english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Osadzeni pracują w Miechowicach

Przepisy dotyczące odbywania kary pozbawienia wolności przez więźniów i osadzonych przewidują, że kara pozbawienia wolności ma na celu "wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa (...). W oddziaływaniach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno – oświatowe i sporotwe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne”.
    
Uwzględniając powyższe cele i chcąc przeciwdziałać biernemu i bezproduktywnemu „odsiadywaniu” orzeczonych kar, Ewangelickie Duszapsterstwo Więzienne i władze zakładów karnych, kładą szczególny nacisk na aktywizację zawodową skazanych.
    
Od blisko roku osadzeni z Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach pracują nieodpłatnie w Ewangelickim Domu Opieki „Ostoja Pokoju” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu – Miechowicach.
  

Ostoja Pokoju” położona jest na dużej parceli, na terenie której znajduje się park, sad, aleje spacerowe. Celem Domu Pomocy Społecznej jest zaspokajanie potrzeb psychicznych, zdrowotnych i bytowych mieszkańców, zapewnienie warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości, a w miarę możliwości usamodzielnianie jego mieszkańców. Tarnogórscy osadzeni wykonują na terenie Ewangelickim Domu Opieki „Ostoja Pokoju” wszelkie prace porządkowe, konserwatorskie, remontowo – budowlane, a także i te, które są związane z utrzymaniem terenów zielonych.

  
Realizowanie powyższych prac, w stałym obcowaniu ze starością, chorobą i cierpieniem pensjonariuszy „Ostoi Pokoju” spowodowało, że więźniowie zmuszeni byli do wyrobienia w sobie opanowania, współczucia wobec innych, wytrwalości, dyscypliny i zdolności do zbiorowego współdziałania.
  
Po roku można stwierdzić, że wszyscy osadzeni zdali egzamin z człowieczeństwa i wzorowo realizują postawione przed nimi obowiązki. Wspólny projekt Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Bytomiu–Miechowicach oraz Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach jest  sukcesem penitencjarystyki i resocjalizacji, jest sukcesem ludzi niosących pomoc potrzebującym.
 
według ppor. Romana Malchrzyka i ks. Ryszarda Pierona