english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Europejskie Spotkanie Regionalne ŚFL

Przedstawiciele Kościołów członkowskich obradowali w Słowenii

10.11.2018

5-7 listopada 2018 r. w miejscowości Moravske Toplice w Słowenii odbyło się Europejskie Spotkanie Regionalne Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL).


Europejskie Spotkanie Regionalne ŚFL

Spotkania te gromadzą przedstawicieli trzech europejskich regionów ŚFL: Europy Środkowo-Zachodniej, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Regionu nordyckiego. Ich celem jest zapoznanie przedstawicieli Kościołów z bieżącymi zagadnieniami na jakich skupia się praca ŚFL, a także z decyzjami podjętymi podczas ostatniego posiedzenia Rady ŚFL, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca w Genewie (Szwajcaria). Jest ono okazją nie tylko do przekazania decyzji Rady ŚFL, ale także do spojrzenia na nie z perspektywy życia i wyzwań Kościołów członkowskich w ich regionalnym i lokalnym kontekście.

Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentowali członek Rady ŚFL dr hab. Jerzy Sojka i Mateusz Mendroch – student V roku teologii ewangelickiej w ChAT oraz uczestnik drugiej edycji programu ŚFL Global Young Reformers Network [Globalna Sieć Młodych Reformatorów]. Jako koordynatorka sieci ŚFL Women in Church and Society [Kobiety w Kościele i społeczeństwie] w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w spotkaniu wzięła także udział rzecznik prasowa Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Otwierający spotkanie panel dyskusyjny przedstawicieli trzech regionów wskazał na wyzwania, z jakimi mierzą się Kościoły członkowskie – wśród nich: uchodźstwo i migracje, udział młodzieży w procesach decyzyjnych w Kościołach, sprawiedliwość ze względu na płeć, „sekularyzacja”, czy zmiany klimatyczne. Po nim uczestnicy zgromadzili się na nabożeństwie w lokalnym kościele luterańskim. W jego trakcie kazanie wygłosił zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Słowenii bp Geza Filo. Podkreślił w nim konieczność bycia wiernymi sługami Ewangelii, w nawiązaniu do tekstu Micheasza 6,8, a także do decyzji Zgromadzenia Ogólnego w Windhuk w Namibii, które przyjęło rezolucję wzywającą do wysiłków na rzecz odnowy Kościołów.

Dzień zakończyło spotkanie uczestników Europejskiego Spotkania Regionalnego ŚFL z prezydentem Słowenii Borutem Pahorem oraz katolickim metropolitą Lublany abp. Stanislavem Zore OFM. Było ono okazją do wskazania roli Reformacji dla historii kraju. Mimo, że dziś Kościół luterański w Słowenii liczy tylko ok. 16 tysięcy członków, to jest on dziedzicem tradycji Reformatora tego kraju, który walnie przysłużył się do rozwoju języka słoweńskiego – Primoža Trubara. Jak wskazał prezydent Borut Pahor, pluralizm wprowadzony w XVI w. na skutek zmian reformacyjnych stał się fundamentem demokracji w jego kraju.

Drugi dzień Europejskiego Spotkania Regionalnego był w pierwszej części poświęcony najważniejszej decyzji, jaką podjęła na przełomie czerwca i lipca Rada ŚFL – nowej strategii Federacji na lata 2019-2024. Przedstawił ją sekretarz generalny ŚFL ks. dr Martin Junge. Strategia ta została zatytułowana: „Z pasją dla Kościoła i świata”. Dokument ten odpowiada na pytanie czym jest Światowa Federacja Luterańska, przedstawia jej wizję i wartości. W definiowaniu kierunków działania Federacji odwołano się do ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Windhuk, zorganizowanego w roku jubileuszu 500 lat Reformacji, które dało okazję zarówno do spojrzenia wstecz, jak i zastanowienia się co oznacza dzisiaj życie zgodnie z hasłem Zgromadzenia: „Wyzwoleni przez Bożą łaskę”. W strategii zawarto też charakterystykę globalnych wyzwań przed którymi stoi Federacja. W tym kontekście zdefiniowano dwa kluczowe priorytety jej działań na najbliższe lata: „Wspieranie obecności Kościołów i ich żywego świadectwa w świecie” oraz „Promocja godności ludzkiej, sprawiedliwości i pokoju”.

