english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sobota na Synodzie Kościoła

Obrady szóstej sesji XII kadencji Synodu Kościoła odbywają się od piątku do niedzieli, w dniach 16-18 października 2009 r. w Warszawie.  
 
Sobota na synodzie rozpoczęła się modlitwą poranną, prowadzoną przez Katarzynę Luc ze Szczecina.  
 
 
Następnie rozpoczęła się procedura wyborcza, w wyniku której ma być wybrany nowy Biskup Kościoła. Po powołaniu przewodniczącego, sekretarzy i komisji skrutacyjnej  zebrania wyborczego zaśpiewaną pieśń-modlitwę do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus i przystąpiono do głosowania. Głosowano w sposób tajny, oddając głos na jednego z trzech kandydatów zgłoszonych przez konferencję księży, ponieważ członkowie Synodu nie skorzystali z prawa zgłoszenia dodatkowych kandydatów.    
 
Po oddaniu kart wyborczych przez głosujących i podliczeniu głosów ogłoszono wyniki.
 
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów spośród 63 oddanych:
 
- ks. dr Adrian Korczago - 18 głosów
- ks. prezes Jerzy Samiec - 38 głosów
- ks. dr Marek J. Uglorz - 7 głosów
 
Zgodnie z prawem Biskupem Kościoła został ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów. Przewodniczący zebrania ks. radca Grzegorz Giemza ogłosił, że Biskupem Kościoła został wybrany ks. Jerzy Samiec.
 

           
Po złożeniu biskupowi elektowi gratulacji i życzeń ogłoszono krótka przerwę, po której Synod przystąpił do dalszej pracy. Jako pierwszy punkt tej części obrad pojawiła się kwestia modyfikacji nowego Regulaminu Obrad Synodu. Po dyskusji przyjęto wnioski zgłoszone przez bp. gen. Ryszarda Borskiego oraz innych członków Synodu i uchwalono Regulamin Obrad Synodu.
 
Synod przyjął następnie uchwałę o przystąpieniu do prac nad powstaniem nowego Śpiewnika Pogrzebowego oraz przekazał do konsultacji w diecezjach przepisów dyscyplinarnych, które mają obowiązywać w Kościele.
 
W popołudniowej części obrad Synod rozpoczął omawianie protestu ks. bpa Ryszarda Borskiego, dotyczącego procedury wyboru Ewangelickiego Biskupa Wojskowego z 28 maja 2009 r. Odczytano wniosek bpa gen. R. Borskiego z jego uzasadnieniem i rozpoczęto dyskusję. Po trzygodzinnej dyskusji poddano pod głosowanie w sposób tajny wniosek Komisji ds. Prawnych Synodu, która wnioskowała o nierozpatrywanie odwołania i sprzeciwu bpa gen. Ryszarda Borskiego jako niedopuszczalnego z przyczyn prawnych (brak podstaw prawnych). W wyniku głosowania (za wnioskiem 34 głosów, przeciw - 27 głosów, wstrzymujących - 3 głosy) wniosek Komisji ds. Prawnych został przyjęty. Oznacza to, że Synod z powodu braku podstaw prawnych nie będzie rozpatrywał protestu ks. bpa Ryszarda Borskiego, dotyczącego procedury wyboru Ewangelickiego Biskupa Wojskowego z 28 maja 2009 r. W ten sposób ostatecznie potwierdzono prawomocność procedury wyborczej wyboru Ewangelickiego Biskupa Wojskowego z 28 maja 2009 r., w wyniku której Kolegium Wyborcze (Konsystorz i Rada Synodalna) nie wybrała bp. gen. Ryszarda Borskiego na kolejną kadencję. Taka decyzja Synodu umożliwi Kolegium Wyborczemu kontynuowanie procedury wyborczej, która ma wyłonić na nową kadencję Naczelnego Kapelana Wojskowego - Ewangelickiego Biskupa Wojskowego.
Po przerwie Synod wznowił obrady. Na początku ks. Jerzy Samiec w związku wybraniem na Biskupa Kościoła złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Synodu. Wobec tej rezygnacji powstała konieczność wyboru nowego Prezesa Synodu. Zgłoszono jednego kandydata - ks. Waldemara Pytla, który wyraził gotowość kandydowania na ten urząd. Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Prezesem Synodu Kościoła wybrano ks. Waldemara Pytla. 
 
 
  ks. prezes Waldemar Pytel
 
Ks. Waldemar Pytel urodził się 5 czerwca 1958 r. w Istebnej, a ordynowany został 30 listopada 1986 roku. Jest dotychczasowym duchownym radcą Rady Synodalnej, proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy.  
 
Ks. Waldemar Pytel w urząd Prezesa Synodu zostanie wprowadzony podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele Św. Trójcy w Warszawie.   
 
Ostatnim punktem sobotnich obrad był zapoznanie członków Synodu z bieżącą realizacją budżetu oraz uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 2010. Obrady zakończono modlitwą, którą poprowadził ks. Jerzy Below.