english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wiślański jubileusz 50-lecia ordynacji

W niedzielę, 27 września 2009 r. 50. rocznicę ordynacji obchodziło czterech księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Trzech z nich, a mianowicie księża: Andrzej Czyż, Stanisław Dorda i Jan Melcer ordynowani byli w Wiśle, dokładnie 27 września 1959 r. Czwarty z jubilatów - ks. Waldemar Preiss był ordynowany w Bydgoszczy dwa tygodnie później, 11 października 1959 r. Wszystkich ordynował bp prof. Andrzej Wantuła. W Wiśle asystowali biskupowi: ks. radca Robert Fiszkal i ks. proboszcz Paweł Bocek, a w Bydgoszczy ks. senior Waldemar Preiss (ojciec) i ks. rektor prof. Wiktor Niemczyk.
 
 
Jubileuszowa uroczystość dziękczynna w kościele wiślańskim zgromadziła grono parafian wdzięcznych za posługę duszpasterską Jubilatów w Skoczowie, Ustroniu i Bytomiu, Cieszynie i Płocku, grono księży na czele z księżmi biskupami: Biskupem Kościoła Januszem Jaguckim, seniorem Janem Szarkiem, Tadeuszem Szurmanem (Katowice) i Mieczysławem Cieślarem (Łódź) oraz Prezesem Synodu ks. Jerzym Samcem (Gliwice) i ks. radcą Piotrem Wowrym (Ustroń). Obecni byli radcy Konsystorza: wiceprezes Adam Pastucha, ks. Jan Badura, ks. Janusz Sikora, Wojciech Jerzy Filip i Maciej Oczkowski.
 
Nabożeństwo rozpoczęło się od procesjonalnego wejścia duchowieństwa do kościoła ap. Piotra i Pawła. Przemówienie powitalne wygłosił miejscowy proboszcz ks. Waldemar Szajthauer, po czym spowiedź odprawił bp Tadeusz Szurman, a liturgię Słowa miejscowy proboszcz z ks. radcą Piotrem Wowry. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Czyż, długoletni proboszcz w Skoczowie. Przemówienie do Jubilatów wygłosił zwierzchnik Kościoła bp Janusz Jagucki.
 
 
Ks. Andrzej CZYŻ urodził się w Wiśle 20 października 1936 r. Po ordynacji został mianowany z dniem 1 X 1959 r. wikariuszem diecezjalnym Diecezji Mazurskiej w Szczytnie jako wikariusz ks. seniora Alfreda Jaguckiego. Po rocznym wikariacie, w roku 1960 Konsystorz przeniósł go na wikariat do Skoczowa. W Skoczowie zawarł związek małżeński z Anielą Noga, córką miejscowego proboszcza ks. Jana Nogi i jego małżonki Heleny. Pastorową Czyżowa jest długoletnią organistką w Skoczowie. Oprócz służby wikariusza, ks. Andrzej Czyż był zarówno diecezjalnym jak i ogólnopolskim duszpasterzem młodzieżowym, duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym Diecezji Cieszyńskiej, długoletnim członkiem Synodu Kościoła i wielu komisji synodalnych. Po odbyciu wikariatu, został wybrany przez skoczowskie zgromadzenie parafialne w roku 1970 drugim proboszczem (proboszczem pomocniczym), a od roku 1986 proboszczem. Reprezentował Kościół na wielu konferencjach i kongresach zagranicznych. Jego parafia utrzymywała partnerskie kontakty z parafiami za granicą. Skoczowskie chóry zarówno męski, jak i mieszany często koncertowały w kraju i za granicą. W latach 1980-1991 był konseniorem Diecezji Cieszyńskiej.
 
Samorządy Ziemi Cieszyńskiej na wniosek Rady Miejskiej Miasta Skoczowa przyznały ks. Andrzejowi Czyżowi laur „Srebrnej Cieszynianki" za rok 2005. Uroczystość wręczenia nagrody laureatom miast i gmin powiatu cieszyńskiego odbyła się w Święto Niepodległości, 11 listopada 2005, r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Ks. Andrzej Czyż otrzymał wyróżnienie „za długoletnią pracę duszpasterską i społeczną, za wrażliwość na krzywdę i biedę ludzką, za pracę wśród dzieci i młodzieży, za długoletnią opiekę nad chórem „Gloria”, za działalność ekumeniczną i współtworzenie Stowarzyszenia „Musica Sacra”.
 
Ks. Andrzej Czyż w swoim kościele Św. Trójcy w Skoczowie przyjął przed 19 laty na modlitwie ekumenicznej w dniu 10 czerwca 1995 r. polskiego Papieża Jana Pawła II. Wraz z całą parafią jest budowniczym kościoła w Pierśćcu i przebudowy kościoła w Dębowcu. W lutym 2002 przeszedł na emeryturę i mieszka w Skoczowie, służąc pomocą duszpasterską tam, gdzie taka potrzeba zaistnieje.
 
