english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jerzy Sojka doktorem habilitowanym

Kolejny samodzielny pracownik naukowy

26.10.2018

25 października 2018 roku powiększyło się grono teologów ewangelickich zatrudnionych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którzy posiadają uprawnienia samodzielnego pracownika naukowego. 


Jerzy Sojka doktorem habilitowanym

Na pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Teologicznego ChAT w nowym gmachu uczelni podjęto uchwałę o przyznaniu stopnia doktora habilitowanego Jerzemu Sojce, pracownikowi Katedry Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego ChAT.

 

Dr hab. Jerzy Sojka (ur. 1984) pochodzi z Cieszyna, obecnie z żoną Ewą mieszka w Warszawie. Studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 2012 roku na podstawie rozprawy „Wieczerza Pańska jako nota ecclesiae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej” uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.

 

Od 2012 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii i teologii Reformacji XVI wieku, w tym szczególnie na osobie i myśli Marcina Lutra, a także pytaniach o aktualizację luterańskiego dziedzictwa konfesyjnego w pracach współczesnych międzynarodowych, międzykościelnych organizacji takich jak Światowa Federacja Luterańska, czy Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie.  

 

Do najważniejszych publikacji Jerzego Sojki zaliczyć należy przygotowane we współpracy z dr. Łukaszem Barańskim dwutomowe opracowanie „Reformacja” (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana 2016-2017), a także opublikowane samodzielnie „Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody” (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT 2016) oraz dwa tomy „Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma” (Wisła: Wydawnictwo Luteranin 2014 i 2016). Ponadto jest autorem bądź współautorem ponad 40 artykułów naukowych. Publikuje także liczne teksty o charakterze popularnym, które znaleźć można na łamach czasopism i periodyków kościelnych („Zwiastun Ewangelicki”, „Kalendarz Ewangelicki”, „Jednota”, „Warto”, czasopisma parafii ewangelicko-augsburskich w Wiśle i Istebnej, Cieszynie, Skoczowie, Goleszowie, Ustroniu, Radomiu czy Krakowie), a także na łamach „Tygodnika Powszechnego” i „Pomocnika Historycznego” wydawanego przez tygodnik „Polityka”. Jest także redaktorem, bądź współredaktorem polskich przekładów dokumentów i opracowań powstałych pod egidą Światowej Federacji Luterańskiej: „Kościół i urząd kościelny” (współredaktor z M. Hintz, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana, 2014), „Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej” (Bielsko-Biała: Wydawnictwo Augustana, 2017) oraz „Kościół, Biblia, zaangażowanie publiczne” (Dzięgielów: Wydawnictwo WARTO, 2017).  

 

Dr hab. Jerzy Sojka wykłada także na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również stałym współpracownikiem Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w którym prowadzi seminaria z teologii luterańskich ksiąg wyznaniowych dla studentów przygotowujących się do bycia duchownymi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, a także zajęcia dla wikariuszy i praktykantów poświęcone różnym wątkom współczesnej debaty wewnątrz luterańskiej.  

 

Teolog  jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego XIV kadencji (od 2017 r.). Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zasiada w Komisji Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej, pełniąc w niej rolę  sekretarza (od 2011 r.). Od 2017 r. jest członkiem Rady Światowej Federacji Luterańskiej. W latach 2014-2016 brał udział w pracach międzynarodowej grupy roboczej Światowej Federacji Luterańskiej „Luterańskie zaangażowanie w przestrzeni publicznej”, która przygotowała dokument studyjny „Kościół w przestrzeni publicznej.” Jest także członkiem polskiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej.

 

Fot. Igor Kutovyi (ChAT