english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Forum Kobiet Luterańskich

D O K U M E N T     K O Ń C O W Y
XVIII Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich
Warszawa, 25-27 września 2009 r.
 
W dniach od 25 do 27 września 2009 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie przy ul. Miodowej 21 odbyło się XVIII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, zorganizowane przez Synodalną Komisję ds. Kobiet.
 

     
W Forum uczestniczyło około 60 pań reprezentujących parafie naszego Kościoła oraz zaproszeni goście z Republiki Czeskiej, ze Słowacji oraz z Serbii – przedstawicielka ŚFL, koordynatorka pracy kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej, a także panie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

 

Temat XVIII Forum brzmiał: „Kościół wsparciem dla rodziny !?...”

 
Hasło biblijne z Listu do Rzymian 14,19: „Dążmy do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu”.
 
 
Diakon Małgorzata Gaś odczytała list Biskupa Kościoła ks. Janusza Jaguckiego, zawierający pozdrowienia i życzenia dla uczestniczek Forum.
 
Następnie zostały zaprezentowane trzy referaty.
 
Dr Joanna Kluczyńska, w wystąpieniu zatytułowanym „Refleksje na temat obrazu rodziny w Biblii”, naszkicowała obraz Staro i Nowotestamentowej rodziny. Stwierdziła, że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie nie występuje jednolity model rodziny. Rodzina Starotestamentowa była przeważnie wielopokoleniowa i patriarchalna. Dopuszczalna była poligamia. Stopniowo zmniejszała się władza ojca rodziny na rzecz starszych miasta i mocniej zaznaczał się aspekt społeczny rodziny. Nadal jednak pozostawała ona oparciem dla poszczególnych swoich członków i była głównym miejscem wychowania i edukacji następnych pokoleń.
 

 
W Nowym Testamencie przedstawia się funkcjonowanie Kościoła na wzór rodziny. Na przykładzie uczniów ukazuje się, że istotniejsze od życia w rodzinie jest naśladowanie Chrystusa. Wierzący otrzymują szczególny przywilej synostwa – zwracają się do Boga Abba – tatusiu. W nowotestamentowych tablicach domowych wierni otrzymują wskazówki do budowania właściwych relacji w rodzinie.
 
Drugi referat, zatytułowany „Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny”, wygłosiła dr Joanna Koleff-Pracka.
 
Na wstępie prelegentka stwierdziła, że rodzina jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa i żadna organizacja, nawet Kościół, nie zastąpi rodziny w wychowywaniu przyszłych pokoleń. Na przestrzeni czasu, model rodziny uległ ogromnej zmianie. Wobec bogatej oferty zewnętrznej (handlowej, edukacyjnej, kulturalnej, zawodowej i innych) rodzina traci swoje znaczenie w wychowywaniu dzieci, w tworzeniu wzorców zachowań, przekazywaniu tradycji i religijności. Ikoną współczesnej rodziny jest praca i dążenie do zapewnienia coraz wyższych standardów życia. Popularne staje się życie w pojedynkę, w związkach wolnych, bez zobowiązań. Coraz częściej mamy do czynienia z rodzinami bezdzietnymi, niepełnymi oraz patologicznymi. Pojawiają się związki homoseksualne. Zmienia się rola matki, ojca i dziadków w rodzinie. Należałoby przedefiniować pojęcie rodziny, dyskutować nad wzorcami i wartościami. Kościół również powinien podjąć się tych zadań.
 
W trzecim referacie, zatytułowanym „Co Kościół robi dla rodziny”, Danuta Lukas przedstawiła współczesne działania Kościoła na rzecz rodziny.
 
 
 

Kościół, w sposób zinstytucjonalizowany, jest wsparciem dla rodziny poprzez działalność m.in. Diakonii Kościoła i CME. Bogata oferta skierowana jest do wszystkich pokoleń. Od zajęć dla dzieci i młodzieży, poprzez małżeństwa, kobiety, chorych, niepełnosprawnych, po seniorów. Referująca stwierdziła, że działalność Kościoła jest skierowana do poszczególnych grup wiekowy w rodzinie, zaś zbyt mało uwagi poświęca się rodzinie jako całości.

Kościół, parafia - powinny być postrzegane jako rodzina.

 

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęły się dyskusje w grupach, z których wyniknęły następujące refleksje:

 
- współczesny świat odstępuje od tradycyjnego modelu rodziny, występuje kryzys

autorytetów i zaburzenia w relacjach rodzinnych. Nie potrafimy rozmawiać, okazywać uczuć, nie umiemy mówić o swoich potrzebach,

 
- istnieje wiele modeli rodziny w zależności od charakterów jej członków i sytuacji

materialnej,

 
- jesteśmy współodpowiedzialni za parafię-rodzinę. Mając w niej różne obowiązki do

spełnienia, kształtujemy Kościół,

 
- musimy być otwarte na problemy i potrzeby innych rodzin.
 
 
Wnioski:
 
- należy zwrócić uwagę na przygotowanie duchownych, w ramach Instytutu Pastoralnego, w

zakresie duszpasterstwa wśród chorych i ich rodzin,

 
- należy zweryfikować podręczniki do lekcji nauczania kościelnego w zakresie tematów

dotyczących rodziny, z uwzględnieniem faktu, że w naszym Kościele są rodziny

zróżnicowane wyznaniowo,

 
- Synod Kościoła, wydając oświadczenia dotyczące ważnych problemów społecznych,

powinien szeroko informować wiernych o tym fakcie,

 
- należy tworzyć w parafiach grupy modlitewne, grupy wsparcia, np. dla kobiet z małymi
dziećmi, chorych i ich rodzin, osób niepełnosprawnych, itp.
 
 Kościół jest rodziną wierzących naśladowców Jezusa.
  
XVIII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich zakończono w niedzielę nabożeństwem w Kościele Świętej Trójcy, kazanie wygłosiła diakon Katarzyna Rudkowska.
   
Uczestniczki XVIII Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich