english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dokument końcowy XVII OFKL

 

 

D O K U M E N T    K O Ń C O W Y

 

 

XVII Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich

Warszawa, 26-28 września 2008 r.

 

 

W dniach od 26 do 28 września 2008 r., w Centrum Luterańskim w Warszawie, przy ul. Miodowej 21 odbyło się XVII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, zorganizowane przez Synodalną Komisję ds. Kobiet.
 

W Forum uczestniczyło ponad 60 pań z całej wspólnoty naszego Kościoła oraz zaproszeni goście z USA, Niemiec, Słowacji, Republiki Czeskiej, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego.

 
Temat XVII Forum brzmiał: „Moja współodpowiedzialność za Kościół”
 
Hasło biblijne z Listu do Filipian 2,13: „Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”.

 

Słowo pozdrowienia wygłosił Prezes Synodu Kościoła ks. Jerzy Samiec.

 
Diakon Małgorzata Gaś odczytała list skierowany do uczestniczek Forum przez Biskupa Kościoła ks. Janusza Jaguckiego, oraz przekazała słowa pozdrowienia od pani Danuty Jaguckiej, pani Anieli Szarek oraz od pań, które nie mogły przybyć na Forum.

 

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska w referacie zatytułowanym „Kościół i odpowiedzialność” przedstawiła genezę powstania Kościoła oraz zadania jakie przed Kościołem stoją. Wskazała, że według Konfesji Augsburskiej podstawowym zadaniem Kościoła jest nauczanie Ewangelii i udzielanie sakramentów.
W dalszej części referatu pani Tarnogórska nakreśliła jakie są zadania członków Kościoła. Przytaczając 12 rozdział, wiersze od 4 do 6 I Listu Apostoła Pawła do Koryntian stwierdziła, że „różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich”.
Odpowiedzialność za Kościół ponoszą w równej mierze duchowni i świeccy członkowie Kościoła.

Kończąc, zachęciła do poszukiwania swojego miejsca w pracach parafialnych, a także do składania świadectwa, co jest szczególnym rodzajem przyjmowania odpowiedzialności.

 
Drugi referat tematyczny wygłosiła Kornelia Pilch. Jako tytuł swojego wystąpienia przyjęła temat tegorocznego Forum „Moja współodpowiedzialność za Kościół”.

Stwierdziła, że nasza obecność na Forum świadczy o zaangażowaniu w pracę w Kościele i chęć kształtowania tego Kościoła.

Wskazała na pewną skostniałość struktur Kościoła i konieczność przekierowania pracy na współdecyzyjność i współudział , aby możliwe było realizowanie współ-odpowiedzialności za Kościół.
Kościół powinien zachęcać swoich członków do brania współodpowiedzialności i wskazywać pola działalności.

Przyszłość Kościoła kształtuje się na szczeblu parafii, ponieważ jest ona podstawą Kościoła i tu istnieje możliwość najpełniejszego zaangażowania się w pracę.

Współodpowiedzialność przejawia się też w relacjach międzyparafialnych i braniu odpowiedzialności finansowej przez parafie lepiej sytuowane za parafie biedniejsze.

Referentka poruszyła też aspekt współpracy duchownych i świeckich członków Kościoła.

  

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęły się dyskusje w grupach, z których wyniknęły następujące wnioski:

 
- dążyć do zmiany sposobu funkcjonowania parafii z patriarchalnego na partnerski, co

   implikuje współdecyzyjność i współudział,

- otoczyć szczególną troską pracę wśród dzieci i młodzieży, jako tych, którzy są przyszłością  naszego Kościoła,

- położyć nacisk na edukację duchownych pod kątem budowania życia parafialnego

   i kształtowania relacji międzyludzkich

- edukować członków Rad Parafialnych w zakresie znajomości prawa kościelnego

   i wypływających z niego powinności wobec parafii i duchownego,

- wykorzystywać potencjał profesjonalny członków parafii w dziedzinie prawodawstwa

   i zarządzania,

- zachęcać aktywnych członków parafii i komitetów parafialnych do współdziałania

   z duchownym przy aktywizacji parafian mniej zaangażowanych,

- stworzyć w parafiach możliwość wyrażania różnego rodzaju duchowości,

- uświadamiać parafianom, że w naszej sytuacji, każdy ewangelik jest wizytówką naszego  Kościoła,

- podkreślać wagę poczucia tożsamości wyznaniowej oraz propagować wartości

   ewangelickie,

- zachęcać do modlitwy za wspólnotę Kościoła.

 

Pani Aldona Karska zapoznała zgromadzone panie z pismem Ministra Zdrowia, skierowanym na ręce Biskupa Kościoła, o konieczności edukowania kobiet w zakresie profilaktyki nowotworowej. Pani Karska zwróciła uwagę, że temat ten poruszała z własnej inicjatywy na dwóch poprzednich Forach.

 
XVII Forum Kobiet Luterańskich zakończono w niedzielę nabożeństwem w Kościele Św. Trójcy, w trakcie którego kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz.

 

 

Uczestniczki XVII Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich