english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drugi dzień obrad Synodu Kościoła

Relacja z obrad w Łodzi

14.10.2018

W Łodzi trwają obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


Drugi dzień obrad Synodu Kościoła

Obrady w drugim dniu jesiennej sesji rozpoczęły się modlitwą, którą poprowadził dk. Paweł Gumpert.


Następnie Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec zaprezentował program mediacji, który jest realizowany w Kościele od 5 lat. Program promuje alternatywne formy rozwiązywania konfliktów. Pierwszym jego etapem były, w latach 2013-2016, szkolenia z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, w których uczestniczyło ponad 100 osób z Kościoła. Kolejny etapem było powołanie w grudniu 2017 r. przez Konsystorz Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Synodałowie zapoznali się również z programem mediacji w Ewangelicko-Luterańskim Kościele w Bawarii, który przedstawili Heinz Dunkenberger-Kellermann i ks. Claudia Kuchenbauer (punkt konsultacyjny Kokon). Dr Joanna Koleff-Pracka przedstawiła założenia programu mediacji oraz zasady działania Centrum Mediacji i Poradnictwa.


W dalszej części obrad rozpatrywano wniosek w sprawie konfirmacji. Konfirmacja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest aktem uznania dojrzałości chrześcijańskiej, ale nie ma charakteru sakramentu. Polega ona na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. Rozmowy na temat konfirmacji trwają w Kościele ewangelicko-augsburskim od dwóch lat. Pretekstem do rozmów stały się zmiany w systemie edukacji, które postawiły Kościół przed pytaniem o wiek, w jakim odbywa się konfirmacja. Równocześnie okazało się, że konieczna jest szersza refleksja dotycząca współczesnego rozumienia konfirmacji. Dlatego w konsultacje zaangażowały się diecezje, a po trzyetapowej dyskusji na kolejnych sesjach Synodu Kościoła XIV kaden­cji, Synod powołał w kwietniu 2018 r.  zespół  roboczy, który miał przygotować propozycje rozwiązań w zakresie praktycznych aspektów konfirmacji. Wynikiem tych prac jest publikacja „Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej. Rola i miejsce konfirmacji we współczesnym Kościele”, która została przedstawiona członkom Synodu.

Synod, na wniosek zespołu roboczego ds. konfirmacji, podjął uchwałę, w której podkreślił znaczenie aktu konfirmacji.  Wskazał, że powinien być on poprzedzony przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki konfirmacyjnej i następować „nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż w trzynastym roku życia członka Kościoła”.

Równocześnie Synod Kościoła docenił praktykę polegającą na tym, że akt konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do sakramentu Wieczerzy Pańskiej, ale podkreślił jednocześnie, że „akt konfirmacji nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego sakramentu, do której zaproszony jest każdy ochrzczony. Zatem także dzieci przed konfirmacją zaproszone są do przystąpienia do Stołu Pańskiego. Przystąpienie dziecka do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed konfirmacją powinno następować po przejściu przez nie odpowiedniego przygotowania pozwalającego odróżnić Wieczerzę Pańską od zwykłych posiłków, a także po stosownym przygotowaniu rodziców lub opiekunów dziecka, którzy będą odpowiadać za każdorazowe dopuszczenie dziecka do udziału w sakramencie”.


Kolejny wniosek dyskutowany przez Synod dotyczył Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w 2023 r. Światowa Federacja Luterańska zaprosiła Kościoły członkowskie do ubiegania się o organizację Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w 2023 roku. Na wniosek Biskup Kościoła ks. Jerzego Samca Synod zaprosił Zgromadzenie Ogólne ŚFL w roku 2023 do Krakowa i udziela swojego pełnego wsparcia do realizacji tego przedsięwzięcia.


Synod przyjął następnie na wniosek Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej nowy porządek tekstów kazalnych i czytań liturgicznych. W stosunku do obecnie obowiązujących uregulowań zmiany będą dotyczyć ok. 1/5 tekstów biblijnych używanych obecnie podczas nabożeństw w Kościele. Przyjęta uchwała wprowadza więcej niż dotychczas tekstów Starego Testamentu oraz inaczej układa roczne porządki tekstów kazalnych, wprowadzając większe ich zróżnicowanie. Uchwała Synodu Kościoła idzie za zmianami przyjętymi przez Kościoły ewangelickie w Niemczech, które będą tam obowiązywać od 1. Niedzieli Adwentu 2018 roku. W Polsce zmiana również będzie obowiązywać od tego samego czasu, z tym że do końca tego roku będą równolegle być stosowane dotychczasowe zasady.  W związku z wyborami Biskupa Kościoła, które są planowane w 2019 r. i wątpliwościami interpretacyjnym dotyczącymi treści §75 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Synod Kościoła doprecyzował przepisy w tym zakresie. Zakładają one, że kandydatura urzędującego Biskupa Kościoła, jak również Biskupa Diecezjalnego, zgłaszana jest: przez odpowiednio ogólnopolską lub diecezjalną konferencję duchownych lub grupy członków odpowiednio Synodu Kościoła albo Synodu Diecezjalnego, liczące co najmniej 15 osób. Urzędujący Biskup Kościoła/Biskup Diecezjalny nie zgłaszają swoich kandydatur samodzielnie.

Następnie Synod dyskutował nad wnioskiem bp. Mariana Niemca dotyczącym rodziców chrzestnych. Zdarza się bowiem, że rodzice nie mają nikogo bliskiego, a nawet zaprzyjaźnionego w gronie ewangelików, a chcą ochrzcić dziecko w Kościele ewangelicko-augsburskim. Brak rodzica chrzestnego – ewangelika nie powinien być powodem odmówienia Chrztu   Św.. Dlatego Synod przyjął zmianę w § 75 Pragmatyki Służbowej, wg której” kandydat na rodzica chrzestnego musi być członkiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub innego Kościoła spośród Kościołów trynitarnych uznających chrzest dzieci”.


Synod w dalszej części obrad przyjął wnioski dotyczące m.in. tematyki na lata 2019-2020 (2019: Rok troski o stworzenie, 2020: Rok wolności chrześcijańskiej). Na wniosek Komisja Edukacji i Wychowania Chrześcijańskiego zatwierdził również program nauczania religii ewangelickiej w szkołach ponadpodstawowych.

Wśród głosowanych wniosków znalazło się także zalecenie Synodu Kościoła dotyczące, tam gdzie to możliwe, rezygnacji z tytułowania duchownych ewangelickich z użyciem słów »Najprzewielebniejszy«, »Przewielebny« i »Wielebny« oraz zachęta do używania zamiast nich zwrotu »Brat/Siostra«.” W uzasadnieniu, zgłaszający wniosek Łukasz Cieślak zwrócił uwagę m.in., że wymienione tytuły są archaiczne i wywodzą się z czasów, gdy stosowano szereg swoistych zwrotów grzecznościowych, których dziś już się nie stosuje z racji przemian związanych z ujednoliceniem struktury społecznej. Dzisiaj stosowanie tego typu „bizantyjskich” zwrotów jest wyrazem hołdu pewnej tradycji, jednak tradycja ta nie pozostaje w pełni zgodna z tożsamością wyznaniową naszego Kościoła. Nie można nie zauważyć bowiem, że powyższe zwroty mają źródło w słowie „wielbić”, które w żadnym razie nie może odnosić się do wielbienia adresatów tego typu tytulatury. Wielbić możemy jedynie naszego Boga, ale nie ludzi.”

Drugi dzień obrad Synodu zakończył się modlitwą, którą poprowadził członek Rady Synodalnej prof. Jarosław Płuciennik.

więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki