english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod wybrał Prezesa

Wybrano również Radę Synodalną

22.04.2017

Podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła wybrano nowego Prezesa Synodu i Radę Synodalną.


Synod wybrał Prezesa

Nabożeństwem ze Spowiedzią i Komunią Św. rozpoczęła się pierwsza sesja Synodu Kościoła XIV kadencji. Podczas nabożeństwa Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec przyjął ślubowanie nowych członków Synodu.

Ks. Grzegorz Giemza, ustępujący Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w swoim kazaniu, którego podstawą był tekst z Dz Ap 8, 26-39 postawił pytanie, jaka jest droga Kościoła luterańskiego w Polsce. Czy jest Kościołem w drodze, czy raczej powinien być Kościołem, który jak diakon Filip staje na drodze ludzi, którzy pytają i poszukują? Staje na drodze to znaczy nie tyle ogranicza, ale wspomaga, towarzyszy i sprawia, że ludzie chcą pójść dalej. Czy chce być Kościołem, który jak Jezus Chrystus w drodze do Emaus towarzyszy uczniom także w ich rozczarowaniach?
Ks. Giemza zauważył, że w dzisiejszych czasach, w sytuacji niepokoju, zagrożenia wojną, terroryzmem, który może dosięgnąć każdego człowieka, realny staje się strach. Jaka jest więc rola Kościoła? Zdaniem Prezesa Synodu wyjątkowo ważne są słowa, które wypowiedział Jezus do uczniów po zmartwychwstaniu: „Pokój wam!” Wtedy, gdy uczniowie żyli w strachu i nie dowierzali, Bóg przychodzi z pokojem. Czy w związku z tym Kościół powinien walczyć o pokój, czy raczej mieć pokój w sobie?

Ks. Giemza przypomniał, że w Roku Reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce staje przed wieloma wyzwaniami. Najistotniejsze jednak w tym jubileuszu jest dotarcie z przesłaniem o Jezusie Chrystusie do jak największej ilości ludzi. Potrzebny jest, dlatego Boży Duch, ten sam Duch, który prowadził Filipa, potrzebna jest świadomość, że Bóg jest z nami.

Po nabożeństwie rozpoczęły się obrady wiosennej sesji Synodu. Pozdrowienia od Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przekazała Prezes Synodu tego Kościoła Ewa Jóźwiak. Życzyła nowym synodałom, by uświadomili sobie, że zasiadając w Synodzie pełnią szczególną służbę. Służbę, w której ważne jest dobro Kościoła, a nie realizacja własnych pomysłów czy też załatwianie własnych spraw. Życzyła nowemu Synodowi otwartości na działanie Bożego Ducha. Podziękowała też ustępującemu Prezesowi i Radzie Synodalnej za otwartość i współpracę. Podkreśliła, że dzięki ich staraniom doszło do wspólnych obrad dwóch Synodów w Cieszynie.

W dalszej części pierwszego dnia obrad ks. Grzegorz Giemza przedstawił sprawozdanie Rady Synodalnej. Po przyjęciu przez Synod sprawozdania Rady prowadzenie sesji przejął Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec i rozpoczęły się wybory Prezesa Synodu.

Na stanowisko Prezesa Synodu zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Adama Malinę oraz ks. Waldemara Szajthauera. Przed głosowaniem obaj kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swojej osoby. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: ks. Adam Malina 37 głosów, ks. Waldemar Szajthauer 25 głosów. Głosowało 63 z 64 synodałów. Bp Jerzy Samiec ogłosił, że Prezesem Synodu XIV kadencji został ks. dr Adam Malina.

Ks. dr Adam Malina urodził się 9 września 1966 roku w Cieszynie. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbył w latach 1986 - 1991. Od ordynacji na duchownego Kościoła w roku 1991, pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach - Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu, wpierw jako wikariusz, a później proboszcz.

Od roku 2001 jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła gdzie pełni funkcję przewodniczącego synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, uczestniczy również w pracach Komisji ds. Mediów oraz Teologii i Konfesji. W latach 2014-2017 był członkiem Rady Synodalnej Synodu Kościoła XIII kadencji.

Ks. Adam Malina jest przewodniczącym Redakcji Programów Religijnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przewodniczy Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest także przewodniczącym Zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej oraz redaktorem naczelnym portalu luteranie.pl. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora teologii. Autor publikacji z zakresu liturgiki, hymnologii, mediów i historii Kościoła.

Żonaty. Ma troje dzieci.

Prezes Synodu Kościoła, jako przewodniczący Rady Synodalnej kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia, przewodniczy im i czuwa nad realizacją uchwał Rady. Przewodniczący Rady Synodalnej reprezentuje ją wobec władz Kościoła i na zewnątrz.

Następnie odbyły się wybory radców Rady Synodalnej. Zgłoszono następujących kandydatów:

- kandydaci świeccy: Izabela Główka-Sokołowska, Emir Kasprzycki, Jarosław Płuciennik, Anna Wantulok;
- kandydaci duchowni: ks. Marek Londzin, ks. Marcin Makula, ks. Waldemar Szajthauer, ks. Tomasz Wigłasz

Radcami Rady Synodalnej zostali: ks. Marek Londzin, ks. Waldemar Szajthauer (radcy duchowni) oraz prof. Jarosław Płuciennik i Anna Wantulok (radcy świeccy). Zastępcami członków Rady Synodalnej zostali: Emir Kasprzycki, ks. Tomasz Wigłasz.