english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kościół miejscem spotkania i dialogu

O pracy w Wirtembergii pisze dr Iwona Baraniec

09.03.2016

Dr Iwona Baraniec od października 2015 roku jest pracownikiem ekumenicznym w Biurze d. Misji, Ekumenizmu i Rozwoju w Kościele krajowym Wirtembergii. 


Kościół miejscem spotkania i dialogu

Biuro ds. Misji, Ekumenizmu i Rozwoju (niem. Dienst für Mission, ÖkumeneundEntwicklung, DiMOE) jest jednostką Kościoła krajowego Wirtembergii, realizującą swój program na płaszczyźnie pracy parafialnej, a także prowadzącą zajęcia dla uczniów szkół wszystkich szczebli.

Częścią pracy DiMOE jest zapoznawanie wiernych wirtemberskiego Kościoła z doświadczeniami innych krajów i Kościołów, zarówno europejskich, jak i tych z innych kontynentów. Biuro posiada cztery oddziały terenowe - w Stuttgarcie, Ulm, Heilbronn i Reutlingen. Za każdy z nich odpowiedzialny jest duchowny, mający do pomocy pracownika ekumenicznego oraz osobę prowadzącą sekretariat. Dodatkowo, w biurze zatrudniona jest osoba specjalizująca się w dialogu chrześcijańsko-islamskim oraz pracownik odpowiadający za kontakty z instytucjami państwowymi, w tym socjalnymi i edukacyjnymi.

Prace poszczególnych oddziałów skoncentrowane są odpowiednio wokół zagadnień związanych z życiem kościelnym w Afryce (Stuttgart), Ameryce Łacińskiej (Ulm), Azji (Heilbronn) i Europie (Reutlingen). Taki podział zadań sprawia, że pracownicy ekumeniczni, zatrudniani w poszczególnych oddziałach, pochodzą z kościołów partnerskich z każdego z wymienionych kontynentów - aktualnie są to: luteranka z Chile, pastor Kościoła prezbiteriańskiego z Ghany i przedstawicielka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Polsce (skład zespołu w 2016 roku uzupełni osoba z Indonezji). Kadencja pracowników ekumenicznych trwa każdorazowo trzy lata.

Kościelne realia niemieckie znacznie odbiegają od rzeczywistości diaspory, zwłaszcza, jeśli zestawić je z sytuacją Kościołów pozaeuropejskich. Bo choć problem sekularyzacji znany jest także i w Niemczech, to Kościoły krajowe formalnie wciąż liczą po kilka milionów osób. Tworząc DiMOE, które funkcjonuje od końca lat 60., Kościół Wirtembergii dostrzegł potrzebę przybliżenia swoim wiernym odmiennych realiów życia kościelnego, szczególnie w kontekście mniejszościowych Kościołów diaspory. Według statutu Światowej Federacji Luterańskiej już sama Europa to trzy podregiony - zachodni, środkowo-wschodni i nordycki. To różna historia, odmienna sytuacja polityczna, czasem inna kultura, to wreszcie inaczej ukształtowane życie Kościołów, choć wszystkie pozostają widocznymi i powiązanymi ze sobą elementami światowego chrześcijaństwa.

Pracownicy DiMOE, na zaproszenie parafii bądź szkół, prowadzą seminaria, nabożeństwa, lekcje religii i nauki konfirmacyjnej, wychodząc z odpowiednią ofertą edukacyjną do wszystkich parafii Kościoła, organizują tygodnie i studia biblijne, przygotowują wyjazdy studyjne. Pragną uczynić przestrzeń ogólnokościelną i parafialną miejscem spotkań ludzi o różnych poglądach dbając o to, aby były to także spotkania z Bogiem i Ewangelią.

Tematyka pracy dotyczy takich zagadnień jak: misja i rozwój, Kościół i kultura, kwestia równości płci, relacje międzywyznaniowe i międzyreligijne, kontakty z islamem, ochrona stworzenia, kampania przeciw przemocy czy kwestie związane z przyjmowaniem przez kraje europejskie uchodźców i aktywność Kościołów w tym zakresie. Działania adresowane są do wszystkich grup wiekowych. Aby propozycje przedstawiane parafiom i szkołom nawiązywały do aktualnych wydarzeń krajowego i światowego życia kościelnego, przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego każdy z pracowników określa maksymalnie 10 tematów, w których będzie się specjalizował, zaznaczając jednocześnie w jakiej formie będzie chciał je realizować oraz jakich ogólnoteologicznych zagadnień dotyczą (aktualna broszura do pobrania tutaj:

Rolą pracowników biura jest pokazywanie wiernym Kościoła krajowego Wirtembergii, że każda społeczność wierzących funkcjonuje w większym kontekście. To sprawia, że chcąc spojrzeć na Kościół bardziej globalnie, musimy wziąć pod uwagę różne uwarunkowania i znać funkcjonujące w różnych kontekstach stereotypy. To wszystko sprawia bowiem, że chrześcijan z różnych krajów cechuje inna pobożność, a uczenie się od siebie nawzajem i wymiana doświadczeń mogą być tym, co ubogaci i nasze własne środowisko. Spojrzenie chrześcijan z różnych części świata na tę samą kwestię może być bowiem bardzo różne, co nie znaczy, że jest nieuprawnione. Inaczej na problemy korupcji, kwestie równości płci, zmian klimatycznych czy kryzys uchodźczy będą patrzyli europejczycy, inaczej chrześcijanie z Afryki, Azji czy Ameryki Południowej.

