english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Via Sacra - z Wangu do Goerlitz

Projekt unijny parafii w Karpaczu

09.05.2013

W Goerlitz i Karpaczu zakończono realizację pierwszego etapu projektu unijnego Via Sacra oraz rozpoczęto drugi etap.


Via Sacra - z Wangu do Goerlitz

Dnia 8 maja 2013 r. odbyła się w Görlitz uroczystość zamknięcia I etapu i rozpoczęcia II etapu prac projektu unijnego, realizowanego przez parafię Wang w Karpaczu. W święto Wniebowstąpienia Pańskiego odbyła się podobna uroczystość w Karpaczu.
 
Wzięli w niej udział między innymi ks. bp Ryszard Bogusz, burmistrza Karpacza Ryszard Rzepczyński, Margit Kempgen, wykonawcy prac, inspektor nadzoru, rada parafialna oraz inni goście.
 
Po Uroczystości w Domu Parafialnym uczestnicy zapoznali się z przeprowadzonymi pracami. Uroczystość zastała zakończona w kościele Wang, w czasie której kazanie wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz.
 

Parafia Ewangelicko Augsburska Wang wraz ze swoim wieloletnim partnerem, Evangelische Kulturstiftung Görlitz, na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i sukcesów uzyskała kolejne dofinansowanie z funduszy europejskich. W dniu 27.09.2012 Komitet Monitorujący zatwierdził przyznanie dofinansowania dla naszego kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 -2013. Projekt pod nazwą „Wędrowanie bez granic-wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra – ETAP II”, jest kontynuacją realizowanego w latach 2010-2012 I Etapu.
 

W wyniku dotychczasowych wspólnych prac parafii i partnera, zarówno na etapie przygotowania, jak i wdrażania I Etapu projektu, zidentyfikowano kolejne problemy i doprecyzowano dalsze potrzeby, wynikiem których było podjęcie rozmów nad kontynuacją projektu. Dzięki owocnej współpracy obu zaangażowanych Instytucji, i efektom jakie w tym momencie już zostały osiągnięte, zarządcy zarówno Parafii Ewangelicko Augsburskiej Wang, jak i Evangelische Kulturstiftung Görlitz podjęli decyzję o przystąpieniu do drugiego etapu. W toku spotkań odbywających się na kanwie realizowanego już I Etapu, skonkretyzowano cele, dalsze działania, grupy docelowe, ustalono harmonogram finansowo – czasowy i przystąpiono do dalszej współpracy poprzez podpisanie kolejnej umowy partnerskiej. Prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami trwały od grudnia 2011 roku aż do sierpnia 2012 r. Ostatecznie ciężka praca i poświęcenie wielu osób zostało wynagrodzone w postaci uzyskanego dofinansowania. Nie mniej jednak przed nami kolejne dni, miesiące wytężonej pracy nad wdrożeniem projektu.
 
Projekt i tym razem obejmuje zarówno zadania infrastrukturalne, jak i promocyjne oraz integracyjne. W Karpaczu przeprowadzone zostaną prace w obrębie kompleksu kościoła WANG w Karpaczu, w ramach których realizowane będą restauracja, modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych krużganków kościoła WANG, restauracja zabytkowej fontanny oraz oświetlenie kompleksu WANG. Natomiast w Goerlitz zrealizowane zostaną prace zwiększające dostępność cmentarza Św. Mikołaja dla turystów poprzez przebudowę, dostosowanie tras do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
 
Ponadto, w ramach partnerstwa opracowane zostaną album i ulotka prezentujące odwiedzającym zabytki słynnej trasy turystycznej Via Sacra. W Karpaczu i Görlitz zamontowane zostaną stanowiska komputerowe, oraz mapy turystyczne przedstawiające najcenniejsze zabytki i atrakcje pogranicza turystom odwiedzającym obiekty Kościoła Wang i kompleksu Św. Grobu. Natomiast, celem integracji ludności pogranicza polsko – niemieckiego zorganizowane zostaną dwie edycje 5-cio dniowego obozu rowerowego z elementami nauki języka polskiego i niemieckiego dla dzieci i młodzieży.
 
Projekt, podobnie jak jego pierwszy etap, opiera się na czterech filarach partnerstwa tj. wspólnym przygotowaniu, wspólnym personelu, wspólnej realizacji i wspólnym finansowaniu. Realizacja projektu jest zgodna z założeniami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia, i zmierza do osiągnięcia następujących celów: wzrost integracji kulturowej regionu polsko-niemieckiego, zmniejszenie barier językowych, poprawa jakości życia mieszkańców pogranicza, wzrost zadowolenia turysty, wzrost uczestnictwa turystów w ofercie kulturalnej, poprawa wizerunku atrakcji turystycznych na trasie Via Sacra.
 
Łącznie projekt opiewa na 279 075,71 Euro, z czego 85% czyli 237 214,35 Euro Wnioskodawca wraz z Partnerem projektu otrzyma w ramach dofinansowania z funduszy europejskich. W ramach dotacji Parafia Ewangelicko Augsburska Wang planuje zrealizować zadania o wartości 228 723,87 Euro, a wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 194 415,29 Euro. Natomiast Evangelische Kulturstiftung Görlitz wdroży inwestycje po stronie niemieckiej o łącznej wartości 50 351,84 Euro, z czego 42 799,06 otrzyma w ramach dotacji z UE. Projekt realizowany będzie od lutego 2012 do czerwca 2014. Natomiast wskaźnikiem monitoringowym, ustalonym na potrzeby Programu będzie liczba osób, które wezmą udział we wspólnych działaniach edukacyjnych i szkoleniowych na poziomie 50 osób.
 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dziedzictwo kulturowe regionu może zostać zachowane w doskonałej formie dzięki funduszom europejskim.

  

ks. Edwin Pech
 
 
Więcej informacji o dotacjach unijnych, z których skorzystała Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang - zobacz tutaj.