english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życiorys ks. Karola Samca

Ks. Karol Samiec, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle urodził się 28 stycznia 1935 r. w Wiśle i tu uczęszczał do szko­ły. Po zdaniu matury w Państwowym Liceum w Wiśle roz­począł w 1954 r. studia w Chrześcijańskiej Akademii Teo­logicznej w Warszawie.
 
Pierwszą pracę rozpoczął w Mrą­gowie u boku ks. Edwarda Bussego w czerwcu 1958 r. Jed­nak już 1 lutego 1959 r. został mianowany wikariuszem swojej rodzinnej parafii, której następnie służył przez 38 lat.
 
W roku 1963 ks. Karol Samiec wstąpił w związek mał­żeński z Haliną Cieślar. Doczekali się trójki dzieci: Jana, Karola i Elżbiety. Lata 60-te i 70-te były najlep­szymi latami pracy kaznodziej­skiej księdza Karola Samca. Uczestni­czył aktywnie we wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych na terenie diecezji cieszyńskiej, a nawet na Górnym Śląsku.
 
W 1978 roku został wy­brany przez zgromadzenie para­fialne l proboszczem Parafii wiślańskiej (II proboszczem był Jan Klima). Ponadto objął admini­strację najwyżej położonej w Beskidzie Śląskim parafii w Istebnej, w tzw. „Trójwsi", graniczącej z Cze­chami.
 
Kontynuując pracę swoich poprzedników rozpo­czyna rozbudowę parafii w wiślańskich dolinach: buduje domy katechetyczne (kościołów nie wolno było wówczas budować) w Jaworniku i Głębcach, a w Istebnej plebanię. Zakładał punkty kaznodziejskie położone wysoko w górach, gdzie mogły odbywać się godziny biblijne.
 
Dbał o kontakty wi­ślańskich chórów ze współwyznawcami w wielu krajach Europy. Do Wisły przyjeżdżał i także ewangelicy z różnych części Europy, a każdego roku młodzież z Polski i z zagranicy spę­dzała wakacje w Salmopolu, Jaworniku i Istebnej.
 
Ks. Sa­miec był współorganizatorem Wiślańskich Dni Muzyki Organowej. Wiślański kościół był otwarty i służył wcza­sowiczom oraz miejscowym parafianom licznymi koncerta­mi; bywali tu najlepsi organiści i dyrygenci chórów.
 
Ks. proboszcz Samiec był zawsze życzliwy ruchowi ekumenicznemu, zwłaszcza w stosunku do Kościołów Ślą­skiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, jak też Ko­ścioła Rzymskokatolickiego. W kościołach wiślańskich odbywały się nabożeństwa ekumeniczne, na których ks. Samiec wygłaszał kazania. A mówcą był wspaniałym; przekonywującym i docierającym do serc ludzkich.
 
Był gorliwym Sługą Bożym. Ta gor­liwość pogarszała stan jego zdrowia. Leczył się w klinice w Katowicach Ligocie oraz w Śląskim Szpitalu Reumato­logicznym w Ustroniu.
 
Zginął w wypadku samochodowym w Wiśle dnia 18 kwietnia 1997 r. Dzień jego pogrzebu - 23 kwietnia był dniem żałoby nie tylko miejscowej ludności, ale i wielu Ko­ściołów, z którymi współpracował. Kilkutysięczny kondukt żałobny zmierzający na wiślański „Groniczek" był wielką manifestacją.
 
Za: „Zacni Wiślanie”, Wisła 2000