english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwo jubileuszowe w Cieszynie

Już od godzin rannych 24 maja 2009 roku plac Kościelny w Cieszynie powoli zapełniał się wiernymi, przybywającymi z różnych stron na uroczystości 300-lecia kościoła Jezusowego. O godzinie 9.00 zabrzmiały uroczyście trąbki ze schodów kościoła, po czym rozpoczęła na placu Kościelnym grać orkiestra dęta.
 
Tuż przed godziną 10-tą dwa procesjonalne pochody prowadzone przez radę parafialną udały się na miejsca dwóch nabożeństw - jeden do kościoła Jezusowego, a drugi do ołtarza na placu Kościelnym.
 
 
W kościele Jezusowym wszystkich przybyłych powitał proboszcz parafii ks. Janusz Sikora. Uczynił to słowami psalmisty „Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego! Jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.” Słowa powitania skierował do licznie przybyłego duchowieństwa. Wśród gości byli między innymi bp Janusz Jagucki, bp Ragnar Persenius - Biskup Uppsali ze Szwecji, bp Stanisław Piętak - Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, bp Miloš Klátik - Biskup Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji, bp Fabiny Tamás - Biskup Diecezji Północnej Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech, bp prof. Michael Bünker - Biskup Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Austrii, bp Jan Niedoba z Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej, bp Tadeusz Rakoczy - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego, bp Marek Izdebski - Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Walter Jagucki - Biskup sen. Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii.
 
 
 
Władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Miasta Cieszyna dr inż. Bogdan Ficek oraz Starosta Cieszyński Czesław Gluza. Obecni byli także prof. dr hab. Jerzy Buzek i dr Jan Olbrycht - posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz senator Rzeczpospolitej - Sławomir Kowalski. Po powitaniu odśpiewano pieśń „Boże wielki pełnyś chwał”.
  

Liturgię wstępna odprawili ks. Janusz Sikora oraz ks. Piotr Wowry. Po liturgii i pieśni chóru odśpiewano na stojąco hymn reformacyjny „Warownym grodem jest nasz Bóg”

 
Kazania wygłosili bp dr Ragnar Persenius oraz bp Janusz Jagucki. Bp Ragnar Persenius swoje kazanie oparł o podobieństwo o soli i światłości (Mat. 5,13-16). Wy jesteście sola ziemi; jeśli tedy sol zwietrzeje, czymże ja nasolą? Na nic więcej juz się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
 
 
Kaznodzieja stwierdził, że ten Kościół noszący imię Jezusa jest świadectwem wiary założycieli. Swoim imieniem przypomina, że nasz Pan Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym tego kościoła.. Swoje kazanie skoncentrował na pytaniu – co to znaczy być powołanym przez Ewangelię? Stwierdził, ze Bóg działa wśród nas od pokoleń poprzez Ducha Świętego, pozwalając nam ciągle odnawiać relacje z Jezusem Chrystusem. Powołanie to także znaczy być solą ziemi. Będziemy nią poprzez słuchanie Słowa Bożego. Aby jednak być światłością świata nie wolno nam zamykać się w kościele. Winniśmy wyjść na zewnątrz i zwiastować ewangelię pamiętając o tym, iż świat jest pogrążony w ciemności. W tej ciemności nie możemy utracić łączności z naszym Zbawicielem. Utrata tej łączności byłaby tym samym co utrata swojej mocy przez sól. Na koniec zaapelował, aby widząc 300 letnią historię Kościoła Jezusowego codzienne odnawiać się poprzez Ewangelię Jezusa Chrystusa i stawać się przez to się uczniem Jezusa Chrystusa.
   
Bp Janusz Jagucki swoje rozważanie oparł o Psalm 27: Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie! Z natchnienia twego mówi serce moje: Szukajcie oblicza mego! Przeto oblicza twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego! Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich! Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem! Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!
  
 
W swoim przemówieniu nawiązał do historii kościoła Jezusowego, ale także do wydarzeń związanych z filiałami parafii cieszyńskiej. Dziękował przodkom, którzy przetrwali czasy trudne i wybudowali dla potomnych kościół, aby - jak to ujął psalmista - „mogli mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia”. Przywołał słowa modlitwy pierwszego ewangelickiego duchownego ks. Jana Muthmanna przy poświęceniu kamienia węgielnego pod kościół Jezusowy – „Niech Jezus czuwa nad tym kościołem, który Jego imię nosi. Niech Biblia święta rozlewa swe światło i najmniejszego nie dozna skażenia a augsburskie wyznanie wiary niech nam na wieki zostanie bez zmian”. Następnie dodał, iż "dzisiaj patrzymy wstecz, lecz powinnością naszą nie jest tylko spoglądać wstecz, ale patrzeć w przyszłość mając na uwadze słowa Zbawiciela - czy znajdzie wiarę przy swoim przyjściu". Nawiązując do słów bp. R. Perseniusa bp J. Jagucki podkreślił, iż winniśmy być solą ziemi i światłością dla całego świata. Do takiej właśnie postawy jesteśmy zobowiązani.
  
