english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozpoczęły się obrady Synodu Kościoła

Dzisiaj (9 kwietnia 2010 r.) nabożeństwem Słowa Bożego w kościele Św. Trójcy w Warszawie rozpoczęła się 7. sesja XII Synodu Kościoła. W trakcie nabożeństwa kazanie wygłosił zwierzchnik diecezji warszawskiej ks. bp Mieczysław Cieślar. W oparciu o tekst z Listu ap. Pawła do Filipian 1, 12-18 przypominał, że Jezus Chrystus „powołuje aby być Jego świadkiem”. To świadectwo „musi liczyć się jednocześnie z doświadczeniem, które wywołuje łzy (…) cierpienie świadków nie jest rzeczywistością, która dzieje się na zewnątrz ale także wewnątrz wspólnoty. Warto zatem słuchać świadka Bożego ap. Pawła który wyznaje „Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany…”
   
 
 
W nabożeństwie udział wzięli także goście ekumeniczni. Swoje pozdrowienia złożył bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy warszawski, przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Z kolei w imieniu metropolity Warszawy i całej Polski Sawy, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pozdrowienia przekazał ks. dr Doroteusz Sawicki, natomiast w imieniu zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. bp. Marka Izdebskiego głos zabrał ks. Michał Jabłoński. Na zakończenie nabożeństwa błogosławieństwa udzielił ks. bp Mieczysław Cieślar.
 
7. sesję XII Synodu rozpoczął ks. prezes Waldemar Pytel. Na rozpoczęcie obrad złożono jubilatom: ks. bp. Mieczysławowi Cieślarowi, radcy Korneliuszowi Glajcarowi, ks. Tadeuszowi Makuli, ks. radcy Edwinowi Pechowi oraz ks. bp. Michałowi Warczyńskiemu. Później od nowego członka Synodu - ks. Romana Dordy z Goleszowa - ślubowanie przyjął ks. bp Jerzy Samiec. Ks. Roman Dorda zastąpił z listy duchownych jako członek Synodu ks. bp Jerzego Samca, który obecnie jest członkiem Synodu z urzędu jako Biskup Kościoła.
   
 
 
Następnie swoje sprawozdanie przedstawił Biskup Kościoła. Ks. bp Jerzy Samiec rozpoczął od omówienia sytuacji w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. Poinformował o zeszłorocznym wyborze ks. prof. Marcina Hintza na stanowisko Naczelnego Kapelana Wojskowego oraz o jego rezygnacji, kiedy procedury powołania przez władze wojskowe przeciągały się. W tej sytuacji po spotkaniu z gen. J. Bojarskim z Departamentu Kadr MON ustalono, że Kościół przestawi możliwie szybko kolejnego kandydata.
 
Po spotkaniu z kapelanami wojskowymi przedstawili oni dwójkę kandydatów: ks. kmdr. Marka Loskota i ks. ppłk. Mirosława Wolę. Jednocześnie Rada Synodalna dokonały zmiany w Regulaminie Duszpasterstwa, umożliwiające jednoczesne prowadzenie parafii oraz duszpasterstwa, na wzór biskupów diecezjalnych. Spośród przedstawionych kandydatów Kolegium Wyborcze 18 marca wybrało ks. ppłk. Mirosława Wolę, w dniu 7 kwietnia otrzymał on w Departamencie Kadr MON nominację z rąk gen. J. Bojarskiego. Swoją służbę rozpocznie z dniem 12 kwietnia 2010 r.
 
 
 
 
Kolejnym zaprezentowanym zagadnieniem były stosunki Kościoła z Państwem. 24 marca 2010 odbyło się spotkanie z min. Elżbietą Radziszewską, na którym ustalono, że Kościół wystąpi do Państwa o powołanie dwóch wspólnych komisji przedstawicieli Kościoła i Rządu RP. Pierwsza z nich będzie miała na celu przygotowanie umowy Państwo - Kościół E-A (w oparciu o art. 25 ust. 5 Konstytucji RP), druga miałaby prowadzić stały dialog Państwo - Kościół. Zostało również wystosowane zaproszenie do premiera RP Donalda Tuska do wzięcia udziału w jednym z nabożeństw naszego Kościoła na Śląsku Cieszyńskim oraz do spotkania przy tej okazji z władzami Kościoła.
 
Następnym tematem były kontakty międzynarodowe, przy omawianiu których ks. bp Jerzy Samiec położył szczególny nacisk na relacje w ramach Światowej Federacji Luterańskiej w kontekście przygotowań do 11. Zgromadzenia Ogólnego Federacji, które odbędzie się w lipcu tego roku w Stuttgarcie.
 
Na koniec ks. bp Jerzy Samiec zajął się sprawami wewnątrzkościelnymi.
 
Po wystąpieniu bp J. Samca rozpoczęła się dyskusja na złożonym sprawozdaniem.
 
W kolejnym punkcie programu ks. prof. Marcin Hintz przedstawił podstawowe założenia dokumentu poświęconego transplantologii i dawstwu organów, o którym będzie dyskutował Synod. Ostatnim z piątkowych sprawozdań, które zostało złożone na Synodzie, było sprawozdenie z działalności Komisji Historycznej, przedstawione przez ks. bp. Mieczysława Cieślara. Po dyskusji pierwszy dzień obrad synodalnych zakończył modlitwą ks. Henryk Reske.