasu pracuje dotychczasowa Rada Synodalna z Prezesem Synodu na czele oraz wszystkie komisje synodalne.

  

zdjęcia: ks. Jerzy Below