english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

Rok 2011 w Kościele ewangelickim w Polsce został ogłoszony rokiem duszpasterstwa. W nawiązaniu do tematyki związanej z realizacją priorytetów duszpasterskich, swoje funkcjonowanie rozpoczęło Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.
   
W ramach przygotowań do roku duszpasterstwa, nawiązując do europejskiej i ogólnoświatowej tradycji organizacji i stowarzyszeń duszpasterskich i psychologii pastoralnej, dnia 11 czerwca 2010 roku w Warszawie, odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. W zebraniu udział wzięło 22 założycieli oraz goście zagraniczni. Spotkaniu o ekumenicznym charakterze przewodniczył ks. bp Jerzy Samiec. Po wykładzie ks. A. Korczago na temat znaczenia psychologii pastoralnej oraz gruntownej dyskusji nad zaproponowanym statutem podjęto uchwałę o założeniu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP) z siedzibą w Warszawie.
    
 
 

Celem Towarzystwa jest: promowanie teorii i praktyki poradnictwa i psychologii pastoralnej w Kościołach i społeczeństwie, wspieranie edukacji i standaryzacja w zakresie poradnictwa i psychologii pastoralnej. Swe cele Towarzystwo realizuje poprzez:

- stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu duszpasterskiej, superwizyjnej, poradniczej, społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji;

- działania interwencyjne: duszpasterskie, superwizyjne i poradnicze, w tym na rzecz pomocy imigrantom, osobom uzależnionym, ofiarom przestępstw, przemocy, osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem;

- współpracę z duszpasterzami środowiskowymi: szpitalnymi, wojskowymi, więziennymi
i innymi;

- współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania psychologii pastoralnej;

- utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi
o podobnym profilu działania w kraju i za granicą;

- inicjowanie i organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji;

- inicjowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność duszpasterską, poradniczą
i superwizyjną;

- szerzenie i popularyzację wiedzy z zakresu psychologii pastoralnej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych projektów edukacyjnych;

- prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami.

 
 
Towarzystwo prowadzi również Komisję kwalifikacyjną, której celem jest określanie standardów poradnictwa i psychologii pastoralnej, nadzór nad przestrzeganiem standardów z zakresu poradnictwa i psychologii pastoralnej oraz Sporządzenie i aktualizowanie listy rekomendowanych psychologów pastoralnych oraz duszpasterzy, doradców i superwizorów.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Na najbliższą kadencję, trwającą pięć lat w skład Zarządu wybrani zostali: ks. dr Adrian Korczago, jako prezes, ks. radca Grzegorz Giemza – wiceprezes, Danuta Lukas – sekretarz, Beata Michałek – skarbnik oraz członkowie Zarządu: dr Olgierd Benedyktowicz i ks. Piotr Janik.

Dokonano także wyboru Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli: ks. Janusz Holesz – przewodniczący oraz ks. Marcin Undas i Roman Fenger.

 
W czasie spotkania pozdrowienia i życzenia nowemu Towarzystwu przekazali ks. Helmut Weiss, przewodniczący Society for Intercultural Pastoral Care and Counseling, Gottfried Mahlke, przewodniczący Komisji rozwoju Deutsche Gesellschaft für Pastoraltheologie oraz Prof. Dr. Miklos Kocsev, przedstawiciel Instytutu Duszpasterstwa i Superwizji Endre Gykössy na Węgrzech, którzy wraz dr Olgierdem Benedyktowiczem stanowili równocześnie międzynarodową komisję egzaminacyjną w zakresie superwizji. Przystępujący do tego egzaminu ks. Grzegorz Giemza zdał go pozytywnie, uzyskując tym samym tytuł superwizora.
 
ks. Grzegorz Giemza
 
Długotrwające procesy legislacyjne sprawiły, że Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce w pełni rozpoczęło swą działalność dopiero w bieżący roku.
 
ako