english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szukamy pracowników!

Praca dla wychowawców podwórkowych

21.12.2016

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (streetworker) do realizacji programu Rozwiń Skrzydła w ramach projektu „Program placówki wsparcia dziennego  dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”. Projekt będzie realizowany w Bytomiu.


Szukamy pracowników!

Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące kandydata na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER):

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3–letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które charakteryzują trudne zachowania.
3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
5. Umiejętność pracy w zespole.


Wymagania pozostałe:
1. Kreatywność.
2. Elastyczność i otwartość na zmiany.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej.
4. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
5. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Praca z małą grupą podopiecznych (8 osób) wraz z drugim wychowawcą podwórkowym w jednej z trzech dzielnic Bytomia: Bobrek, Karb, Rozbark.
2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO m.in. Dnia Dziecka, Festiwalu Zabawy, akcji charytatywnej "List do Dzieciątka", wigilii, półkolonii dla dzieci w zimie, oraz w wakacje letnie.
3. Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach kadry pedagogicznej (raz w tygodniu).
4. Przygotowywanie planu pracy z grupą docelową.
5. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
6. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.
8. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami, do których uczęszczają podopieczni, kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz innymi przedstawicielami służb społecznych.
9. Publikowanie postów na bloga streetworker.blogspot.com.


Oferujemy:
1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 7 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
2. Zatrudnienie na czas określony od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. w wymiarze 20 godzin tygodniowo.
3. Pracę pod superwizją grupową (obowiązkowo).
4. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
1. CV
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 1).
4. Oświadczenie na temat wykształcenia: (wyższe – załącznik nr 2 lub średnie – załącznik nr 3).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 28 grudnia 2016 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.Projekt „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.