english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje młodzieżowe w Wiśle

Ekstremalne przeżycia

07.04.2015

Tegoroczne Młodzieżowe Rekolekcje Pasyjne Diecezji Katow­ick­iej odbyły się w dni­ach od 20  do 22 marca w Wiśle. W ciągu 48 godzin oprócz dyskusji i rozważań uczest­nicy wzięli udział w niedziel­nym nabożeńst­wie w koś­ciele w Wiśle-Malince, w części zajęć Kon­fer­encji “O tym się nie mówi” w Domu Nar­o­dowym w Cieszynie, szkole­ni­ach oraz licznych zaję­ci­ach sprawnoś­ciowych i terenowych.


Rekolekcje młodzieżowe w Wiśle

W tegorocznych rekolekc­jach udział wzięła młodzież z parafii w Gor­zowie Wielkopol­skim,  Jas­trzębiu Zdroju, Katowicach-Szopienicach, Lasow­icach Wiel­kich, Mikołowie, Opolu, Ostródzie, Ryb­niku, Tychach i Wołczynie, Dusz­pasterze Młodzieży Diecezji Katow­ick­iej — ks. Marcin Konieczny i Diecezji Mazurskiej — ks. Woj­ciech Płoszek oraz, jako gość hon­orowy, ks. bp płk Mirosław Wola z Ewan­gelick­iego Dusz­pasterstwa Wojskowego.  

 

Pro­gram pasyjny rekolekcji został rozbu­dowany o zupełnie unikalny zestaw zajęć sprawnoś­ciowych i terenowych oraz szkoleń.  

 

W piątek, naty­ch­mi­ast po przy­jeździe, uczest­nicy udali się na lądowisko gdzie mieli możność zapoz­na­nia się ze współdzi­ałaniem ratown­ików GOPR z helikopterem Lot­niczego Pogo­towia Ratunkowego oraz budową jed­nego z 16 dzi­ała­ją­cych w Polsce helikopterów ratunkowych. W zaję­ci­ach wzięli udział piloci LPR i ratown­icy Beskidzkiej Grupy GOPR.  Następ­nie Jan Gór­niak, ratownik GOPR, opowiadał o pracy ratown­ików górs­kich, szkole­ni­ach, jakie prze­chodzą, a uczest­nicy mogli zapoz­nać się z wyposaże­niem ratown­ików oraz prze­jść szkole­nie bez­piecznego porusza­nia się w górach i udziela­nia pier­wszej pomocy oraz sposobach wzy­wa­nia pomocy w sytu­ac­jach krytycznych.

 

Chwilę wyciszenia i zad­umy po wraże­ni­ach z zajęć terenowych uczest­nicy mogli przeżyć pod­czas kam­er­al­nego kon­certu i pasyjnych rozważań Tomasza Żółtko.  Uczest­nicy mieszkali w odzysku­jącej swą zapom­ni­aną świet­ność Willi Księżówka, prowad­zonej przez Marcina Tadeusza Byrtka — mieszkańca Wisły, pier­wszego kura­tora parafii w Wiśle Mal­ince i współau­tora terenowej części pro­gramu rekolekcji. Tu spoży­wano posiłki, odby­wano długie dyskusje, oglą­dano filmy, a nawet obchod­zono urodziny jed­nej z uczestniczek.  

 

W sobotę młodzież wzięła udział w marszu z ele­men­tami gry terenowej, pod­czas którego należało się wykazać umiejęt­noś­cią czy­ta­nia mapy, którego celem było dojś­cie na Poligon Pasieki w określonym cza­sie. Jed­nym z zadań było odgad­nię­cie drogi na podzielonej na pros­tokąty plan­szy — gra wyma­ga­jąca ori­en­tacji i zapamię­ta­nia kole­jnych ruchów przez zmieni­a­ją­cych się uczestników.

 

W cza­sie zajęć roze­grano turniej w paint­balla, pod­czas którego zapoz­nano się z budową uży­wanej w tej roz­gry­wce broni, stro­jów ochron­nych, masek oraz zasadami obow­iązu­ją­cymi pod­czas roz­gry­wek. Uczest­nicy wykazali się nie tylko ori­en­tacją w tere­nie wyposażonym w sztuczne przeszkody i osłony, ale także pomysłowoś­cią w prowadze­niu walki. W miarę naby­wa­nia wprawy można było zauważyć wyko­rzysty­wanie różnych rozwiązań tak­ty­cznych oraz coraz bardzie złożone i prze­myślne przeprowadzanie poszczegól­nych akcji.  

 

Kole­jne zaję­cia przeprowad­zono w parku linowym, w którym udostęp­niono dwie trasy: łatwiejszą i trud­niejszą. Najwięk­szym powodze­niem cieszyły się zwłaszcza ekstremal­nie długie zjazdy. Zaję­cia terenowe zakońc­zono przy ognisku.  

 

Wiec­zorem, w Domu Nar­o­dowym w Cieszynie uczest­nicy rekolekcji wzięli udział w kon­cer­cie zespołu Cześć z Wisły-Malinki, pod­czas którego słowo wygłosił ks. Łukasz Stachelek.  

 

Rekolekcje zakońc­zono udzi­ałem w niedziel­nym nabożeńst­wie w koś­ciele parafi­al­nym w Wiśle Mal­ince, poprowad­zonym przez ks. Marka Micha­lika. Pod­czas nabożeństwa śpiewali również członkowie zespołu Cześć.  

 

Autorem pro­gramu rekolekcji był ks. Marcin Konieczny, rekolekcje sko­rzys­tały z dofi­nan­sowa­nia Diecezji Katow­icej i Dusz­pasterstwa Wojskowego.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>