Po pieśni chóru słowa pozdrowienia skierował od ołtarza do zgromadzonych bp Tadeusz Rakoczy - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Dziękując za zaproszenie złożył gratulacje dla wszystkich parafian z okazji tak wielkiego jubileuszu. Nawiązał do szczególnej roli jaką pełni nasz region w zakresie współpracy ekumenicznej. Podkreślił rolę i wagę harmonijnego współdziałania ekumenicznego pomiędzy naszymi kościołami i wyraził za to wszystko swoją radość i wdzięczność. Nawiązując do historii cytował słowa ks. Karola Michejdy „Kto chce poznać lud śląski ten musi także poznać ewangelicką cześć tego ludu, a kto chce znać ewangelików musi znać ich przeszłość”. Podkreślił, iż jubileuszowy kościół nosi imię Jezusa. Postawił pytanie - "Czym jest i co dla nas znaczy imię Jezus? Odpowiadając na to pytanie, zacytował słowa proroka Izajasza „Bóg sam przychodzi, by zbawić was”. I dodał, że należy także pamiętać o tym, jak to ujął psalmista w psalmie 46, że „Bóg jest ucieczką i silą naszą”. Kontynuując myśl psalmisty zacytował słowa hymnu reformacji autorstwa Marcina Lutra „Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją,. Wybawia on ze wszystkich trwóg, co nas tu niepokoją”. Było to coś niezwykłego i znamiennego – po latach różnych doświadczeń biskup Kościoła Rzymskokatolickiego cytuje hymn reformacji, stojąc w ołtarzu kościoła Jezusowego.
 
 
Bp Tadeusz Rakoczy skierował apel do zebranych, aby ta przepiękna świątynia stale wskazywała nam Chrystusa, aby "mocni mocą Boga, pewni jego oręża podążaliśmy za Chrystusem w duchu ekumenicznego zrozumienia". Kończąc, życzył wszystkim, aby dążyli do jedności, która jest w Ojcu i Synu w Duchu Świętym.
 

Podczas pieśni „Pan Bóg jest obecny” oraz „Jezu przekrasny” członkowie Rady Parafialnej zebrali ofiarę przeznaczoną na potrzeby parafialne .

 
Końcowego błogosławieństwa udzielił bp Janusz Jagucki. Na zakończenie odśpiewano pieśń „Pod Twą obronę” Uroczyste nabożeństwo upiększał swoim przepięknym śpiewem 300-osobowy chór.
Po przerwie o godzinie 14-tej w kościele Jezusowym rozpoczęła się popołudniowa cześć uroczystych obchodów 300-lecia. Najpierw wystąpili zaproszeni goście z pozdrowieniami. Pomiędzy pozdrowieniami słuchaliśmy śpiewu chóru ze Szwecji.
 

 
Pozdrowienia oraz życzenia przekazali w kolejności wystąpienia: bp Marek Izdebski, bp dr Stanisław Piętak, senator Sławomir Kowalski, ks. senior Jürgen Knabe – superintendent Senioratu An der Ager Kościoła w Nadrenii, bp Michał Warczyński – Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, bp Walter Jagucki, bp prof. Michael Bünker oraz Daniel Cederberg ze Szwecji - syn ks. Daniela Cedergrega, uczestnika jubileuszowego nabożeństwa z okazji 250-lecia kościoła Jezusowego.

Wspaniałą ucztą dla wszystkich miłośników pieśni był występ połączonych chórów diecezji cieszyńskiej i z Zaolzia. To niepowtarzalne przeżycie pozostanie na długo w naszej pamięci.
 
Następnie rozstrzygnięto konkurs dotyczący 300-lecia kościoła w zakresie prac literackich, plastycznych i muzycznych. Łącznie wpłynęło 278 prac, z tego 78 literackich, 26 z zakresu muzyki oraz 174 prace z obszaru sztuk plastycznych. Wyróżnieni otrzymali upominki oraz zapewnienie prezentowania wyróżnionych prac przez parafię, w tym także na łamach parafialnych „Wieści”.