english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Słowo wygłoszone z okazji przyznania Nagrody im. ks. L. Otto

Ks. bp Jan Szarek
 
15-lecie Ośrodka Wydawniczego „Augustana
Słowo wygłoszone z okazji przyznania Nagrody im. Ks. L. Otto
Bielsko-Biała 27.04.2007
 
Pragnę podziękować Kapitule Nagrody im. Ks. Leopolda Otto za to zaszczytne wyróżnienie, które mi przyznano. Dziękuję także ks.bp. Pawłowi Anweiler za przedstawioną prezentację mojej osoby. Radość moja jest podwójna, bowiem dziś wspólnie razem obchodzimy 15-lecie działalności OW Augustana.
 
Dostojni Goście! Szanowni Państwo! W czasie mojej drogi życiowej poznałem wielu wspaniałych świadków wiary. Jedni przemawiali do mnie poprzez książki czyli słowo pisane. Historia nazwała ich „niemymi świadkami”. Innych miałem sposobność słuchać osobiście i obserwować ich drogę wiary. Ten „obłok świadków – mówiąc językiem Nowego Testamentu-był dla mnie inspiracją i zachętą do działania. Z uwagi na brak czasu pominę ich wyliczanie.
 
Każdy okres historyczny w dziejach Kościoła ma swój szczególny czas łaski, który należy wykorzystać. Dla nas, Luteran w naszej Ojczyźnie, tym szczególnym czasem były lata 80 i 90 ubiegłego wieku. Po latach komunistycznego zniewolenia powoli rodziła się nowa nadzieja, odżyły nasze marzenia i wizje dot. Kościoła otwartego, obecnego w społeczeństwie i w mediach. Powstanie „Solidarności” i przemiany społeczno-polityczne w naszym kraju otworzyły Kościołom nowe obszary pracy duszpasterskiej. Wspomnę tutaj słynne „porozumienia gdańskie”, które utorowały Kościołom dostęp do Radia.
 
O rzeczywistym dostępie Kościołów do mediów można mówić dopiero od roku 1989, tj. od chwili, gdy zniesiono cenzurę a Polska weszła na drogę transformacji ustrojowej. Pod koniec lat siedemdziesiątych w społeczeństwie polskim zrodziło się także zainteresowanie problematyką religijną. Przezywaliśmy wtedy istny „głód” Słowa Bożego, świadczą o tym liczby rozpowszechnionych Biblii, Nowych Testamentów i innych wydawnictw religijnych, także dla dzieci i młodzieży. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu powołaliśmy do życia w 1982 r. pierwszą ewangelicką księgarnię „Logos” w Cieszynie. Pamiętam liczne dyskusje w kręgach kościelnych o potrzebie poszerzenia naszego świadectwa poprzez literaturę religijną . W ten sposób zrodziła się też myśl budowy drukarni w Warszawie dla celów kościelnych. Niestety te plany okazały się niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak zaplecza ludzkiego.
 
Wtedy sobie przypomniałem na nowo tych wspaniałych świadków wiary, którzy właściwie odczytali wyzwania swej epoki. Jednym z nich był nasz reformator, który dokonał dzięki wynalazkowi druku pierwszej rewolucji medialnej, odkrywając ważność pisanego i drukowanego słowa w postaci listów, ulotek i plakatów oraz małych broszur i książek. Historycy podają, że jedna trzecia wydanych publikacji w pierwszej połowie 16 wieku było autorstwa M. Lutra. W jednym ze swoich pism: „Do szlachty narodu niemieckiego…” napisał: „czas milczenia przeminął, nadszedł czas mówienia”. Podobny czas nadszedł także dla nas. Parafrazując cytowane zdanie Reformatora pozwoliłem sobie dodać  "nadszedł czas działania”.
 
Jak już wspomniałem na wstępie, tych świadków wiary którzy inspirowali moje wizje i działania, było więcej. Muszę jeszcze wspomnieć Ks. Leopolda Otto, który mnie osobiście zaimponował swoją postawą i determinacja. Zawsze była mi bliska jego koncepcja Kościoła ewangelickiego w Polsce, którą można streścić w dwóch krótkich zdaniach: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ma swoje miejsce w historii tego narodu oraz wielkie zadanie misyjne do spełnienia. Dla realizacji tego zadania Kościół musi być Kościołem narodowym - polskim. Tu cytat: „Tylko taki Kościół może być światłem i solą dla polskiego narodu i nawiązywać do złotego wieku kultury i reformacji". To wymienionemu Ks. L. Otto oraz kontynuatorowi jego idei Ks. bp Juliuszowi Bursche, a także wielu innym świadkom zawdzięczam moje spojrzenie na Kościół i jego rolę w społeczeństwie. Przede wszystkim to dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego łasce byłem zdolny do podjęcia tej służby. „Wiara jest potężnym motorem działania - powiada prof. Jan Szczepański – ona mobilizuje w jednostce siły do działania..” Tę prawdę przeżyłem osobiście.
 
Nadszedł więc czas działania. Po licznych dyskusjach także w kręgu rodzinnym z moją małżonka, postanowiłem z Bożą pomocą podjąć się realizacji naszych wizji budowania OW w Bielsku. Na jednym z posiedzeń Rady Parafialnej PEA w Bielsku przedstawiłem moją propozycję: zbudowania na Bielskim Syjonie Ośrodka Wydawniczego dla naszego Kościoła oraz odpowiedniej sali parafialnej dla potrzeb Parafii, szczególnie dla pracy wśród dzieci i młodzieży, którą prowadziła moja żona. Po licznych przygotowaniach wstępnych rozpoczęto 1985 r. budowę Ośrodka.
 
Szanowni Państwo! Jak to bywa z naszymi wizjami i marzeniami, nie wszystkie udało się zrealizować, niektóre zweryfikowało życie, inne trzeba było zaniechać ze względu na ograniczenia finansowe. To jednak nie oznacza, że z nich zrezygnowano. Jako biskup Kościoła i zarazem Prezes PRE zawsze angażowałem się na rzecz naszej obecności w mediach. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się doprowadzić w 1992 r. do zawarcia porozumienia między PRE a Komitetem do Spraw Radia i Telewizji, regulujące zasady współpracy radiowej. Dopiero w 1995 r. podpisano podobne porozumienie na podstawie którego powołano do życia Ekumeniczna Redakcję Programów Telewizyjnych.
 
Myślę, że dziś już nie trzeba nikogo przekonywać o potrzebie naszej obecności w mediach. Współczesne media są ważnym narzędziem w przekazywaniu Ewangelii współczesnemu światu. Jestem przekonany, że gdyby żył dziś apostoł Paweł, to by używał mediów dla zwiastowania Ewangelii, zgodnie ze słowem: „Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę” (Flp. 1,16).
 
Wyrażam dziś wdzięczność i radość, którą kieruję przede wszystkim do Pana Kościoła – Jezusa Chrystusa za to, że jest mi dane przeżywać to 15–lecie Augustany. Moje podziękowanie kieruje do tych z Państwa, którzy od samego początku mnie wspierali radą, pomocą i modlitwami przy realizacji tego trudnego w owych czasach zadania. Szczególne podziękowanie kieruję do mojej rodziny, która w tym czasie tych 6 lat budowy okazywała mi zrozumienie i wsparcie.
 
Szanowni Państwo! Dziś z perspektywy 15 lat istnienia tego Ośrodka możemy pochwalić się sporym dorobkiem wydanych publikacji i innych inicjatyw kościelnych w dziedzinie mediów. Wyrażam także moją radość z dalszego rozwoju mediów elektronicznych oraz dalszych inicjatyw diecezjalnych i parafialnych w dziedzinie słowa drukowanego. Cieszy też nasza obecności w lokalnych środkach masowego przekazu. W naszych założeniach Ośrodek Wydawniczy miał także pełnić funkcję społeczną i ekonomiczną. Historia tych 15 lat udowodniła, że nie były to tylko wizje bez pokrycia. Ośrodek na stałe wpisał się w życie kulturalne i edukacyjne naszego miasta. W jego pomieszczeniach odbywają się różnorodne imprezy kulturalne. Drukarnia OW stała się miejscem pracy dla wielu mieszkańców naszego regionu. Drukarnia jest także ważnym sponsorem dla Kościoła oraz wspiera miejscowe działania kulturalne.
 
Z okazji jubileuszu 15–lecia życzę Ośrodkowi Wydawniczemu oraz Wydawnictwu naszego Kościoła, jego kierownictwu i współpracownikom dalszego dynamicznego rozwoju oraz wielu osiągnięć. Niech łaskawy Bóg nadal błogosławi waszą służbę. Mediom kościelnym życzę więcej dynamizmu, bowiem wierni naszego Kościoła oczekują od nich zaangażowania się na rzecz obrony naszych praw obywatelskich, abyśmy przez władze państwowe nie byli tylko tolerowani, ale w pełni akceptowani. Nie chcę powiedzieć „miłowani”, chociaż taki program maksimum, jeśli chodzi tolerancje, pozostawił wszystkim Polakom papież Jan Paweł II przemawiając w warszawskim Kościele Św. Trójcy w 1991 roku.
 
Szczęść wam Boże !