english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życzenia Biskupa Kościoła

„A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I spiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie”.
 
Łk 2, 15-16
   
Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
  
Oto dziś, po raz kolejny obiega cały świat i cieszy nas, radosna wieść o narodzeniu Chrystusa. Pan uczynił nas godnymi tej prawdy, dlatego pragniemy wielbić Go śpiewaniem: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.
  
W zaciszu betlejemskiej stajenki, Odwieczny Bóg, przybliżył się do nas w osobie Jezusa Chrystusa, wpisując się tym samym w naszą ludzką historię. Słowo (Logos), które było u Boga stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Boskość zespoliła się z człowiekiem. W ten oto sposób został przerzucony pomost pomiędzy tym, co Boskie, a ludzkie. Przez ten pomost Bóg pragnie przeprowadzić grzesznego człowieka, aby go zbawić.
 
Ten niezwykły dar, został ofiarowany zupełnie darmo, z Bożej łaski, jednak wiąże się z koniecznym działaniem ze strony człowieka. Biblijna historia pasterzy to opowieść o ludziach, którzy wykazali się głęboką wiarą wyrażającą się w konkretnym czynie wyruszenia ku temu, co zostało im objawione.
 
Tak jak niegdyś pasterze, tak i każdy z nas zobowiązany jest do podjęcia drogi zmierzającej do Chrystusa, by odnaleźć w Nim swojego Zbawcę.
 
Z całego serca życzę każdemu z Was radości płynącej ze spotkania z objawionym Bogiem. Niech realizuje się to poprzez modlitwę oraz życie w bliskości z Chrystusem. Życzę Bożej łaski do przyjęcia wszystkich darów Nieba, które niech rodzą w naszych sercach dziękczynienie, radość i pokój.
 
Wasz w Chrystusie Panu,
 
Biskup Janusz Jagucki
Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP