english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obradowała Rada ŚFL

Darmo wzięliście; darmo dawajcie

05.07.2018

W dniach 28 czerwca - 2 lipca 2018 r. odbyło się w Genewie pierwsze posiedzenie nowej Rady Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), która została wybrana w obecnym składzie na Dwunastym Zgromadzeniu Ogólnym Federacji w Windhuk, stolicy Namibii - w maju 2017 r.


Obradowała Rada ŚFL

Obrady toczyły się pod hasłem "Darmo wzięliście; darmo dawajcie!" (Mt 10, 8). Posiedzenie poprzedziły spotkania kobiet, młodzieży i Komitetu Wykonawczego ŚFL. Na sesji specjalnej 27 czerwca nowi członkowie rady oficjalnie objęli swoje stanowiska. 
 
Rada jest organem Federacji odpowiadającym za podejmowanie decyzji w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi zwoływanymi co 6-7 lat. Liczy 48 członków reprezentujących siedem regionów geograficznych. Podczas wyborów w 2017 r. do Rady został powołany dr Jerzy Sojka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  Z urzędu w skład Rady wchodzą Prezydent ŚFL oraz Przewodniczący Komisji Finansowej ŚFL.
 
Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem ze spowiedzią i Wieczerzą Pańską w Centrum Ekumenicznym w Genewie, gdzie mieści się również Światowa Rada Kościołów. Prowadzili je członkowie Rady ŚFL: Cheryl Philip z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce, ks. Yonasa Yigezu Dibisi z Etiopskiego Kościoła Ewangelickiego Mekane Yesus (najliczniejszy Kościół Federacji), który wygłosił kazanie oraz ks. Karla Steilmann z Kościoła Ewangelickiego z River Plate w Argentynie.

Ks. Yigezu Dibisi w nawiązaniu do hasła przewodniego z Ewangelii Mateusza powiedział, że tekst określa, co to znaczy być uczniami Jezusa Chrystusa i co to znaczy być Kościołem. Podkreślił, że jako słudzy Słowa Bożego jesteśmy posłani do zepsutego świata, do świata posłany jest też Kościół i jest konfrontowany z różnymi wyzwaniami. Takim wyzwaniem jest już sama Rada ŚFL: „Nasza motywacja, nasza energia i nasze poświęcenie wynikają z uznania darów, które otrzymaliśmy dobrowolnie i obficie" - powiedział.
 

Krótki reportaż z nabożeństwa otwierającego spotkanie Rady ŚFL

Council 2018: Opening Worship from Lutheran World Federation on Vimeo.


Obrady rozpoczęło przemówienie wygłoszone przez nowego Prezydenta ŚFL abpa dra Panti Filibusa Musa z Nigerii. Na wstępie Prezydent ŚFL podkreślił znaczenie ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Namibii oraz jubileuszu 500 lat Reformacji: "Patrząc wstecz, jestem szczególnie wdzięczny wszystkim, którzy uczestniczyli w Dwunastym Zgromadzeniu, tak dobrze zorganizowanym przez nasze siostry i braci z Namibii". Abp dr Panti Filibus Musa wezwał członków Rady do podtrzymania publicznych oświadczeń i rezolucji przedstawionych na Zgromadzeniu Ogólnym i wskazał na ich znaczenie dla życia, służby i składanego przez wspólnotę świadectwa.

Podsumowując jubileusz Reformacji użył metafory kopca, który może być pomnikiem, a zarazem drogowskazem. Obchody były okazją do wspominania przeszłości: trudności i osiągnięć, szczególnie tych, które dotyczyły poszukiwania chrześcijańskiej jedności. Lecz ten jubileusz powinien być uznany również za znak, za kierunek, który powinniśmy obrać, by być narzędziami w rękach Boga, by składać świadectwo Ewangelii słowem i w służbie bliźniemu”.

Przytaczając hasło obrad Prezydent ŚFL stwierdził, że uwypukla ono luterański fundament jakim jest przeświadczenie, że wszystko, łącznie z samym zbawieniem, jest darem od Boga. Te słowa mają przypominać, że jesteśmy zarazem odbiorcami jak i sługami oraz że wspólnocie zostaje powierzone dbanie o innych (o ludzi i wszelkie stworzenie). Mówiąc o przyszłości Prezydent ŚFL powtórzył potrzebę silnych relacji ekumenicznych. Zarówno on, jak i papież Franciszek wyraźnie podkreślili podczas wizyty w Watykanie w grudniu zeszłego roku, że patrzą w przyszłość z nadzieją na większe zrozumienie, współpracę i jedność w Chrystusie.
 

Wystąpienie Prezydenta ŚFL w języku angielskim
 

Council 2018 - President's Address from Lutheran World Federation on Vimeo.


W dalszej części obrad sprawozdanie przedstawił Sekretarz Generalny ŚFL ks. dr Martin Junge. Podkreślił w nim, że w nadchodzących latach Federacja będzie działać na rzecz wspierania Kościołów członkowskich w ich służbie i dla umocnienia świadectwa Kościoła na świecie. Wśród poruszanych przez niego tematów znalazło się głębsze zaangażowanie w sprawiedliwość klimatyczną, tworzenie nowych możliwości edukacji teologicznej, ciągłe zaangażowanie w sprawę społecznej sprawiedliwości płci, zaangażowanie młodzieży, relacje ekumeniczne oraz zobowiązanie do zajęcia się przyczynami cierpienia przy jednoczesnym dalszym zaspokajaniu potrzeb uchodźców i wysiedlonych.

