english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Mirosław Czyż proboszczem w Pszczynie

Wprowadzenie nowego proboszcza pszczyńskiej parafii

07.08.2016

W kościele ewangelickim w Pszczynie w niedzielę, 7 sierpnia br. odbyła się uroczystość wprowadzenia w urzędowanie nowego proboszcza parafii, ks. Mirosława Czyża.


Ks. Mirosław Czyż proboszczem w Pszczynie

Uroczystość została zorganizowana podczas nabożeństwa z okazji 270. rocznicy poświęcenia pszczyńskiego kościoła. Wprowadzenia w urząd dokonał zwierzchnik Diecezji Katowickiej, ks. bp Marian Niemiec, a asystosowali mu ks. bp Adrian Korczago oraz ks. Jan Badura, poprzednik ks. M. Czyża na stanowisku proboszcza w Pszczynie.

 

W uroczystym nabożeństwie wzięli udział duchowni Diecezji Katowickiej i Diecezji Cieszyńskiej, goście ekumeniczni z Kościoła Rzymskokatolickiego, władze miasta Pszczyna i gminy Suszec, parafianie z Pszczyny i Studzionki oraz innych parafii z Diecezji Katowickiej i Cieszyńskiej.

 

Kazanie wygłosił nowy proboszcz parafii. Nawiązał w nim do symbolu drzwi, których w pszczyńskim kościele jest 6. Pierwsze drzwi to obraz modlitwy (zasiewanie najmniejszego ziarna - gorczycy). Drugie – obraz wzrostu Kościoła (jak w krzewie gorczycy zagnieżdżają się ptaki, tak też wierni w parafii, która jest żywa, powinni znaleźć swoje stałe miejsce zakorzenienia i odpowiedzialności). Trzecie drzwi to wyznacznik tożsamości ewangelickiej (zbawienie z łaski przez wiarę, gdzie dobry uczynek postrzegany jest jako owoc wiary). Czwarte drzwi symbolizują obraz otwarcia na potrzeby lokalne i współpracę z samorządem oraz innymi wspólnotami religijnymi. Wielką wartość dla kaznodziei stanowią piąte drzwi, na których symbolicznie wyryty jest napis: „Ja i dom mój służyć będziemy Panu”. Tutaj nowy proboszcz skoncentrował się na swojej służbie w Kościele oraz na służbie w swoim domu, twierdząc, że jeśli dom pastorski funkcjonuje właściwie, wtedy i duchowny jest bardziej efektywny w działaniu na rzecz parafii. I w końcu główne drzwi (szóste) to te, które kryją tajemnicę życia i wzrostu Kościoła. Powinny one wyrażać największą miłość każdego wierzącego. Na nich symbolicznie widnieją słowa: „Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Niechaj słowa te (…) będą w twoim sercu”.

 

W czasie nabożeństwa śpiewał miejscowy chór parafialny pod dyr. Aleksandry Niemiec. Pozdrowienia przekazali goście: ks. Krystian Janko z Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie, wiceburmistrz Pszczyny Barbara Sopot-Zembok i wójt gminy Suszec - Marian Pawlas.
 

zdjęcia: Grzegorz Śledziński

 

 

***

 

Ks. Mirosław Czyż urodził się w Cieszynie 1 kwietnia 1978 r. Po studiach teologicznych, uwieńczonych pracą magisterską na temat: „Wiara w liście do Hebrajczyków”, został ordynowany 5 grudnia 2004 r. w Katowicach.

 

Pracę duszpasterską przed ordynacją i po ordynacji pełnił w parafiach: Szopienice, Sosnowiec, Mysłowice, Hołdunów, później Katowice i ostatnio Skoczów, gdzie był proboszczem pomocniczym.

 

Proboszczem w Pszczynie został wybrany w dniu 19 czerwca 2016 r. przez Zgromadzenie Parafialne, a wybór ten został zatwierdzony uchwałą Konsystorza Kościoła w dniu 23 czerwca 2016 r.

 

Ks. Mirosław Czyż jest trzecim powojennym proboszczem pszczyńskiej parafii (po 1945 roku służyli tu ks. Jan Motyka i ks. Jan Badura). Sama parafia luterańska w Pszczynie, obecnie największa w Diecezji Katowickiej, posiada tradycji sięgające XVI-wiecznej Reformacji.