english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranie - metodyści

Rozmowy teologiczne między przedstawicielami Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Metodystycznej rozpoczęły się w 1977 r. Główny temat sformułowano następująco: "Kościół - wspólnotą laski". Za cel postawiono sobie osiągnięcie lepszego zrozumienia wzajemnego i zacieśnienie wspólnoty. W latach 1977-1983 odbyły się cztery posiedzenia, które zajęły się następującą problematyką: świadectwo biblijne a autentyczność Kościoła, wspólnota łaski, środki łaski (sakrament chrztu i Wieczerzy Pańskiej), zagadnienie ustroju i struktury Kościoła.

Raport końcowy, przyjęty w 1984 r. zawierał następujące zalecenia: Zalecamy, aby nasze Kościoły podjęty kroki zmierzające do ogłoszenia i ustanowienia pełnej wspólnoty Słowa i Sakramentu. Zalecamy, aby nasze Kościoły uchwaliły oficjalnie, co będzie pierwszym i znaczącym krokiem na drodze ku jedności, wspólnotę kazalnicy i wzajemne udzielanie sobie gościny przy Stole Pana. Cieszymy się, ze niektóre z naszych Kościołów praktykują już pełną wspólnotę Słowa i Sakramentu [37].

Powyższe zalecenia stały się zachętą dla wielu Kościołów obu tradycji kościelnych do podjęcia dialogu, w którego wyniku luteranie i metodyści zawarli wspólnotę ołtarza i ambony w następujących krajach: RFN (1987), Austrii (1990), Szwecji (1993), Polsce (1994) i Norwegii (1997). W "Deklaracji współpracy", podpisanej przez Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce znajdują się takie stwierdzenia: Potwierdzamy zgodność posłannictwa Ewangelii, uznajemy ważność udzielanego w obu Kościołach Sakramentu Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej oraz prawomocność ordynacji duchownych. Ustanawiamy wspólnotę ołtarza i ambony /.../ Uznajemy, ze wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba, będziemy za obopólną zgodą zwierzchności Kościołów roztaczali wzajemną opiekę duszpasterską nad wyznawcami naszych Kościołów, nie oczekując od nich zmiany wyznania [38].

Jak już zostało powiedziane wcześniej, siedem Kościołów metodystycznych naszego kontynentu jest od l stycznia 1997 r. pełnoprawnymi członkami Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów.

--------------------------------------------------------------------------------

[37] Cyt. za: SiDE 1986 nr 1, s. 115n.; tekst angielski ukazał się jako odrębna broszura: Lutheran-Methodist Joint Commission - Lutheran-Methodist Dialogue, 1979-1984: The Church: Community of Grace, Geneva-Lake Junaluska 1984.
[38] Cyt. za tekstem zamieszczonym w: SiDE 1994 nr 2, s. 102n.