english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Laudacja dla prof. Jana Harasimowicza

Laudacja dla Profesora zwyczajnego nauk humanistycznych Jana Witolda Harasimowicza
  
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych Jan Witold Harasimowicz należy do najwybitniejszych znawców historii sztuki i kultury w Polsce, zajmuje również wysoką pozycję naukową w Europie. Na co dzień związany jest w pracy badawczej z Instytutem Historii Sztuki jako kierownik Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Gruntownie wykształcony w kraju i za granicą w dziedzinie historii sztuki, filozofii i teologii, wykładał również w latach 1990 -2005 na uniwersytetach w Bochum, Brnie, Frankfurcie nad Odrą, Lipsku. Marburgu, Strasburgu, Stuttgarcie, Wurzbürgu. Jest członkiem Komisji Historii Kultury Komitetu Nauk Historycznych PAN, Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Szczecinie, Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej Historyków Sztuki i szeregu innych Instytucji w Görlitz, Moguncji, Dreźnie, Stuttgarcie oraz uczestnikiem wielu międzynarodowych projektów badawczych i edytorskich.
 
Rodzinnie wpisuje się w głębokie tradycje patriotyczne, gdyż dziadek był oficerem 1. Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Profesor Harasimowicz jest równocześnie wybitnym znawcą sztuki sakralnej, w tym również sztuki i teologii ewangelickiej. Prowadzi szerokie badania w zakresie związków sztuki z religią w czasach nowożytnych w krajach na północ od Alp. Z tej racji jest członkiem założycielem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Reformacji, a od 2002 roku prezesem tegoż towarzystwa. Jest autorem nagrodzonej przez Ministra Nauki książki pt.: „Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej reformacji” oraz pozycji wyróżnionej Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej „Mors Janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki w wieku reformacji”. Olbrzymia ilość fachowych publikacji i przedsięwzięć naukowych stawia Go w rzędzie najwybitniejszych postaci, mających wpływ na normalizację stosunków polsko-niemieckich. Jest doradcą Wojewody Dolnośląskiego do spraw kultury. W 2004 roku został laureatem Nagrody Kulturalnej Dolnej Saksonii.
 
Profesor Jan Harasimowicz jest również autorem wielu ważnych przyczynków naukowych. Publikowanych w pracach zbiorowych, wśród których na uwagę środowisk ewangelickich zasługuje tekst: „Słowo widzialne-luteranizm górnośląski w zwierciadle sztuki”, zamieszczony w katalogu wystawy Muzeum Śląskiego pt.: „Oblicza sztuki protestanckiej na Górnym Śląsku” oraz artykuł pt.: „Ewangelicka architektura i sztuka kościelna na ziemiach polskich”, umieszczony w albumie o Kościele Luterańskim w Polsce.
 
Kapituła „ Śląskiego Szmaragdu” uhonorowała tym wyróżnieniem Pana Profesora w dowód wdzięczności i podziękowania za odkrywanie sztuki protestanckiej na Śląsku i popularyzowanie, odchodzącego już niekiedy w niepamięć, dorobku śląskich ewangelików w zakresie kultury, sztuki i architektury.
 
Za Kapitułę
 
Kurator Diecezji Katowickiej - Wilhelm Lorek
Biskup Diecezji Katowickiej - bp Tadeusz Szurman
 
Katowice, 31 października 2007 roku