Rolą DiMOE, wpisującego się w działania całego Kościoła Wirtembergii, jest uwrażliwienie wiernych na te różnice i pokazanie, że brak wiedzy o sobie nawzajem może być często powodem nieporozumień, z kolei świadomość tych zależności - źródłem inspiracji dla własnej wiary i pobożności. To zaś okazuje się niezwykle ważne w odniesieniu do osobistego rozwoju duchowego i pracy duszpasterskiej Kościoła jako takiego.

Obierane metody i formy pracy są różne, w zależności od odbiorców, do których kierowane są konkretne działania. Poza krótkim spojrzeniem na pracę z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi, zaprezentowanym poniżej, pracownicy DiMOE są zapraszani do wygłoszenia okolicznościowych kazań czy odprawienia okolicznościowych nabożeństw, przygotowują i prowadzą studia biblijne, regularnie spotykają się z proboszczami parafii w danym regionie, poznając specyfikę pracy konkretnych parafii.

Pracując z dziećmi uczymy ich podstawowych słówek w naszych ojczystych językach, pozwalamy opowiedzieć, czego do tej pory nauczyli się w szkole o naszych krajach, śpiewamy piosenki, które sami poznaliśmy na lekcjach religii czy szkółkach niedzielnych w naszych Kościołach. W zależności od omawianego tematu przywozimy ze sobą rekwizyty, których mogą dotknąć czy nawet posmakować, w pracy wykorzystujemy metody aktywizujące. Chcemy pokazać, że nawet takie tematy jak produkcja czekolady czy ekologia są powiązane z Kościołem i naszą postawą jako chrześcijan. Wierzymy, że poprowadzone w atrakcyjny sposób zajęcia uwrażliwią uczniów na wiele tematów już od najwcześniejszych etapów edukacyjnych.

Czymś, co może zaciekawić młodzież jest z kolei pokazywanie na czym w praktyce polega idea Fair Trade (Sprawiedliwy Handel). Kiedy bowiem usłyszy się o szkodach spowodowanych przez elektrośmieci w Ghanie od osoby, której bliscy byli tym bezpośrednio dotknięci albo kiedy przeanalizuje się dlaczego cena wyprodukowanych w krajach azjatyckich ubrań i sprzętów może być dużo niższa od rodzimych produktów - nie sposób pozostać obojętnym. To samo kiedy słyszy się świadectwo osoby, która w wyniku postępującego ocieplania się klimatu musiała opuścić swój dom. A wszystko w kontekście wiary i odpowiedzialności chrześcijan za Boże stworzenie oraz w nieco innej formie lekcji religii czy nauki konfirmacyjnej niż zazwyczaj - warsztatów, wizyty w ciekawym miejscu, spotkania z zaproszonym gościem czy spaceru po mieście, w czasie którego analizujemy temat Fair Trade konfrontując go z rzeczywistością towarów oferowanych w sklepach w miejscu naszego zamieszkania.

Odbywając spotkania z dorosłymi oraz uczestnicząc w pracach różnych grup parafialnych zazwyczaj prezentujemy zaś swoje własne środowisko oraz odpowiadamy na pytania zebranych na temat naszych krajów i Kościołów. Wymieniamy doświadczenia pracy międzynarodowej, przedstawiamy osiągnięcia istniejących partnerstw między naszymi Kościołami czy krajami. Wspólnie zastanawiamy się nad możliwościami włączenia się w obchody 500-lecia Reformacji, mamy też możliwość przyjrzenia się pracy międzynarodowych organizacji kościelnych, takich jak Światowa Federacja Luterańska czy Światowa Rada Kościołów, analizując poruszane w tych gremiach tematy i publikowane dokumenty.

Poza tym, DiMOE aktywnie współpracuje także z kościelnymi organizacjami niemieckimi, kierującymi swoją działalność nie tylko do Kościołów krajowych, ale także za granicę. Partnerami DiMOE są między innymi niemiecki oddział Basel Mission, Brot für die Welt, Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (EJW), Evangelische Mission in Solidarität (EMS), Evangelisches Pfarramt für das Gespräch zwischen Christen und Juden, Gustav-Adolf-Werk (GAW), Ewangelische Frauen in Württemberg (EFW) czy Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA). To sprawia, że pracownicy Biura ds. Misji, Ekumenizmu i rozwoju towarzyszą oficjalnym delegacjom czy też biorą udział w przygotowaniu wizyt studyjnych u zagranicznych partnerów. Do tego dochodzą kontakty ekumeniczne na szczeblu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Strona internetowa w języku niemieckim - www.dimoe.de

tekst: dr Iwona Baraniec

zdjęcia: Bernd Eidenmüller