W dokumencie uwzględniono także opis sposobów działania Federacji, określono zasady współpracy z partnerami, oraz wskazano na pryncypia mające zapewnić utrzymanie i efektywność działań (Strategia ŚFL jest dostępna w oficjalnych językach Federacji: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim: https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwf-strategy-2019-2024). Sekretarz Generalny ŚFL zaprezentował także propozycje zmian organizacyjnych, mających zapewnić możliwości realizacji tej strategii. Była ona przedmiotem dyskusji w grupach regionalnych, gdzie została pozytywnie oceniona. Jednocześnie wszystkie regiony wskazały, że przedmiotem dyskusji na przyszłorocznym posiedzeniu Rady ŚFL powinny być zmiany organizacyjne Biura Wspólnoty w Genewie.  Rada powinna je nie tylko je zatwierdzić, ale najpierw szczegółowo przedyskutować.

Druga część dnia poświęcona była dyskusji nad innymi istotnymi wątkami pracy ŚFL na świecie i w Europie. W trzech wystąpieniach przedstawiono istotne zagadnienia pracy ŚFL. Søren Abildgaard (Ewangelicko-Luterański Kościół w Danii) przedstawił propozycję programu studyjnego poświęconego badaniom zjawisk sekularyzacyjnych i reakcji Kościołów na te procesy. Przewodniczący Komitetu Finansowego ŚFL nadradca Olaf Johannes Mirgeler (Ewangelicko-Luterański Kościół w Północnych Niemczech) zaprezentował sytuację finansową Federacji.

Dr hab. Jerzy Sojka (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP) przedstawił referat na temat stanu luterańskiego zaangażowania ekumenicznego, a także nowego dokumentu studyjnego przyjętego przez Radę ŚFL zatytułowanego: „Zobowiązania Światowej Federacji Luterańskiej na ekumenicznej drodze do wspólnoty kościelnej” (dokument studyjny jest dostępny w oficjalnych językach Federacji: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim: https://www.lutheranworld.org/content/resource-lwf-ecumenical-commitments, tekst referatu ukaże się w "Kalendarzu ewangelickim" na rok 2018).

W tej części obrad młodzi delegaci przekazali komunikat ze swoich obrad, które poprzedziły Europejskie Spotkanie Regionalne ŚFL. Młodzi uczestnicy wskazali na kluczowość zaangażowania na rzecz odnowy Kościoła, a także wzmocnienia udziału młodych w życiu Kościoła, w tym także w jego ciałach decyzyjnych. Dzień zakończył panel dyskusyjny poświęcony obecności luteran w przestrzeni publicznej na kanwie dokumentu studyjnego ŚFL „Kościół w przestrzeni publicznej” (polska oraz inne wersje językowe dostępne są pod adresem: https://www.lutheranworld.org/content/resource-church-public-space). Wzięli w nim udział przedstawiciele trzech europejskich regionów ŚFL.

Trzeci dzień Europejskiego Spotkania Regionalnego ŚFL rozpoczął się od trzech warsztatów. Poświęcone były one komunikacji, pracy z migrantami oraz sprawiedliwości ze względu na płeć. Wśród prowadzących ostatni z nich znalazła się Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ostatnia część spotkania oprócz przyjęcia komunikatu końcowego poświęcona była zaproszeniom z Kościołów członkowskich, które chcą gościć kolejne Zgromadzenie Ogólne. Uczestnicy obejrzeli dwie prezentacje: Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Danii oraz przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który jako miejsce organizacji kolejnego Zgromadzenia Ogólnego w 2023 r. zaproponował Kraków.

Relacja Mateusza Mendrocha (Globalna Sieć Młodych Reformatorów ŚFL)