english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

XVIII Forum Ewangelickie w Wiśle

O autorytecie i demokracji w Kościele

17.09.2012

więcej zdjęć:    

 

Dom Zborowy im. ks. bpa dr Andrzeja Wantuły był miejscem odbywającego się w Wiśle XVIII Forum Ewangelickiego, którego temat brzmiał: „Rządy autorytetów a kondycja demokracji w Kościołach ewangelickich”. Mottem przyświecającym obradom były słowa prof. Jana Szczepańskiego: „Radzić sobie z przyszłością, to znaczy przede wszystkim nie odkładać spraw domagających się rozwiązania dzisiaj”. Organizatorami Forum była Parafia Ewangelicko- Augsburska w Wiśle.


XVIII Forum Ewangelickie w Wiśle

Inspiracją do tak sformułowanego tematu oraz wyboru miejsca Forum była postać bpa Juliusza Bursche. Rok 2012 łączy w sobie dwie jubileuszowe daty związane z tą postacią: 150 – tą rocznicę urodzin oraz 70 – tą rocznicę śmierci.

 

Z Wisłą bp Juliusz Bursche związany był od 1902 roku, a więc od wybudowania willi „Zacisze”, w której spędzał miesiące letnie. Dzięki uprzejmości rodziny Biskupa, która jest właścicielem „Zacisza”, a w szczególności prof. Juliusza Gardawskiego i jego małżonki, uczestnicy tegorocznego Forum mogli zwiedzić dom Biskupa oraz wybudowaną z jego inicjatywy „Księżówkę”, obecnie własność Stowarzyszenia Księży i Katechetów, po której oprowadził ks. Jan Raszyk. Prof. Juliusz Gardawski dzielił się wspomnieniami z rodzinnego kręgu Biskupa. Przy pomniku Biskupa męczennika, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie „Zacisza”, złożono kwiaty, a bp Jan Szarek zmówił modlitwę.

 

W przededniu obrad odbyło się spotkanie w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego, gdzie uczestnicy Forum zwiedzili wystawę „Z Biblią przez stulecia” ze zbiorów Henryka Patriarchy, który opowiedział o przygotowanej ekspozycji. Informacje o życiu codziennym mieszkańców dawnej Wisły przekazał Michał Kawulok, zaś pieśni „ze starego kancjonała” zaśpiewał Jan Raszka. Zuzanna Raszka zademonstrowała jak dawniej obrabiano wełnę. Spotkanie zakończyła degustacja potraw regionalnych i wspólne spotkanie.  

 

Obrady XVIII Forum Ewangelickiego rozpoczął proboszcz wiślańskiej parafii ks. Waldemar Szajthauer.  Słowa pozdrowienia do uczestników Forum przekazali bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, Jerzy Nogowczyk – starosta cieszyński, Jan Poloczek – burmistrz miasta Wisła, Janusz Buzek – radny Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach oraz Leszek Podżorski – kurator Parafii w Wiśle. Słowa pozdrowienia od bpa Ryszarda Bogusza odczytał ks. Waldemar Szajthauer.

 

W pierwszym dniu referaty wygłosili: dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH,  „Jak ma wyglądać Kościół Chrystusowy? Ewolucja form organizacyjnych Kościołów protestanckich XVI–XX wiek” oraz ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT, „Nowotestamentowy kontekst współczesnych pytań o urząd kościelny”. Tematyka wystąpień była wprowadzeniem do podjęcia panelu dyskusyjnego w oparciu o główny temat Forum. Panel dyskusyjny prowadził dr Paweł Leszczyński, a uczestnikami byli: prof. dr hab. Ewa Chojecka, ks. Michał Jabłoński,  prof. dr hab. Jarosław Świderski, ks. dr hab. Marek Uglorz.

 

Dyskutanci, a potem także uczestnicy Forum, starali się zdefiniować pojęcie autorytetu oraz stan demokracji w Kościołach ewangelickich w dniu dzisiejszym, aby móc spojrzeć w przyszłość i skuteczność służby Kościoła w zwiastowaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa.

 

Drugi dzień poświęcony został Biskupowi męczennikowi. Wprowadzeniem do tematu był film zrealizowany przez redaktora Władysława Głowacza „Biskup Juliusz Bursche – postać i dzieło”. Myśli, idee działania oraz aktywność Biskupa ukazały referaty:   prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera: „Bp Juliusz Bursche jako kontynuator idei pastora Leopolda Otto”, dra hab. Jarosława Kłaczkowa: „Ks. Juliusz Bursche jako redaktor „Zwiastuna Ewangelicznego” oraz dra Józefa Szymeczka: „Bp J. Bursche a sprawa Śląska po I wojnie światowej”. O procesie pojednania polsko – niemieckiego na przykładzie bp. Juliusza Bursche mówił bp dr Jan Szarek. Biskup Bursche angażował się także w działania lokalne na rzecz Wisły. Referat na ten temat przygotowała główna organizatorka Forum Ewangelickiego Danuta Szczypka.

 

Program Forum Ewangelickiego to także koncert w wiślańskim kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle, który odbył się w piątkowe popołudnie 14 września br. Wykonawcami koncertu byli: Chór Kameralny „Ad libitum” pod dyrekcją  dr Izabeli Zieleckiej – Panek oraz dr Tomasz Orlow – organista. Wykonawcy przygotowali utwory m.in. Jana Sztwiertni - kompozytora, którego działalność przerwała śmierć w obozie koncentracyjnym. W roku ubiegłym obchodzono 100 – tną rocznicę urodzin kompozytora.  

 

W niedzielę odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele  ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Liturgię sprawowali ks. Waldemar Szajthauer oraz ks. Krzysztof Śledziński. Okolicznościowe kazanie nawiązujące do 150 – tej rocznicy urodzin Juliusza Bursche i jego autorytetu jako Biskupa Kościoła wygłosił ks. Waldemar Szajthauer.

 

Wykładowcy i autor filmów:

 

prof. dr hab. Juliusz Gardawski – socjolog, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują m. in. problematykę związaną z europejskim modelem społecznym, partnerstwem i dialogiem społecznym, zinstytucjonalizowaną reprezentacją interesu  pracowniczego i własnością pracowniczą. Członek Parafii Ewangelicko–Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Prawnuk ks. bp. Juliusza Bursche.

 

Wiesław Głowacz – redaktor, scenarzysta i realizator reportaży, impresji filmowych i filmów dokumentalnych, które w znacznej mierze zostały poświęcone Kościołowi Ewangelicko–Augsburskiemu i jego wiernym. Jest autorem m.in. filmów: „U źródeł”, „Ks. Jerzy Trzanowski – słowiański Luter”, „Biskup Bursche – postać i dzieło”. Laureat Honorowej Nagrody „Róża Lutra”.

 

dr hab. Jarosław Kłaczkow – historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej 1918–1944/1945 w Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Od 2011 roku zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki. Prezes Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno–politycznej Polski XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw wyznaniowych i dziejów miast. Członek Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Toruniu.

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – historyk, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, a w szczególności historii protestantyzmu na ziemiach polskich, dziejami polskiej myśli politycznej i sprawami narodowo–wyznaniowymi. Prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Oddział w Sopocie. Członek Rady Naukowej „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Członek Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Sopocie.

 

ks. dr Jan Szarek– teolog luterański, biskup Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Polsce w latach 1991–2001. Absolwent i doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Aktywny działacz Polskiej Rady Ekumenicznej, a zarazem jej prezes w latach 1993–2001.

 

dr Józef Szymeczek– historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Ostrawskiego. Autor kilkudziesięciu prac poświęconych stosunkom religijnym na Śląsku Cieszyńskim. Kieruje sekcją ds. nauki i oświaty w Śląskim Kościele Ewangelickim w Czeskim Cieszynie. Od 2002 roku prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć naukowych oraz społecznych.

 

Danuta Szczypka – historyk, pedagog (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego), studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie zarządzania hotelarstwem i turystyką. Autorka wielu opracowań związanych tematycznie z historią Wisły i Śląska Cieszyńskiego. Inicjatorka i współredaktorka „Rocznika Wiślańskiego”. Należy do Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle. Organizatorka XVIII Forum Ewangelickiego.

 

Organizator: Parafia Ewangelicko–Augsburska w Wiśle jest jedną z największych parafii Kościoła luterańskiego w Polsce. Ewangelicy zamieszkiwali Wisłę od początku istnienia miejscowości, w czasach kontrreformacji sprawując kult w leśnych kościołach. Parafię założono w 1782 roku na mocy Patentu tolerancyjnego cesarza Józefa II. Pierwszy drewniany kościół został zastąpiony w 1838 roku murowanym domem modlitwy, do którego następnie dostawiono wieżę (1863). Do 1870 roku zbór prowadził szkołę powszechną, upaństwowioną w czasach konstytucyjnej Monarchii Austro–Węgierskiej. Parafia posiada budynek probostwa (1805–1807) i dawnej szkoły (1824), cmentarz na Groniczku (1819) i wzniesiony w latach 1935–1936 Dom Zborowy im. ks. bp. A. Wantuły. Do 1994 roku obejmowała całą miejscowość, obecnie na terenie Wisły działa pięć parafii ewangelickich. Kościół apostołów Piotra i Pawła jest najstarszym budynkiem sakralnym w mieście. Parafia obok działalności religijnej i różnych form pracy duszpasterskiej (m. in. diakonijnej i ekumenicznej) prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną. Organizowane są koncerty, sesje naukowe, wystawy i spotkania okolicznościowe. W 2013 roku parafia obchodzić będzie 175. rocznicę założenia kościoła.

 

więcej zdjęć: