english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Może zmienić nas radykalnie

Nowa książka Wydawnictwa WARTO

14.06.2015

„Są w Biblii słowa i opowiadania, które poruszają serca, pobudzają do refleksji i są w stanie zmienić radykalnie nasz stosunek do życia i otaczającego nas świata. Są jak śnieg i deszcz, które sprawiają, że ziemia wydaje plony (zob. Iz 55,10.11). Do takich miejsc biblijnych należy między innymi ewangeliczne opowiadanie o rozmowie Jezusa z Samarytanką przy studni niedaleko Sychar. Jest ono głębokie jak Jakubowa studnia, ożywcze jak jej woda. Można przy niej usiąść i słuchać Jezusa, ucząc się od Niego patrzenia na życie i czerpać z niej siły”.


Może zmienić nas radykalnie

Tak zaczyna się najnowsza książka prof. Manfreda Uglorza, zatytułowana "Rozmowy przy studni", którą właśnie wydało Wydawnictwo „Warto” z Dzięgielowa. Autor – uznany polski biblista, książka – napisana z myślą o czytelniku. Nie może być inaczej, to wyśmienite połączenie.

„Rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej zawiera kilka bardzo istotnych wątków, ważnych dla naszej wiary – przekonuje autor Rozmów przy studni.

 

– Przysłuchanie się tej rozmowie i przemyślenie każdego słowa może wiele zmienić w naszym życiu, zarówno w sferze wiary, jak i w naszym stosunku do bliźniego. Rozmowa Jezusa z Samarytanką, a także z jej rodakami, jak również z uczniami, którzy zaskoczeni byli niecodziennością sytuacji, może i powinna skłonić do misyjnego działania, które nakazane jest nam w słowach Jezusa: „Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,19.20a)”.

Czytając tę książkę, można przeżyć spotkanie z Jezusem. Można wejść z Nim w dialog. Skrupulatnie opisana sytuacja spotkania Zbawiciela z Samarytanką staje się też punktem wyjścia do rozważań autora na temat zbawienia, kondycji człowieka i współczesności:

„Żadna żyjąca istota nie może się obejść bez wody. Susza powoduje zamieranie roślinności. Brak możliwości zaspokojenia pragnienia powoduje wycieńczenie i umieranie zwierząt. To dotyczy również człowieka. Metafora wody życia każe nam myśleć o czymś, dzięki czemu człowiek może się rozwijać duchowo i kształtować swoją chrześcijańską postawę.


Każdy człowiek czegoś w swoim życiu pragnie. Różne są ludzkie pragnienia i dążenia. Jedne są szlachetne, inne znacznie mniej pożądania godne. Najbardziej błogosławionym jest pragnienie zbawienia. Są ludzie, którzy to pragnienie mocno przeżywają w sobie, inni nieco mniej. Są ludzie, którzy w ogóle nie odczuwają potrzeby dążenia do zbawienia. To pragnienie jest obce tym, którzy już umarli duchowo lub są bliscy duchowej śmierci. Są ludzie, którzy zagłodzili swą duszę, dlatego nie ma ona już siły pragnąć czegoś wielkiego i wzniosłego. Pragnienie zbawienia zaspokoić może jedynie Jezus. Jezus powiedział, że On daje wodę żywą i każdy, kto się jej napije, nie będzie pragnął na wieki. Co jest tą wodą? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w innym dialogu Jezusa, a mianowicie w rozmowie z Żydami zgromadzonymi w świątyni i z komentarza ewangelisty Jana do tej rozmowy: „Kto wierzy we mnie – jak mówi Pismo – strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7,38.39).

Biblijne osadzenie refleksji to bezsprzecznie atut publikacji. Tak jak prosty, rzeczowy i zrozumiały język:

„Ożywcze tchnienie dane jest człowiekowi w Duchu Świętym. Duch Święty działa przez Słowo Boże. Bóg w Jezusie Chrystusie, dając nam słowo ewangelii o zbawieniu, otwiera przed nami studnię z wodą życia. Pójdźmy i pijmy z niej! Prorok wołał: „Pójdźcie wszyscy spragnieni do wody, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, nabywajcie i jedzcie! Pójdźcie, nabywajcie bez pieniędzy i bez płacenia – wino i mleko! Dlaczego macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem i dawać swój zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli to, co dobre, a wybornym pokarmem nasyci się wasza dusza!” (Iz 55,1.2).

Samarytanka powoli dochodziła do poznania, że Jezus mówił nie o wodzie ze studni, ale o czymś, co leży poza granicą poznania zmysłowego, co nie pochodzi z tego świata i nie służy życiu w ciele, ale o wartościach, które nie tylko ubogacają ducha, np. w sferze kultury, lecz przenoszą człowieka w inny wymiar, w wymiar poznania religijnego, w sferę spotkania z Bogiem. Słowem: myśli kobiety samarytańskiej zostały przeniesione ze sfery profanum do sfery sacrum. To, co Jezus jej i nam oferuje, sprawia nowe życie, życie odnowione,  nakierowane na Boga. Oczy Samarytanki powoli się otwierały, niebawem miało się w niej narodzić nowe życie, o którym Jezus mówił często, miedzy innymi Nikodemowi. Przy studni Jakubowej Samarytanka przebyła pewną drogę, nie ruszając się z miejsca. I tak się dzieje zawsze, ilekroć dochodzi do spotkania z Chrystusem. My wiemy, o jakiej wodzie Jezus mówił przy Jakubowej studni niedaleko Sychar. To woda życia, po prostu życie – otwarte na Boga. Rozpoczyna się ono wszędzie tam, gdzie człowiek nawiązuje dialog z Chrystusem.
Przybliżmy się do Chrystusa, aby zaspokojone zostało nasze pragnienie życia wiecznego!

Rozmowy przy studni podzielone zostały na rozdziały. Każdy z nich porusza inny aspekt spotkania Jezusa z kobietą. Każdy też zakończony został modlitwą, jak ta:

„Boże, Ty wiesz, ile pragnień jest w naszych sercach.
Niektóre są grzeszne, zwodnicze i prowadzą do duchowej śmierci.
Te pragnienia i tęsknoty, które są błogosławione i prowadzą do Ciebie,
Ty sam budzisz w sercach naszych przez Ducha Świętego.
Spraw, abyśmy potrafili zaspokoić nasze pragnienia,
jak codziennie zaspokajamy nasze fizyczne pragnienie, pijąc wodę.
Daj, abyśmy tęsknili i poszukiwali źródła wody żywej,
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
Jedynie On jest prawdziwym źródłem życia.
Daj nam to poznać i spraw, abyśmy nigdy na pustyni naszego życia
nie zapomnieli, gdzie jest źródło wody żywej i w kim możemy
zaspokoić nasze pragnienie życia wiecznego.
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
Amen”.

Rozmowy przy studni, świeża publikacja Wydawnictwa Warto z Dzięgielowa, to książka do czytania, rozważania, wreszcie pomocne narzędzie w osobistej modlitwie – spotkaniu z Chrystusem.

Książkę znajdziecie w księgarni „Warto” w Cieszynie, mieszczącej się przy ul. Wyższa Brama 29, oraz w księgarni internetowej www.warto.com.pl. Warto poczytać, polecam,

Joanna Rączkowiak