english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rok 2016 ogłoszony Rokiem Kościoła

Logo i hasło roku 2016 w Kościele

01.01.2016

Rok 2016 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Kościoła. Ewangelicy wyznają wiarę w "jeden powszechny i apostolski Kościół", którego głową jest Jezus Chrystus. Wierni tworzą wspólnotę ochrzczonych, budującą wiarę i życie na Słowie Bożym.
 


Rok 2016 ogłoszony Rokiem Kościoła

Jak rozumieją Kościół i czy mówiąc "Kościół" ewangelicy mają dokładnie to samo na myśli, co inni chrześcijanie? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdziesz: luter2017.pl

Kościół został powołany do istnienia w dniu Zesłania Ducha Świętego.  Ze względu na spojrzenie na Kościół nie w kategoriach zewnętrznej, widocznej organizacji, ale społeczności wierzących wraz ze swoją Głową – Chrystusem w luterańskim pojmowaniu istnieje jeden Kościół powszechny, do którego należą wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa.

Kościoła tego nie można utożsamiać z żadną organizacją kościelną, czy też społecznością religijną, przekracza on ich ramy. Kościół ten, tak jak jego Pan i Głowa Jezus Chrystus, jest niepodzielny, a rozpoznać go można po znamionach Kościoła: wiernym nauczaniu Ewangelii i należytym udzielaniu sakramentów.

W Chrzcie Świętym w imię Trójjedynego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wszyscy zostali powołani do udziału w kapłaństwie Chrystusa i powszechnej służby w Kościele Chrystusa, aby wzajemnie budować się w wierze i świadczyć o Zmartwychwstałym Chrystusie w świecie. Powszechna służba wszystkich wierzących w Kościele znajduje swój praktyczny wymiar w indywidualnym świadectwie wiary i we współodpowiedzialności za Kościół poprzez zaangażowanie w parafiach i innych przestrzeniach służby.

W Roku Kościoła wierni będą mieli m.in. możliwość głębszego spojrzenia na to, co to znaczy być w Kościele Jezusa Chrystusa oraz jak rozumieć i stosować swoje osobiste powołanie do służby w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Rok Kościoła wpisuje się w cykl przygotowań do obchodów - w 2017 roku - rocznicy 500 lat Reformacji.


Hasłem roku 2016 jest fragment Księgi Izajasza (66,13 wg Biblii Warszawskiej): „Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał i w Jeruzalemie doznacie pociechy”.

Werset stanowiący hasło roku znajduje się w ostatnim rozdziale Księgi Izajasza, który wieńczy dzieło nazywane Księgą Tritoizajasza (56–66). Rozdział ten wprowadza 
tematy dotyczące kultu świątynnego, przyszłego błogosławieństwa, jak i przezwyciężenia aktualnych trudności. Te dwa ostatnie tematy występują również w jednostce 66,10–16, do której należy w. 13.

Fragment składa się z trzech części. Część pierwsza obejmuje wersety 10–11, które są wezwaniem do radości, wygłoszonym przez proroka. Wedle owego wezwania w wersecie 10 nastąpić ma radykalna zmiana, ponieważ radować mają się ci, którzy opłakiwali Jerozolimę jak żałobnicy. Podobne wezwania i wypowiedzi o radości typowe są dla Deutero- i Tritoizajasza (Iz 54,1; 61,10; 65,13).

Fragment, w którym znajduje się werset będący hasłem roku, porusza zagadnienia występujące zarówno w rozdziale 66, jak i w innych perykopach Deutero- i Tritoizajasza. Szczególnie ten ostatni autor biblijny lubi posługiwać się obrazami wziętymi z życia (stąd np. symbolika porodu w wersetach 7–9). Podobny jest również obraz Boga jako bardzo bliskiego ludowi. Niniejsza jednostka, w tym werset 13, ukazują Boga jako osobę najbliższą Izraelowi, która pozostaje ze swoim ludem w bardzo intymnej relacji i jak matka reaguje na najmniejszą krzywdę i cierpienie swojego dziecka. Lud zaś poza JHWH nie ma nikogo, z pokorą do niego się zwraca i może liczyć na swojego Boga.

Więcej: Andrzej P. Kluczyński, www.egzegeza.pl

Logo roku 2016 do pobrania i wykorzystania: 
wersja (kolorowa)