english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Protestanckie dziedzictwo Trójmiasta

Międzynarodowa konferencja naukowa

23.10.2012

W dniach 21-22 października odbyła się w Sopocie i Gdańsku międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem: „Dziedzictwo protestantyzmu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz w perspektywie europejskiej”.


Protestanckie dziedzictwo Trójmiasta

Jej współorganizatorami były Parafia Ewangelicko-Augsburska Gdańsk-Gdynia-Sopot, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Katedra Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przy współpracy Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

 

Konferencję rozpoczęło niedzielne nabożeństwo, które otworzyło blok poświęcony liturgicznemu dziedzictwu protestantyzmu. W sopockim kościele Zbawiciela kazanie wygłosił ks. nadradca dr Christoph Ehricht z Kościoła Ewangelickiego Północnych Niemiec. W swoim rozważaniu skupił się on na znaczeniu przeszłości, która pomaga znajdować odpowiedzi na pytania o miejsce człowieka w teraźniejszości, odwołując się do napomnień z apostoła Pawła z I Listu do Koryntian 7,29-31 oraz przykładu Marcina Lutra, opuszczającego swoje bezpieczne schronienie na zamku Wartburg.

 

Po nabożeństwie ks. dr Ch. Ehricht wygłosił wykład prezentujący liturgiczne dziedzictwo Reformacji. Przedstawił w nim przegląd głównych wątków luterańskiej refleksji o nabożeństwie na przestrzeni historii, pokazując przy tym charakterystyczny dla luteranizmu sposób zachowania liturgicznego dziedzictwa.

 

Część poświęconą liturgii zakończył koncert muzyki barokowej tria barokowego „Contrapunktus” z towarzyszeniem organów, prezentujący dzieła kompozytorów – ewangelików związanych w ten czy inny sposób z Gdańskiem. Wśród nich znalazły się utwory Georga Philipha Telemanna, Johanna Gottlieba Goldberga oraz Jana Sebastiana Bacha.

 

Część pierwszą zakończyło otwarcie wystawy plenerowej poświęconej wybitnym ewangelikom Trójmiasta w Parku Południowym w Sopocie. Wystawę otworzyli ks. bp Marcin Hintz oraz Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski. Tablice z przygotowanymi biogramami i materiałem ikonograficznym będą w najbliższym czasie prezentować mieszkańcom Sopotu i turystom wybrane postaci spośród licznych, wybitnych przedstawicieli trójmiejskiego ewangelicyzmu.

 

Sesja popołudniowa odbyła się w Ratuszu Miasta Sopotu. W jej trakcie zgromadzeni goście wysłuchali pięciu referatów. Rozpoczął ją prof. dr hab. Heinrich Assel, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Greifswaldzie (RFN), wystąpieniem zatytułowanym „Ewangelicka wolność jako dziedzictwo – dzisiaj”. Prof. H. Assel skupił się na przypomnieniu reformacyjnego rozumienia wolności, wskazując w nim jednocześnie możliwy wkład ewangelików we współczesną debatę o polityczności. W kolejnym wystąpieniu dyrektor Filharmonii Bałtyckiej prof. dr hab. Roman Perucki przedstawił tradycje protestanckie w muzyce Gdańska, prezentując także postaci organistów, kantorów, kapelmistrzów, a także organomistrzów oraz carillonistów w protestanckich świątyniach Gdańska. Kolejne trzy referaty poruszały wątki historyczne. Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko (ChAT) zaprezentował zarys początków Reformacji w Gdańsku. Dr Janusz Trupinda z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zaprezentował protestanckie wątki tradycji Zakonu Krzyżackiego, zaś dr Jerzy Domasłowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza przedstawił zarys ewangelickich tradycji Gdyni.

 

Obrady konferencji kontynuowane były 22 października w Gdańsku, w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska w Ratuszu Głównym Miasta w Wielkiej Sali Wety. Pierwszy blok trzech referatów otworzył prof. dr hab. Aleksander Hall, przypominając w swoim wystąpieniu „O potrzebie wspólnej troski o chrześcijańskie dziedzictwo Europy”. Następnie odczytano referat ks. prof. dr hab. Bogusława Milerskiego, rektora ChAT, który ukazywał edukacyjne dziedzictwo protestantyzmu, prezentując jak reformy na polu teologii oddziaływały na postrzeganie przez Reformatorów roli szkół i rozwoju kształcenia. Następny referat, poświęcony wspólnocie kościelnej w ewangelicyzmie przedstawił ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz. Omówił w nim zjednoczeniowe tendencje w ramach luteranizmu, które swoje ukoronowanie znalazły w powstaniu i działaniu Światowej Federacji Luterańskiej. Po dyskusji i przerwie kolejny blok referatów otworzył swoim wystąpieniem ks. dr Adrian Korczago (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) prezentując znaczenie wydarzeń liturgicznych w perspektywie debaty o wspólnej Europie. W kolejnym referacie dr Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) przedstawił kontynuację myśli XVI-wiecznej Reformacji luterańskiej na temat Wieczerzy Pańskiej w myśli współczesnego luteranizmu na przykładzie Światowej Federacji Luterańskiej oraz „Konkordii Leuenberskiej”. Po dyskusji podsumowującej referaty odbyła się jeszcze jedna prezentacja. Dorota Witkowska z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zaprosiła zebranych do Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta Gdańska i tam zaprezentowała jej przekaz teologiczny.

 

We wspólnej dwudniowej refleksji nad dziedzictwem protestantyzmu i jego znaczeniem dzisiaj udział wzięli zarówno trójmiejscy parafianie, jak również liczni goście, w tym przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Gdańskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, a także Kościoła Rzymskokatolickiego oraz duchowni Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.