english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

W projektach Polskiej Rady Ekumenicznej zorientowanych na podjęcie wyzwań czasu

dominuje główny trend, który można opisać jako uczestnictwo w budowie

odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego – mówił prezes PRE abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego w Warszawie. – Moja obecność tutaj

jest wsparciem dla waszych działań pogłębiających tolerancję i dialog międzywyznaniowy

jest wsparciem dla waszych działań pogłębiających tolerancję i dialog międzywyznaniowy

– powiedział zebranym marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
 

 
Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało

miejsce 11 stycznia 201 2 r. w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przybyłych gości przywitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Kościoła

Prawosławnego. W swym przemówieniu odniósł się do obecnej sytuacji społecznopolitycznej

w Polsce i na świecie. Nawiązując do jesiennych wyborów parlamentarnych ubolewał nad niską frekwencją wyborczą, ale wyraził radość z wyniku wyborów, który wskazuje na pragnienie stabilizacji i kontynuacji.
 

Dla rządu oznacza to zobowiązanie do realizacji planów i obietnic – zaznaczył abp

Jeremiasz. – Truizmem jest twierdzenie, że rządzenie nie jest sprawą lekką. Od tych, którzy

rządzą, wymagamy profesjonalizmu, doświadczenia, skuteczności. Od siebie powinniśmy

jednak wymagać cierpliwej życzliwości i gotowości do współdziałania i pomocy. Od

wierzących zaś jeszcze i modlitwy za tych, którym powierzona została służba rządzenia –

powiedział.
 

 
Prezes PRE z niepokojem mówił o obecnym kryzysie gospodarczym na świecie czy

niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jak zauważył, ostatnie napięcia wokół cieśniny

Ormuz wywołują wrażenie, że społeczność międzynarodowa jakby zapominała o lekcjach

historii, których kilkakrotnie udzielił ludzkości wiek XX.

 
Prawosławny hierarcha odwołał się do słów proroka Izajasza: „[mówi Pan:] nowie i sabaty mi

obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych

nowiów i świąt nienawidzi moja dusza (…) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa,

brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!”

(Iz 1,13.14.17). Powtarzające się zapominanie tych słów jest, zdaniem abp. Jeremiasza,

problemem nie tylko religijnym, ale i politycznym.

 
Prezes PRE mówiąc o obecnym kryzysie finansowym przypomniał encyklikę Jana Pawła II

„Solicitudo Rei Socialis”, która już w 1987 r. krytykowała współczesny system finansowy i

monetarny za działanie na szkodę krajów ubogich.

 
Abp Jeremiasz podkreślił zaangażowanie Kościołów członkowskich Polskiej Rady

Ekumenicznej i samej Rady w budowę odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Przypomniał, że podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej PRE swymi działaniami w

szczególny sposób zwracała uwagę na pięć tematów: współpraca ponad granicami Unii

Europejskiej, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne, ochrona niedzieli jako dnia wolnego

od pracy, wolontariat oraz Polska jako kraj o wielokulturowej, wielonarodowościowej i

wielowyznaniowej historii.

 
Prezes PRE mówił też o dobrej współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim w ramach Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. – Nadal prowadzona jest praca nad dokumentem o małżeństwach o różnej przynależności konfesyjnej. Z radością przyjęliśmy wiadomość, że Konferencja Episkopatu Polski podczas sesji plenarnej 14 października w Przemyślu zaaprobowała projekt deklaracji Kościołów w sprawie małżeństw mieszanych – mówił. Wyraził też nadzieję na dalszą dobrą współpracę w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej.
 
Na koniec swego przemówienia abp Jeremiasz przypomniał, że za kilka dni rozpoczyna się

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Materiały do ekumenicznych modlitw w ramach

tego Tygodnia przygotowali przedstawiciele polskich Kościołów.

 
Po prezesie PRE głos zabrał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. – Chciałem złożyć

najserdeczniejsze życzenia Polskiej Radzie Ekumenicznej, która od wielu lat działa na rzecz tolerancji – mówił. – Moja obecność tutaj jest wsparciem dla waszych działań pogłębiających tolerancję i dialog międzywyznaniowy – zaznaczył. Marszałek życzył szybkiego podpisania przez Konferencję Episkopatu Polski i Rosyjski Kościół Prawosławny dokumentu dotyczącego pojednania polsko-rosyjskiego.

 
Słowa pozdrowień przekazał również nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli wszyscy zwierzchnicy Kościołów

zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: ks. prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół

Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward

Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-

Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński

(Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół

Prawosławny).
 

Obecni byli również dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs,

reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego z nuncjuszem apostolskim abp. Celestino

Migliore oraz byłym przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu

bp. Tadeuszem Pikusem na czele, a także przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia

Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej,

ludzie nauki i mediów, politycy oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w

dialog i ruch ekumeniczny.
 

W spotkaniu oprócz marszałka Senatu Bogdana Borusewicza uczestniczyli też inni

przedstawiciele władz państwowych. Obecni byli m.in. minister kultury i dziedzictwa

narodowego Bogdan Zdrojewski oraz szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski.

 
Michał Karski