english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz pomocniczy w Skoczowie

Decyzją Zgromadzenia Parafialnego, w dniu 13.06.2010r. został wybrany proboszczem pomocniczym parafii ewangelickiej w Skoczowie ks. Mirosław Czyż, dotychczasowy wikariusz parafii w Katowicach.

 
Ks. Mirosław Czyż urodził się w 1978 r. w Cieszynie. Od dzieciństwa związany był z Wisłą. Tam zrealizował wszystkie szczeble edukacyjne. Po zdaniu matury rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ostatnie dwa semestry nauki spędził w Lipsku jako stypendysta Gustav-Adolf-Werk, kształcąc się w tamtejszym Wydziale Teologii Ewangelickiej. Studia ukończył w 2003r., uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Wiara w Liście do Hebrajczyków”.
 

 
Swoją praktykę kandydacką (przedordynacyjną) odbywał w Skoczowie oraz Katowicach-Szopienicach w latach 2003-2004. Po zdaniu I egzaminu kościelnego (pro venia concionandi) został 5 grudnia 2004 r. ordynowany przez bp. Janusza Jaguckiego w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Katowicach-Szopienicach, Mysłowicach, Lędzinach-Hołdunowie i Sosnowcu pod okiem ks. prob. Adama Maliny. Ostatnie dwa lata wikariatu (2008-2010) służył w parafii w Katowicach jako wikariusz parafii i diecezji katowickiej pod patronatem bp. Tadeusza Szurmana. W latach 2006-2010 ks. M. Czyż pełnił też funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży.
 
Uroczyste wprowadzenie ks. M. Czyża w urząd proboszcza pomocniczego w Skoczowie miało miejsce w niedzielę 15 sierpnia 2010 r. Nabożeństwu przewodniczył bp Paweł Anweiler – zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, a funkcję asystentów pełnili: ks. Adam Podżorski (proboszcz ze Skoczowa) oraz ks. radca Grzegorz Giemza (Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji). W uroczystości brał udział także ks. Robert Penczek.
 

 
Biskup P. Anweiler oparł treść swego przemówienia o tekst z Dzieje Apostolskie 1,8: Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
 
A nowemu proboszczowi powiedział m. in: „Twoim więc, drogi księże, zadaniem teraz też będzie w tej parafii dodawać sił wszystkim w tym zmaganiu się ze światem, aby wszyscy mogli stawać się świadkami. Każdy na miarę swoich możliwości. I jak gdyby trawestując słowa z Dziejów Apostolskich, powiedzmy (…) w Skoczowie, na Śląsku Cieszyńskim, w różnych miejscach Polski i chciałoby się powiedzieć (…) może aż po krańce ziemi”.
 
Po pieśni do Ducha Świętego, w towarzystwie zebranych wokół ołtarza członków Rady Parafialnej, biskup wraz z asystentami poprzez modlitwę, stosowne wersety Słowa Bożego i nałożenie rąk wprowadzili ks. M. Czyża w urząd proboszcza pomocniczego. Bezpośrednio po tym wydarzeniu życzenia w imieniu parafii przekazał kurator parafii – Andrzej Krehut.
 

 
W swoim kazaniu, opartym o tekst niedzielny z Listu do Efezjan 2,4-10, ks. M. Czyż podkreślił przede wszystkim motyw Bożego bogactwa. Boży majątek obejmuje cały świat i wszystkie stworzenia. Niemniej jednak sednem Bożego bogactwa są miłosierdzie, miłość i łaska – dary, które potrzebuje każdy człowiek, aby zdrowo dojrzewać wewnętrznie.
 
Na koniec kaznodzieja wyraził życzenie, obiecując jednocześnie, że ze swej strony dołoży starań, by się spełniło: chciałbym Drodzy, abyście w dniu mojego pożegnania z parafią (choć nie wiem kiedy to będzie), mogli w duchu powiedzieć: Ten ksiądz uczył siebie i uczył nas obdarzać się wzajemnie największym bogactwem na wzór Bożego serca – miłosierdziem, miłością i przebaczeniem z łaski. Poprzez to wzbudzał w nas, ewangelikach z całej parafii skoczowskiej pragnienie, by być bliżej nieba aniżeli ziemi – bo tak przecież przynależy ludziom wiary”.
 
W trakcie nabożeństwa z krótkim koncertem wystąpił chór z Nadlac z Rumunii, który przebywał z rewizytą w Skoczowie na zaproszenie miejscowego chóru „Gloria”. Słowa pozdrowienia przekazał proboszcz parafii – ks. senior Juraj Balint. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem także chór „Gloria” pod dyr. B. Nogi.
 

 
Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem Aaronowym, udzielonym wszystkim wiernym przez bp. P. Anweilera.
 
Po uroczystości ks. proboszcz Mirosław Czyż przyjął wiele życzeń od zborowników oraz gości z kraju i zagranicy.
 
***
Ks. Mirosław Czyż, który wraz z żoną Beatą i córeczką Lidzią podejmuje służbę w Skoczowie, jest trzecim proboszczem pomocniczym w historii parafii.

Pierwszym był ks. Andrzej Czyż, który pracował w parafii latach 1960-2002, najpierw jako wikariusz, następnie w okresie 1970-1986 jako II proboszcz, a potem jako proboszcz parafii do 2002 r.

Drugim był ks. Adam Podżorski, pracujący w parafii w latach 1998-1999 jako wikariusz, 1999-2002 jako proboszcz pomocniczy, a następnie – po przejściu ks. Andrzeja Czyża na emeryturę – jako proboszcz parafii.

 

Tekst: Jerzy Sikora