english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja Teolożek w Mikołajkach

Wkład protestantyzmu w przezwyciężanie przemocy strukturalnej

Druga Międzynarodowa Konferencja Teolożek

9-13.9.2009, Mikołajki

 
Powyższy temat był przedmiotem dyskusji drugiej międzynarodowej konferencji teolożek.

Spotkanie odbyło się w Mikołajkach na Mazurach, a jego organizatorkami były: ze strony

polskiej Synodalna Komisja ds. Kobiet i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w

RP, zaś ze strony niemieckiej: Evangelischer Bund (EB), Konfessionskundliches und

Ökumenisches Arbeitswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) oraz

Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk (GAW), Diasporawerk der EKD. Tegoroczna

konferencja była kontynuacją międzynarodowej konferencji teolożek, która odbyła się w

2007 w Sorkwitach.
 
 

30 uczestniczek przybyło z Polski, Niemiec, Rosji, Łotwy i Brazylii. Polskie i łotewskie

teolożki luterańskie znajdują się w swoich Kościołach w bardzo podobnej sytuacji. Pomimo

wyższego wykształcenia teologicznego i posiadanych kwalifikacji, nie są w swoich

Kościołach ordynowane na księży. Luterańskie teolożki w Polsce czekają już od dawna, by

móc w pełni pracować zgodnie ze swym powołaniem. Natomiast w luterańskim Kościele

łotewskim ordynacja kobiet została wprowadzona w roku 1975, a w roku 1992 zaprzestano jej

wykonywania. Z tego powodu i dziś kobiety doświadczają przemocy strukturalnej, która

dzieje się od wieków w środowisku kościelnym, także protestanckim. Przemoc strukturalna to

przemoc wywierana przez niesprawiedliwe struktury społeczne i kościelne. Polega na takim

zorganizowaniu życia i zwyczajów, które dają najwięcej praw i korzyści jednej grupie. Jest

bezgłośna, niewidzialna, systemowo immanentna, a także nieintencjonalna.

Konferencja odbyła się w ramach Dekady Przezwyciężania Przemocy (2001-1010),

zainicjowanej przez Światową Radę Kościołów (ŚRK). Dlatego też przedstawione zostały

projekty, dotyczące tej tematyki, które prowadzone są w Polsce.

 
Biskup Bärbel Wartenberg-Potter (Niemcy), osoba o wszechstronnym doświadczeniu w

ekumenii i kierowaniu kościołem, wygłosiła referat nt. prawomocnej władzy i przemocy

strukturalnej, oraz kazanie na niedzielnym nabożeństwie parafialnym.

 
„Potrzebujemy odwagi, by o problemie przemocy strukturalnej mówić publicznie”,

podkreśliła Biskup. „Także kościoły mocno tkwią w starych , służących uciskowi

strukturach, tym samym przyczyniają się do rezygnowania z talentów i darów, które służą

budowaniu Ciała Chrystusa – Kościoła”.

 
 
Biblijny punkt odniesienia konferencji stanowiła historia spotkania Jezusa z Samarytanką

(Ewangelia Jana 4). Podczas rozmowy Jezusa z kobietą przy studni Jakuba, zostały

przezwyciężone wszelkie granice religijne i społeczne.

 
Socjologiczne, politologiczne i teologiczne referaty dotyczące strukturalnej przemocy

objaśniały tematykę zarówno z polskiego i niemieckiego punktu widzenia. Szczególne

znaczenie miały rozmowy z brazylijskimi, rosyjskimi i łotewskimi teolożkami – księżmi,

które krytycznie reflektowały sytuację w poszczególnych krajach i Kościołach.

Konferencja była też okazją do zacieśnienia kontaktów i inspiracją do dalszej teologicznej

pracy. Wzmocniła w teolożkach życzenie sprawowania służby we wszystkich urzędach

kościelnych. Jak długo, Kościół będzie wykluczał kobiety z niektórych urzędów, tak długo

brakować mu będzie pełnego postrzegania rzeczywistości. W przeważającym stopniu, aż do

dnia dzisiejszego, to mężczyźni posiadają możliwość interpretacji Pisma Świętego. Oni

określają normy i struktury kościelne. Zgodnie z reformacyjną zasadą - podstawą poznania

jest Pismo Święte i wypływająca z niego nauka o powszechnym kapłaństwie wszystkich

wierzących, nie istnieją żadne teologiczne przesłanki do wykluczania kobiet, ich talentów,

doświadczenia oraz do odmawiania im możliwości sprawowania wszystkich urzędów

kościelnych.

 
Konferencja Teolożek zwraca się do odpowiedzialnych gremiów o odwagę w podejmowaniu

koniecznych zmian struktur kościelnych tak, aby stać się w świecie wiarygodnym

świadectwem sprawiedliwej społeczności kobiet i mężczyzn. Ordynacja kobiet w całej

Europie jest niezbędną potrzebą i wyczekiwanym ubogaceniem.

 
Mikołajki, 13.09.2009
 
Uczestniczki Międzynarodowej Konferencji Teolożek, Mikołajki