english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

1 % w 2009 roku

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NALEŻNEGO ZA ROK 2008
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
   

   

 
Tzw. „1% podatku” przekazywany organizacjom pożytku publicznego nie ma nic wspólnego z darowiznami na cele działalności charytatywno-opiekuńczej lub na cele kultu religijnego i odliczeniami z tytułu darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i 1% podatku są od siebie niezależne. Przekazując 1% podatku nic nie tracimy, gdyż nie wydajemy własnych pieniędzy, ale decydujemy o sposobie wydatkowania części podatku dochodowego, który tak, czy inaczej musimy przekazać państwu.

   

 
Tzw. „1% podatku” przekazywany organizacjom pożytku publicznego nie ma nic wspólnego z darowiznami na cele działalności charytatywno-opiekuńczej lub na cele kultu religijnego i odliczeniami z tytułu darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i 1% podatku są od siebie niezależne. Przekazując 1% podatku nic nie tracimy, gdyż nie wydajemy własnych pieniędzy, ale decydujemy o sposobie wydatkowania części podatku dochodowego, który tak, czy inaczej musimy przekazać państwu.
  
Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
 
a) podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wypełniający PIT-36 lub PIT-37
b) podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wypełniający PIT-28
c) podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku, wypełniający PIT-36L
d) podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, wypełniający PIT-38
 
UWAGA!
Podatnicy opodatkowani kartą podatkową nie mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
 
1) należy wybrać organizację pożytku publicznego, Status organizacji pożytku publicznego mają m.in. następujące organizacje ewangelickie:
 

 
Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego obowiązujący do rozliczeń rocznych za 2008 r. opublikowany został w Obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Monitor Polski z z 2008 r. Nr 96, poz.827).
Wykaz tych organizacji znajduje się również na stronach:
http://opp.ms.gov.pl/
http://www.pozytek.gov.pl/1,podatku,na,rzecz,OPP,465.html
 
2) następnie należy wypełnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT–38 odpowiednią cześć o nazwie „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, wpisując:
 
a) nazwę organizacji pożytku publicznego,
b) jej numer KRS oraz
c) kwotę, którą chcemy przekazać, ale nie więcej niż 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 
3) można też zamieścić dodatkowe informacje w rubryce „Informacje uzupełniające”, w tym: a) podać dane ułatwiające kontakt ze sobą, b) wskazać konkretny cel, na jaki organizacja ma przeznaczyć środki z 1% podatku, c) wyrazić zgodę – poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu - na przekazanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres).
 
UWAGA!
 
1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie, tj. do dnia 31 stycznia 2009 r. (PIT-28), albo do dnia 30 kwietnia 2009 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38). Jeżeli podatnik złożył zeznanie podatkowe w terminie, ale nie wypełnił rubryki o przekazaniu 1%, to ma jeszcze szansę przekazania 1% poprzez złożenie korekty zeznania rocznego w terminie do dnia 30 marca 2009 r. (PIT-28) albo dnia 30 czerwca 2009 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38).
 
Kolejnym ważnym warunkiem skutecznego przekazania 1% podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego wynikającego z wypełnionego zeznania podatkowego, najpóźniej do dnia 30 marca 2009 r. (PIT-28) albo do dnia 30 czerwca 2009 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38).
 
Jak emeryci i renciści mogą przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
 
Emeryci i renciści, którzy otrzymują roczny PIT-40A z ZUS, nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Jeżeli jednak chcą przekazać 1% swojego podatku, to powinni wypełnić PIT-37, w tym również rubryki od 124 do 126, oraz złożyć zeznanie do urzędu skarbowego w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r.
 
Co z wpłatami dokonanymi bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego?
  
Wpłaty dokonywane w ciągu roku bezpośrednio na konto bankowe organizacji pożytku publicznego nie są zaliczane do wpłat z tytułu 1% podatku. Może je natomiast odliczyć jako darowiznę na cele pożytku publicznego, w ramach limitu i zgodnie z przepisami regulującymi ulgi z tytułu darowizn.

Podstawa prawna
 
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami)
 
Art. 45c.
 
1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pożytku publicznego", kwotę w wysokości nienieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego:
   1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
   2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego - po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 
2. Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w ust. 1, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
 
3. Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego.
 
4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.
 
5. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1, przekazanej na rzecz tej organizacji, po wyrażeniu przez podatnika w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, o których mowa w ust. 1, zgody na ich przekazanie. Informacje te naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego, w formie pisemnej, w terminie określonym w ust. 4.
 
6. W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie podała, zgodnie z art. 27a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 % podatku na rzecz tej organizacji.
 
Oprac. Ewa Śliwka Warszawa, 18.02.2009 r.