Ks. Stanisław DORDA urodził się 22 października 1935 r. Po ordynacji został mianowany z dniem 1 października 1959 r. wikariuszem diecezjalnym z siedzibą w Zalewie (Diecezja Mazurska). Od września roku 1960 zastał wikariuszem w Ustroniu, w roku 1969 został II proboszczem w Ustroniu, a w latach 1980-1983 był proboszczem w Ustroniu. W Ustroniu zawarł związek małżeński z Marią (+), córką ks. Pawła Bocka, która była wykształconym muzykiem, długoletnią organistką kościoła św. Jakuba w Ustroniu. Od 1983 do roku 2000 był proboszczem administratorem w Bytomiu na Górnym Śląsku. Z jego inicjatywy, z pomocą pastorowej Marii Dorda, pełniącej funkcję organisty w Ustroniu do roku 1983 i jej siostry Ewy Bocek – Orzyszek, pedagoga Uniwersytetu Śląskiego, powstał szesnastoosobowy Kameralny Zespół Wokalny "Ustroń".
 
Przez rok był ks. Stanisław Dorda duszpasterzem Polaków w Wielkiej Brytanii (Londyn), z którymi później utrzymywał bliskie kontakty. Pokłosiem tych kontaktów był wydana w roku 2006 książka „Kronika drogi. Księga cytatów z „Posła Ewangelickiego” - organu Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Obczyźnie". Od wiosny 2006 r. przez rok z ramienia Kościoła pracował ks. Stanisław Dorda w Centrum Lutra („Luther-Zentrum”) w Wittenberdze. Jubilat nie tylko chętnie był słuchany w parafiach, w których służył, ale też chętnie słuchany jest w Radio „Katowice” wygłaszając niedzielne ciekawe i oryginalne rozmyślania biblijne z charakterystycznym starocieszyńskim pozdrowieniem: „Daj wam, Panie Boże, dobry dzień!”. Na emeryturze nasz Jubilat mieszka w Ustroniu i w miarę możliwości służy swym bogatym doświadczeniem duszpasterskim w miejscowej parafii poprzez organizowanie i prowadzenie spotkań dla mężczyzn – emerytów, które cieszą się wielką popularnością.
 
Ks. Jan MELCER urodził się 5 sierpnia 1935 r. w Wiśle. Po ordynacji kilka miesięcy służył w Diecezji Katowickiej, a następnie został mianowany wikariuszem największej parafii w Polsce – w Cieszynie. Tutaj w roku 1970 został wybrany II proboszczem, a od roku 1981 do czasu przejścia w stan spoczynku w lutym 2001 roku był proboszczem. W Cieszynie w kościele Jezusowym w dniu 4 sierpnia 1962 r. zawarł związek małżeński z Ireną z domu Czernek.
 
Ks. Jan Melcer całe pracowite życie spędził w Cieszynie, pracując gorliwie w tej największej polskiej parafii luterańskiej. A jak wyglądała ta praca, niech świadczy obszerny cytat z archiwum Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej: „Ks. Jan Melcer należy do kręgu najdłużej pracujących duchownych w historii zboru cieszyńskiego, który od 1945 r. jest największym zborem ewangelickim w kraju. Obok pracy kaznodziejskiej ks. Jan Melcer działał jako katecheta na terenie parafii, a w okresie późniejszym pełnił obowiązki organizacyjno-administracyjne w cieszyńskich szkołach. Przez 10 lat był członkiem koordynatorem do spraw Misji Bazylejskiej, jedynym reprezentantem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z całego bloku wschodniego, opiniodawcą kandydatów wysyłanych na misje zagraniczne.
W zborze cieszyńskim rozwinął działalność charytatywną, był inicjatorem założenia „Kół Odwiedzinowych” we wszystkich placówkach zboru, w okresie wielkiego kryzysu organizował transporty żywności i innych potrzebnych produktów dla potrzeb zborowników i innych osób, bez względu na wyznanie, które zwróciły się o pomoc. Zajmował się także organizowaniem transportu lekarstw i sprzętu medycznego dla Szpitala Śląskiego. Godnym podkreślenia było kontynuowanie tej pomocy w czasie stanu wojennego.
Wiele uwagi poświęcał dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin, dla których starał się o stypendia zagraniczne. Organizował też działania mające na celu pozyskanie funduszy z zagranicy, zdobywał środki od miejscowych sponsorów na pokrycie kosztów kolonii i obozów dla biednych dzieci.
Poprzez Polską Radę Ekumeniczną występował o skierowanie na leczenie dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka, znalazł sponsora zagranicznego, pokrył koszt wykonania skomplikowanej operacji ortopedycznej.
Nie zaniedbywał także potrzeb ubogich, rodzin wielodzietnych, schorowanych osób starszych i samotnych, dla których organizował paczki żywnościowe i udzielał zapomogi na zakup niezbędnych rzeczy. Organizował spotkania seniorów, połączone z występami zespołów folklorystycznych.
Osobną częścią działalności Księdza była praca kulturalno-oświatowa. Był założycielem chórów w Bażanowicach i w Puńcowie. W Cieszyńskim Chórze Parafialnym zainicjował wprowadzenie do repertuaru chóru regionalnych pieśni świeckich, co w połączeniu z występami w strojach ludowych, zwłaszcza za granicą, spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem, stanowiąc zarazem promocję Śląska Cieszyńskiego.
Był także założycielem młodzieżowych zespołów teatralnych w Cieszynie i w Hażlachu, gdzie opracowywał scenariusze i był reżyserem wielu przedstawień prezentowanych na terenie całej Diecezji.
Wniósł także duży wkład w realizację zamysłu otwarcia czytelni przy Bibliotece Zborowej im. B. Tschammera, celem szerszego udostępnienia zbiorów dla celów naukowych. Z determinacją bronił pozostawienia zbiorów tej biblioteki w Cieszynie.
Istotne także są osiągnięcia Księdza w zakresie budownictwa sakralnego na terenie Parafii. Będąc przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy, prowadzącego prace budowlane w systemie gospodarczym, doprowadził do budowy kościoła w Bażanowicach, Marklowicach, Puńcowie, kaplicy cmentarnej w Cieszynie, budynku parafialnego w Haźlachu i rozbudowy kościoła w Zamarskach. Dzięki jego staraniom przeprowadzono także gruntowny remont pokrycia dachowego kościoła Jezusowego w Cieszynie, wymalowano wnętrza i założono instalację oświetleniową.”
 
Ks. proboszcz Jan Melcer otrzymał w dniu 15 grudnia 1999 r. w Warszawie nagrodę im. Brata Alberta, natomiast „za działalność charytatywną, pomoc dzieciom z ubogich rodzin, działalność kulturalno-oświatową, założenie dwóch młodzieżowych zespołów teatralnych w Cieszynie i Haźlachu, udział w założeniu w Cieszynie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz za obecne pełnienie obowiązków kapelana szpitalnego”, otrzymał laur „Srebrnej Cieszynianki 2006.”
 
Obecnie Jubilat przebywa na emeryturze w Cieszynie i po dzień dzisiejszy jest czynny jako kapelan obydwu cieszyńskich szpitali oraz w razie potrzeby służy w parafii podczas nabożeństw.
 
Ks. Waldemar PREISS jest tegorocznym piątym „złotym” Jubilatem. Urodził się w rodzinie pastorskiej ks. seniora Waldemara Preissa (1908-1978) oraz Janiny z domu Linde (1910-1998), siostrzenicy Ks. biskupa Juliusza Burschego. Jubilat urodził się dnia 13 października 1936 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów teologicznych i obronie pracy magisterskiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w roku 1957 i pobycie na dodatkowych studiach w Niemczech (Getynga), został ordynowany 11 października 1959 r. w Bydgoszczy. Po rocznym wikariacie w Toruniu, podjął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kształcąc przez 48 lat całe pokolenia teologów i księży naszego Kościoła od roku 1961 aż do obecnych dni, gdy przeszedł na emeryturę.
 
Ponadto ks. Waldemar Preiss był od roku 1985 najpierw administratorem, a potem proboszczem - administratorem (od 2000) parafii w Płocku. W Bydgoszczy zawarł ks. Waldemar Preiss święty związek małżeński z Ireną Andrejew, która jest starszym wykładowcą w Studium Języków Obcych CHAT.
 
Ks. Waldemar Preiss całe życie poświęcił teologii (język grecki i Nowy Testament), zarówno jako wykładowca w CHAT, jak też jako tłumacz ksiąg biblijnych Nowego Testamentu.
 
Podczas uroczystości bp Mieczysław Cieślar zmówił modlitwę dziękczynna za Jubilatów, a wszyscy biskupi pod przewodnictwem Biskupa Kościoła udzielili Jubilatom błogosławieństwa, które wypowiadane jest podczas ordynacji wg Ewangelii św. Jana 15,16: „Niech ci błogosławi Pan, abyś nadal przynosił wiele owoców w Winnicy Pańskiej, a owoc ten, aby był trwały.” Bp M. Cieślar do ks. W. Preissa wypowiedział te słowa po łacinie, jak to było w pierwotnej tradycji luterańskiej: „Benedicat tibi Dominus, ut facias fructum multum et fructus tuus maneat". Następnie liturgię Sakramentu Ołtarza odprawili wszyscy biskupi i rozdzielili ciało i krew Chrystusa licznie przybyłym do Stołu Pańskiego. Błogosławieństwa końcowego udzielił Biskup Kościoła.
 
Uroczystość 50-lecia czterech księży naszego Kościoła zakończyła się wspólną kolacją, podczas której przemawiali jubilaci, zaproszeni goście, a w tym m.in. księża: radca Piotr Wowry, radca Ryszard Janik, prof. dr. hab. Manfred Uglorz, radca Jan Badura oraz radca Konsystorza Maciej Oczkowski i goście zagraniczni.
 
Naszym Jubilatom życzymy dalszego Bożego błogosławieństwa, zdrowia, długich lat życia i radości ze służby w Kościele.
 
(xjg)