english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Październik 2012

Hasło miesiąca: Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Tr 3,25

 
7 X – 18. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ [ŚE 73]
Osiemnasta niedziela po Trójcy Świętej mówi o „największym przykazaniu”. „Największe przykazanie” ma towarzyszyć nam w tym tygodniu we wszystkich naszych sprawach. Bóg wszystkich jednakowo miłuje i z miłości do wszystkich dał na krzyż Swojego Syna. On jest dla nas obrazem prawdziwej chrześcijańskiej miłości, która nie powinna ludzi dzielić na ubogich i bogatych, wykształconych i niewykształconych. Największe przykazanie to przykazanie miłości bliźniego.
Pieśni: 826; 831; 833;835; 290.

 

14 X – NIEDZIELA 19. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ [ŚE 74]
„Uzdrowienie na ciele i na duszy” – tak brzmi hasło 19. niedzieli po Trójcy Świętej. Apostoł Jakub zwraca się do nas dzisiaj abyśmy nie zapomnieli o chorych. Gdy kto pośród nas jest chory, niech zawoła „presbyterus”, a więc „starszych”, czyli w dzisiejszym tego słowa znaczeniu – księży – prezbiterów, którzy razem z rodziną powinni się modlić nad chorym i namaścić go olejem. W Kościele katolickim jest to sakrament „namaszczenia chorych.” Kościół ewangelicki widzi tu przede wszystkim wezwanie do modlitwy. 
Pieśni: 681;585; 657; 666; 585; 290, lub 291

   
18 X (czwartek) – DZIEŃ EWANGELISTY ŚW. ŁUKASZA [ŚE 83]
Kościół wspomina dzisiaj autora trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich – św. Łukasza. Był on z zawodu lekarzem. Przyjąwszy do swego życia Chrystusa, około 50 roku towarzyszy Ap. Pawłowi w jego misyjnych podróżach, którego nie opuścił nawet wtedy, gdy ten był uwięziony. Nie jest znana ani data, ani miejsce, ani też rodzaj jego śmierci. Teolodzy nazywają Ewangelię wg św. Łukasza – Ewangelią Pawłową, gdyż zawiera wiele wspólnych myśli z nauką Apostoła Pawła. Symbolem Łukasza jest wół, jedno z 4 zwierząt z widzenia proroka Ezechiela. Łukasz bowiem na początku swej Ewangelii mówi o ofierze kapłana Zachariasza, a wół najczęściej był ofiarą składaną na całopalenie Starego Zakonu.
Pieśni: 244; 553; 747; 746; 760.

 

21 X - NIEDZIELA 20. PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ [ŚE 75]
„O porządku Bożym” – mówi dzisiejsza niedziela. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale Bogiem porządku. Dlatego ustanowił w świecie pewien porządek określony w 10 przykazaniach. Przykazania to podstawowe prawo każdego człowieka, a przede wszystkim chrześcijanina. Tam, gdzie są przestrzegane Boże przykazania, tam zawsze spoczywało Boże błogosławieństwo. Gdy ludzie odchodzą od podstawowego Prawa Bożego, to pociąga to za sobą konsekwencje, których jesteśmy świadkami. Prawa i zwyczaje ludzkie przemijają, bo „przemija kształt tego świata.” Nie przemija jednak Boże Słowo i Boży porządek zawarty w tym Słowie.
Pieśni: 391; 632; 822; 634; 290, lub 291
  

28. Niedziela po Trójcy Świętej [ŚE 76]

„Siła nowej społeczności – Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Taką myślą przewodnią można obdarzyć tą niedzielę. Dzisiaj prorok Jeremiasz wskazuje jak można zwyciężać dobrem wszelkie zło, jak można z nieprzyjaciół czynić sobie przyjaciół. Prorok ukazuje jak można wśród obcych narodowo, kulturalnie, językowo i w końcu religijnie, żyć w przyjaźni i czuć się zupełnie dobrze. 

Jedno jest potrzebne: modlić się wzajemnie za siebie! Prorok wzywa: „Módlcie się za nie (miasto), bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!”
Pieśni: 577; 711; 623; 622; 621; 290, lub 291 (po nab. z Komunią Św.)

 

28 X (niedziela) – DZIEŃ APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY [ŚE 90]
Kościół wspomina dzisiaj również dwóch Apostołów: Szymona i Judę Tadeusza. Szymon posiadający w Ewangeliach przydomek „Zelota” czyli „Gorliwy” przed powołaniem na apostoła należał do stronnictwa, którego zadaniem była obrona czystości Zakonu Mojżeszowego. Juda natomiast był krewnym Pana Jezusa, był bratem Jakuba zwanego Mniejszym.
Pieśni: 244; 606; 596; 290.
 
  
31 X (środa) – PAMIĄTKA REFORMACJI [ŚE 73]
Miłość do Kościoła czystego, świętego, którego Głową jest Jezus Chrystus doprowadziła Sługę Bożego ks. Marcina Lutra, mnicha augustiańskiego i profesora teologii biblijnej do przybicia na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze w dniu 31 października 1517 r. 95 tez. Były one skierowane nie przeciw ludziom, lecz przeciw błędom, jakie zakradły się do średniowiecznego Kościoła Zachodniego. Marcin Luter nigdy nie występował przeciw Kościołowi, ale przeciw błędom Kościoła. Ta zasada obowiązuje także i dzisiaj.
Pieśni: 552; 265; 266; 258; 541; 290.