english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obradowały synody diecezjalne

Relacje z wiosennych synodów diecezjalnych

18.03.2015

Od końca lutego br. obradowały synody poszczególnych diecezji. Poniżej relacje przygotowane przez redakcję Zwiastuna Ewangelickiego, opublikowane w numerze 6 tego dwutygodnika.  Fotografie z obrad synodalnych znajdują się w oddzielnych relacjach lub w galeriach, do których odsyłają przekierowania przy odpowiednich diecezjach.


Obradowały synody diecezjalne

Diecezja cieszyńska

 

W niedzielę 22 lutego br. w Bielsku-Białej obradował synod diecezji cieszyńskiej. Ślubowanie złożyli nowi członkowie synodu: ks. Tymoteusz Bujok i ks. Marcin Podżorski. Wprowadzeniem do obrad było rozmyślanie ks. Marcina Podżorskiego. Następnie wysłuchano sprawozdań: biskupa diecezji cieszyńskiej Pawła Anweilera za rok 2014, ks. Grzegorza Giemzy o pracach diecezjalnej komisji 500 lat Reformacji oraz finansowego kuratora Tomasza Bujoka. Synod zatwierdził je oraz wcześniej przesłane sprawozdania diecezjalnych komisji synodalnych duszpasterzy środowiskowych i metodyka nauczania religii ewangelickiej.

 

Kurator przedstawił preliminarz budżetowy diecezji z dokonaną proponowaną korektą na rok 2015. W tej formie preliminarz został uchwalony przez synod. Na wniosek komisji rewizyjnej jednomyślnie udzielono absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2014.

 

Odpowiadając na pytania synodałów bp Paweł Anweiler poinformował o działaniach parafii związanych z obchodami 500 lat Reformacji. Aby zapewnić środki na przygotowanie jubileuszowego spotkania ewangelików w diecezji cieszyńskiej w dniach 15-18 czerwca 2017 r. synod uchwalił, by składkę na diecezję podwyższyć o 1 zł od każdego członka pa-rafii.

 

 

Diecezja warszawska

 

Nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele rozpoczęły się obrady synodu diecezjalnego w Pabianicach 28 lutego br. Członkowie rady diecezjalnej czytali teksty biblijne, zmawiali modlitwy oraz pomagali w dystrybucji Komunii Świętej. Kazanie w oparciu o tekst z Ewangelii Marka o dzierżawcach winnicy wygłosił ks. radca Marcin Undas.

 

Blok sprawozdawczy synodu otworzyli bp Jan Cieślar oraz kurator diecezjalny Karol Werner. Przedstawili oni sprawozdanie z działalności rady diecezjalnej oraz biskupa diecezji wraz z kalendarium wydarzeń w minionym roku. Oba dokumenty zostały zaakceptowane i przegłosowano ich przyjęcie. Synodałowie wysłuchali omówienia danych statystycznych oraz sprawozdań z działalności komisji diecezjalnych.

 

Przedstawiciele wszystkich komisji podzielili się wynikami swojej pracy oraz przedstawili program dalszej działalności. Księgowa diecezjalna przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014 rok, a komisja rewizyjna protokół z przeprowadzonej kontroli finansów diecezjalnych. Następnie przyjęto w głosowaniu wniosek o udzielenie absolutorium radzie diecezjalnej. Przedstawiono również projekt preliminarza budżetowego na 2015 rok. Po jego omówieniu i przedyskutowaniu projekt ten został uchwalony.

 

Jesienna sesja synodu diecezji warszawskiej odbędzie się 10 października br. w Kielcach, a dotyczyć będzie m.in. sytuacji najmniejszych parafii i ich przyszłości.

 

 

Diecezja wrocławska

 

Na siódmej sesji piąty synod diecezji wrocławskiej spotkał się 6 marca br. w Krzyżowejna Dolnym Śląsku. Modlitwą obrady rozpoczął ewangelicki biskup wojskowy Mirosław Wola. Biskup Ryszard Bogusz w swoim sprawozdaniu o stanie diecezji wrocławskiej stwierdził: „Po dwudziestu latach mojej służby zdecydowałem się złożyć swój urząd i powierzyć go następcy. (…) Pozostaję nadal wśród was, a w określonych zadaniach zawsze będę chętny do pomocy w tej, jakże pięknej Bożej służbie”. Podziękował członkom synodu za współpracę, oddanie sprawom diecezji, pomoc, modlitwę w chwili choroby, każde dobre słowo, a duchownym za oddaną służbę. Synodałowie podziękowali bp. R. Boguszowi za służbę. Słowa podziękowania oraz pamiątkowy krzyż przekazał w imieniu synodu wtedy jeszcze bp elekt Waldemar Pytel.

