Nagrody Diakonii Polskiej 2021

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”.

Międzynarodowa sieć współpracy Eurodiaconia i poseł Sławomir Piechota otrzymali tegoroczną Nagrodę Główną „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawaną przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonię Polską). Wyróżniony został Zdzisław Olszak. Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas 16 października 2021 r.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej (charytatywnej), pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi. Laureaci Nagrody Głównej otrzymują statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”.

W tym roku Diakonia Polska przyznała dwie Nagrody Główne. Uhonorowani zostali Eurodiaconia oraz poseł Sławomir Piechota. Eurodiaconia jest międzynarodową siecią współpracy Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, które poprzez podejmowane aktywności z zakresu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej działają na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałają marginalizacji i wykluczeniu różnych grup społecznych. Obecnie zrzesza 54 członków z 32 krajów, w tym Diakonię Polską. Eurodiaconia uczestniczy w dyskusjach różnych instytucji Unii Europejskiej na tematy aktualnych wyzwań socjalnych, wnosząc do debaty punkt widzenia swych organizacji członkowskich. Inicjuje też szeroką wymianę doświadczeń organizacji członkowskich oraz współpracuje z europejskimi organizacjami pozarządowymi, w tym z Caritas Europa. „Diakonia Polska wyraża Eurodiaconii uznanie i wdzięczność za jej aktywną troskę o bliźniego w potrzebie poprzez uczestnictwo w tworzeniu lepszej polityki społecznej w Europie, jak i budowanie przestrzeni do międzynarodowej współpracy organizacji pomocowych” – czytamy w laudacji.

Drugi laureat Nagrody Głównej, poseł Sławomir Piechota, od lat zaangażowany jest w działania wspierające osoby potrzebujące. Pracował w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, był pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego ds. osób niepełnosprawnych, działał w samorządzie Wrocławia, gdzie zasiadał w radzie miejskiej oraz pełnił funkcję wiceprezydenta ds. polityki społecznej. W czasie jego kadencji wprowadzono wiele zmian wspierających osoby potrzebujące. Rozwinąć się mogło też wiele inicjatyw pomocowych, np. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, działające obecnie jako Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji. Będąc posłem Sławomir Piechota aktywnie działał i działa – również jako przewodniczący – w Komisjach Polityki Społecznej i Rodziny oraz do spraw Petycji. „Przyznając statuetkę »Miłosiernego Samarytanina« Diakonia Polska wyraża mu uznanie i wdzięczność za jego aktywną troskę o bliźniego w potrzebie poprzez tworzenie efektywnej polityki społecznej i wspieranie organizacji pomocowych” – napisano w laudacji.

Ponadto Diakonia Polska przyznała wyróżnienie Zdzisławowi Olszakowi, zaangażowanemu w działalność diakonijną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach, jak i inicjatywy społeczne tego miasta. Wyróżniony aktywnie wspiera rodziny, dzieci i młodzież, diagnozując ich potrzeby, organizując pomoc finansową i rzeczową. Dzięki temu wsparciu dzieci i młodzież otrzymywały pomoce szkolne i paczki świąteczne, a także miały możliwość wyjeżdżać na ogólnopolskie i międzynarodowe spotkania.

 

Nagrody i wyróżnienie zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 16 października w rzymskokatolickiej katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali odbył się też koncert duetu Gajda.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) jest organizacją charytatywną tego Kościoła, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Wspiera parafialną i diecezjalną działalność diakonijną, koordynuje projekty pomocowe, uczestniczy w programach wolontariackich i akcjach ekumenicznych, współpracuje też z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami diakonijnymi i charytatywnymi w Polsce i za granicą.

Diakonia Polska
www.diakonia.org.pl