english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pisz realizuje projekt EFS

Dzień 18 czerwca 2009 roku przechodzi jako wyjątkowy w historię Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  w Piszu.
  
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie bp Rudolf Bażanowski w imieniu parafii w Piszu podpisał umowę dotyczącą realizacji projektu Dom Dobrej Nadziei - inicjatywa przeciwko wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie.
 
  
Podczas uroczystego podpisania obecni również byli: p.o. dyrektora ŚDS pani Monika Cwalińska (koordynator projektu) oraz duchowny parafii w Piszu - ks. Marcin Pysz. Projekt będzie trwał 18 miesięcy i zgodnie z aplikacją została udzielona dotacja w wysokości niespełna miliona złotych.
 
Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.1 Aktywność zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  
  

Parafia w Piszu jako beneficjent będzie prowadziła projekt Dom Dobrej Nadziei skierowany do 30 osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim i umiarkowanym, zamieszkałych na terenie gminy Pisz.


Celem tego projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorych i niepełnosprawnych umysłowo. Osobom objętym projektem będzie oferowana pomoc terapeutyczna, psychologiczna i socjalna, a także pomoc w znalezieniu pracy oraz wsparcie przedsiębiorców przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewidywana jest edukacja środowisk lokalnych w zakresie problemów chorób i niepełnosprawności umysłowej i aktywizacja tych środowisk w dziedzinie integracji z osobami chorymi.

Więcej informacji na temat projektu będzie można już wkrótce znaleźć na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu: http://www.sds-pisz.luteranie.pl/