 

Kolejne sprawozdanie zaprezentował ks. Edwin Pech, który omówił działania komisji ewangelizacyjnomisyjnej w 2014 roku. Więcej informacji na temat Tygodnia Ewangelizacyjnego dla Rodzin w Karpaczu podała diakon Izabela Sikora. Zaprezentowała także sprawozdanie dotyczące pracy młodzieżowej. O pracy diakonijnej mówili ks. Robert Sitarek oraz Stefania Goździk. Duszpasterz więziennictwa diecezji wrocławskiej ks. Marcin Orawski mówił o swojej służbie. Synod przyjął przedstawione sprawozdania oraz w głosowaniu udzielił absolutorium radzie diecezjalnej za rok 2014.

na podstawie relacji

ks. Cezarego Królewicza

 

Diecezja pomorsko-wielkopolska

 

W dniach 13-14 marca br. w Koszalinie obradował synod diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Sesja rozpoczęła się w piątkowy wieczór od modlitwy w kościele Gertrudy. Rozważanie poprowadziła kurator diecezji Izabela Główka-Sokołowska.

 

W części referatowej synodałowie wysłuchali trzech wystąpień na temat urzędu kościelnego. Pierwszy referat Luterańskie rozumienie urzędu duchownego wygłosił radca diecezji ks. Janusz Staszczak, który mówił m.in. o historycznym rozumieniu urzędu kościelnego, odwołując się do Ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego. Podkreślił też apostolską sukcesję wiary oraz naukę o powszechnym kapłaństwie.

 

Drugi z referatów wygłosiła ks. Paulina Hławiczka z Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii, ordynowana w ubiegłym roku w Anglii. Zaproszona na synod duchowna wygłosiła referat pt. Praktyczny wymiar służby duchownego – kobiety w Kościele. Ks. Hławiczka w syntetyczny sposób ukazała służbę wybranych kobiet w Kościele na przestrzeni wieków, a następnie przeszła do problematyki współczesnej. Referentka podkreśliła, że ordynacja na księdza w Wielkiej Brytanii jest powszechna i naturalna – nie tylko w rozumieniu teologicznym, ale również w praktycznym wymiarze służby.

 

Tekst trzeciego referatu pt. Katolickie podejście do urzędu kościelnego w luteranizmie, autorstwa ks. dr. hab. Marcina Składanowskiego z Kościoła Rzymskokatolickiego – pracownika Katedry Teologii Protestanckiej KUL, został odczytany. Referent we wprowadzeniu zaznaczył, że tekst nie ma charakteru ekumenicznego, ale ma na celu doktrynalne ujęcie problemu. Podkreślał, że w rozumieniu rzymskokatolickim urząd duchownego w Kościele Ewangelicko – Augsburskim jest „niepełny”, co wynika z nauki o sakramentalnym kapłaństwie oraz innym rozumieniu sukcesji apostolskiej. Nawet szwedzcy biskupi luterańscy, którzy mogą powołać się na nieprzerwany łańcuch nałożenia rąk przy konsekracji, nie mają sukcesji apostolskiej w rzymskokatolickim rozumieniu. Ta jest ważna tylko wówczas, gdy biskup, który dokonuje konsekracji, sam pozostaje we wspólnocie z episkopatem rzymskokatolickim i jego nauką. Zatem nieuznanie urzędu duchownego w Kościele luterańskim przez Kościół rzymskokatolicki niesie z sobą konsekwencje w dialogu ekumenicznym w postaci choćby braku gościnności eucharystycznej.

 

Po referatach był czas na dyskusję. Synodałów w szczególności interesowało funkcjonowanie luterańskiego Kościoła w Wielkiej Brytanii.

 

Drugi dzień obrad rozpoczął się nabożeństwem spowiednio-komunijnym, które wspólnie poprowadzili bp Marcin Hintz, ks. radca Janusz Staszczak i wikariusz diecezji ks. Marcin Rayss. Zwierzchnik diecezji w swoim kazaniu podkreślił, że urząd duchownego musi być przede wszystkim rozumiany jako uczniostwo i podążanie za Chrystusem oraz głoszenie Ewangelii całemu światu.

 

Następnie synodałowie rozpoczęli sesję sprawozdawczą, podczas której duszpasterze środowiskowi zdali relację ze swojej służby oraz zapoznali synodałów z planami na przyszłość. Biskup diecezji przedstawił swoje sprawozdanie za rok 2014 i wskazał na wyzwania, które w jego opinii stoją przed społecznością diecezji w najbliższym czasie. Na końcu zostały omówione sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz preliminarz budżetowy na rok 2015. Synod przez głosowanie przyjął sprawozdania oraz udzielił absolutorium radzie diecezjalnej.                                   

 

XMR

 

Diecezja mazurska

 

W Mikołajkach 14 marca br.odbyła się sesja synodu diecezji mazurskiej. Przed rozpoczęciem obrad odprawiono nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Adrian Lazar z Olsztynka. Synodałowie przystąpili do Stołu Pańskiego. Ślubowanie złożyło dwóch nowych członków synodu w osobach nowo ordynowanych duchownych: ks. Adriana Lazara i ks. Roberta Augustyna.

 

Biskup diecezji  Rudolf Bażanowski przedstawił sprawozdanie z życia diecezji. Pierwsza część zawierała rys historyczny. Biskup przypomniał m.in., że istotą służby jest miłość do Chrystusa, a nie robienie kariery i stawianie sobie pomników. Sprawozdanie zostało urozmaicone prezentacją wizualną: ks. Krystian Borkowski przedstawił rozwój życia parafialnego w Giżycku, głównie w pracy z dziećmi, młodzieżą i chórem, a ks. Bogusław Juroszek przedstawił działalność parafii w Mikołajkach i domów pomocy środowiskowej.

 

Sprawozdania duszpasterstw środowiskowych wypełniły kolejny punkt obrad. W sprawozdaniu diakonii ukazano poszerzenie działalności o dom środowiskowy w Białej Piskiej oraz nowe inicjatywy w Ostródzie. Większość, bo 10 parafii prowadzi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Podczas obrad powróciła kwestia podejmowanych prób zwrotu kościelnych zabytków przejętych przez Muzeum Warmii i Mazur. Parafie nie podejmują jednak starań o jego zwrot albo pozostają osamotnione w swych działaniach, na co zwrócił uwagę ks. Paweł Hause.

 

Synodałom przekazano najnowszą publikację Kościoły i kaplice diecezji mazurskiej, w której w formie kalendarza na lata 2015-2017 zaprezentowana została diecezja. Dyskutowano też nad organizacją obchodów 490-lecia powstania po sekularyzacji państwa krzyżackiego pierwszego państwa luterańskiego na terenie m.in. dzisiejszych Mazur. Uroczystości zaplanowano na 6 czerwca br. w Pasymiu.

na podstawie relacji XPH

 

 

Diecezja katowicka

 

W sobotę 14 marca br. w. Katowicach obradował synod diecezji katowickiej. Ósma sesja synodu piątej kadencji rozpoczęła się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w kościele Zmartwychwstania Pańskiego, podczas którego kazanie wygłosił ks. Wojciech Pracki z Opola. W trakcie nabożeństwa wręczono nagrody „Róża Lutra”, która jest honorowym odznaczeniem diecezjalnym. Tegorocznymi zdobywcami nagrody zostali: Alicja Krzyżak z Opola, Maria Giemza z Świętochłowic i Edward Goszyk z parafii w Częstochowie.

 

Członkowie synodu wysłuchali sprawozdania biskupa diecezji katowickiej Mariana Niemca oraz przewodniczących poszczególnych komisji synodalnych i duszpasterstw środowiskowych. Synod przyjął sprawozdanie finansowe za miniony i preliminarz budżetowy. Bp Marian Niemiec zaprezentował nowy numer kwartalnika „Ewangelik”, którego wydawanie wznowiono.

 

Patrz: Zwiastun Ewangelicki nr 6:2015, wersja drukowana