Ks. Junge powiedział: „Żyjemy w złożonych czasach. Wiele wydarzeń wskazuje na rosnącą polaryzację i rozdrobnienie na świecie, a nawet w Kościele. To jest rzeczywiście definiujący i trudny moment dla Kościoła. Nie można jednak pomyśleć o lepszym czasie, aby być Kościołem! Ponieważ Kościołowi zostało powierzone przesłanie Chrystusa: przesłanie o nadziei, która wypiera strach; przesłanie o współczuciu, które rzuca wyzwanie obojętności; przesłanie o sprawiedliwości, która przeciwstawia się uciskowi; przesłanie o pojednaniu, które mocno koncentruje się na budowaniu pokoju. Kościół ma dziś przesłanie, które jest tak rozpaczliwie potrzebne” - powiedział.
 

Sprawozdanie Sekretarza Generalnego ŚFL w języku angielskim

Council 2018 - General Secretary's Report from Lutheran World Federation on Vimeo.

 
Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Olafa Johannesa Mirgelera, Przewodniczącego Komisji Finansowej ŚFL. Zwrócił on uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat dochód ŚFL wzrósł o 43 procent. Jest to związane z szerszymi działaniami pomocowymi, które zostały uruchomione w obliczu kryzysów humanitarnych na świecie.  Fundusze pochodziły z Kościołów członkowskich i powiązanych organizacji (35 procent całkowitego dochodu), funduszy ONZ i dotacji rządowych (29 procent) oraz szpitala Augusta Victoria (29 procent). Resztę stanowią wpływy z innych organizacji międzynarodowych i od partnerów ekumenicznych. Podczas obrad zatwierdzono budżet na rok 2019.

W niedzielę, 1 lipca, członkowie Rady ŚFL uczestniczyli w ewangelicko-luterańskim kościele w Genewie, gdzie spotykają się dwie parafie angielsko i niemieckojęzyczna. Prezydent ŚFL abp dr Panti Filibus Musa powiedział do zebranych: "Ta parafia jest przykładem wspólnoty, gdzie ludzie z całego świata zbierają się, idą razem, wspierają się, modlą i ufają Bożemu miłosierdziu. Jesteśmy wdzięczni za możliwość wspólnego przeżywania nabożeństwa i życzymy wam Bożego błogosławieństwa". Duchowni obu parafii podkreślili z kolei jak istotna jest łączność z luteranami na całym świecie. Kazanie wygłosiła ks. Astrid Kleist, wiceprezydent z regionu Europy Środkowozachodniej.
 
W kolejnym dniu obrad, 2 lipca 2018 r. członkowie Rady ŚFL głosowali za zatwierdzeniem nowej strategii na lata 2019-2024. Nosi ona tytuł: "Z pasją dla Kościoła i dla świata" i określa wspólne działania Kościołów członkowskich ŚFL na nadchodzące lata. Dwa priorytety strategiczne będą kształtować pracę ŚFL, z jednej strony będzie to podkreślenie obecności i świadectwie Kościołów na świecie, z drugiej promowanie ludzkiej godności, sprawiedliwości i pokoju. Strategia podkreśla głębsze zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, edukacji teologicznej, diakonii, relacji ekumenicznych, społecznej sprawiedliwości płci i  wzmocnienia roli młodzieży.
 
 
Ponadto podczas obrad Rady ŚFL przyjęto trzy nowe Kościoły członkowskie: Luterański Kościół Chrystusa (Indie), Zjednoczony Kościół Ewangelicki Kuby oraz Luterański Kościół w Gwatemali. Aktualnie Federacja liczy więc 148 Kościółów członkowskich funkcjonujących na terenie 99 krajów.
 
Rada podjęła również uchwałę dotyczącą sytuacji w Nigerii i przedłużającego się konfliktu pasterzy Fulani z rolnikami. Jak podaje Amnesty International w roku 2017 starcia między wędrownymi pasterzami a osiadłą ludnością rolniczą nasiliły się do tego stopnia, że straciło w nich życie 549 osób, a tysiące ludzi zostało zmuszonych do ucieczki z zagrożonych terenów. Od stycznia tego roku w starciach zginęło już 168 osób. Rada wezwała rząd Nigerii do powstrzymania przemocy oraz do rozpoczęcia procesu pokojowego. 
 
Członkowie Rady mieli możliwość usłyszeć pozdrowienia gości ekumenicznych m.in. : ks. dra Olava Fykse Tveita, Sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów, ks. dra Matthiasa Türka z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, ks. Johna Gibaut reprezentującego Wspólnotę Anglikańską, ks. dra Hannsa Lessinga ze Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych i ks. dra Nelona Kraybilla, Prezydenta Światowej Konferencji Mennonickiej.  

Materiały z Rady ŚFL dostępne na stronie Federacji w języku angielskim 
 
Więcej zdjęć