english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kanclerz i premier w Świdnicy

Nabożeństwo ekumeniczne i pojednanie

21.11.2014

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Polski Ewa Kopacz wzięły udział w na­bo­żeń­stwie eku­me­nicz­nym w ewangelickim kościele Pokoju w Świd­ni­cy. Nabożeństwo związane było z upamiętnieniem 25. rocznicy symbolicznego pojednania polsko-niemieckiego.


Kanclerz i premier w Świdnicy

- W ewangelickim ko­ście­le Po­ko­ju w Świd­ni­cy, w dro­dze do Krzy­żo­wej, ów­cze­sny kanc­lerz Hel­mut Kohl i pre­mier Ma­zo­wiec­ki spo­tka­li się na krót­kiej mo­dli­twie o pokój i po­jed­na­nie. Cie­szy­my się, że po 25 la­tach bę­dzie­my mogli po­wtó­rzyć to wy­da­rze­nie - po­wie­dział Wal­de­mar Pytel, bi­skup-elekt die­ce­zji wro­cław­skiej Ko­ścio­ła ewan­ge­lic­kiego.  

 

Nabożeństwo prowadzili bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła oraz biskup wrocławski Ryszard Bogusz. Słowo do zgromadzonych skierował abp Alfons Nosol - uczestnik mszy pojednania z 1989 roku.    

 

Majątek Krzyżowa koło Świdnicy jest dawną posiadłością ewangelickiej rodziny von Moltke, miejscem spotkań grupy antyhitlerowskiej, która historycznie zyskała miano tzw. Kręgu z Krzyżowej. Od 1990 r. działa tam polska Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.  

 

Ewangelicki kościół Pokoju w Świdnicy jest od 2001 roku wpisany na listę UNESCO. Druga taka świątynia, również wpisana na listę UNESCO, znajduje się w Jaworze (Dolnośląskie). Kościoły Pokoju powstały w drugiej połowie XVII w. w konsekwencji pokoju westfalskiego, który kończył wojnę trzydziestoletnią. Oba kościoły to największe w Europie obiekty sakralne wzniesione w konstrukcji szkieletowo-ryglowej. Ich wnętrza mogą pomieścić kilka tysięcy osób.


BIK

FOT. facebook.com/KosciolPokojuPL