english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szukamy wychowawców podwórkowych!

Bytomscy streetworkerzy zapraszają do współpracy

26.02.2017

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (streetworker) do realizacji programu Szkoła Mobilna w ramach projektu „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”. Projekt jest realizowany w Bytomiu.


Szukamy wychowawców podwórkowych!

Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące kandydata/kandydatki na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY:

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3–letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które charakteryzują trudne zachowania.
3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
5. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pozostałe:
1. Duża kreatywność.
2. Elastyczność i otwartość na zmiany.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej.
4. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
5. Gotowość do pracy w bezpośrednim środowisku dziecka, na podwórkach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć animacyjno-edukacyjnych przy użyciu Szkoły Mobilnej w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Karb, Rozbark.
2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO m.in. Dnia Dziecka oraz Festiwalu Zabawy.
3.Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach zespołu Szkoły Mobilnej.
4. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
5. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego oraz koordynatorem programu Szkoła Mobilna w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.

Oferujemy:
1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 7 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
2. Pracę z użyciem alternatywnego narzędzia, jakim jest Szkoła Mobilna.
3. Zatrudnienie na umowę zlecenie od kwietnia 2017 r. do października 2017 r. (z możliwością kontynuacji zatrudnienia w kolejnym roku, również od kwietnia do października) w wymiarze 20 godzin tygodniowo (4 dni w tygodniu po 5h, popołudniami)
4. Pracę pod superwizją.
5. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
1. CV
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
4. Oświadczenie na temat wykształcenia:
wyższe
– lub średnie

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca 2017 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Projekt „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.