english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konsystorz Kościoła

Konsystorz Kościoła jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu. Składa się z Biskupa Kościoła oraz siedmiu osób z wyboru: wiceprezesa oraz trzech radców duchownych i trzech radców świeckich.

Konsystorz Kościoła w składzie od 10.04.2011 r.
(od lewej): Adam Pastucha - wiceprezes, ks. dr Marian Niemiec (członek Konsystorza do października 2014 r.), Korneliusz Glajcar, bp Jerzy Samiec - prezes, Jan Machalica, ks. Robert Sitarek, Bożena Polak, ks. Piotr Gaś
Od 17.10.2014 r. członkiem Konsystorza jest ks. Edwin Pech.


 
 

Do właściwości Konsystorza należy m.in. nadzór nad diecezjami i parafiami, przyjmowanie kandydatów do stanu duchownego, powoływanie wikariuszy, proboszczów-administratorów oraz duszpasterzy środowiskowych, zarząd i rozporządzanie majątkiem Kościoła, orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, uchwalanie projektu budżetu ogólnokościelnego.
 
Wykaz członków Konsystorza Kościoła
     

 • Bp Jerzy Samiec - Prezes Konsystorza
  Urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1988).  Ordynowany przez bpa Janusza Narzyńskiego (1989). Pracował jako wikariusz parafii w Zabrzu i Gliwicach, później jako administrator w Gliwicach, a od 1994 proboszcz gliwickiej parafii.

  14 kwietnia 2007 r. wybrany Prezesem Synodu. Z tego stanowiska zrezygnował po wyborze na Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, co stało się 17 października 2009 r. Konsekrowany 6 stycznia 2010 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

  Od 1990 r. żonaty z Beatą Michałek.

  Więcej: Biskup Kościoła - bp Jerzy Samiec.

 
W wyniku wyboru dokonanego przez Synod Kościoła w dniu 9 kwietnia 2011 roku (wprowadzenie w urzędowanie odbyło się 10 kwietnia 2011 r.) skład Konsystorza przedstawia się następująco:

 

 • Wiceprzes Konsystorza - Adam Pastucha
  Adam Pastucha urodził się 4 sierpnia 1954 roku w Cieszynie. Od urodzenia mieszka w Dębowcu na Śląsku Cieszyńskim.

  Ukończył w 1978 r. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej w 1978 r., uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanika o specjalności technologia maszyn.

  Od 1978-1999 r. pracował w Fabryce Automatyki Chłodniczej w Cieszynie, od 1999 do 2002 roku był dyrektorem  w firmie Jawal S.J.A. Sp. z o.o. w Gumnach koło Cieszyna. W latach 1990-2010 członek Rady Gminy Dębowiec, a w latach 1994-2006 jej Przewodniczący.

  Od 2002 po ukończeniu studiów podyplomowych, pracował najpierw jako zastępca, a od 2007 r. jako dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki w Dzięgielowie.

  Był wieloletnin członkiem Rady Parafialnej w parafii w Skoczowie. Członek Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Od 1991 roku wybierany do Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej, a od 1996 roku jej kurator. Członek Synodu Kościoła X, XI i XII kadencji. Od roku 2001 jest wiceprezesem Konsytorza Kościoła. Żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci.

 
Radcy duchowni  

 

 • Ks. Piotr Gaś
  Urodzony dnia 15 stycznia 1959 r. w Ustroniu. Ordynowany 4 grudnia 1983 r. w Szczecinie. Od 20 maja 1990 - 2007 roku pełnił urząd proboszcza parafii w Szczecinie.

  W latach 1994 - 1996 radca duchowny w Radzie Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej, od dnia 23 maja 1996 r. radca Konsystorza. W roku 1994 inicjator Projektu Bonhoefferowskiego w Szczecinie, a w roku 2000 współzałożyciel polsko-niemieckiej Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Międzynarodowego Centrum Studiów i Spotkań im. ks. dr. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie.

  W roku 2005 ks. Piotr Gaś został uhonorowany nagrodą im. Brata Alberta za działalność ekumeniczną, połączoną z aktywnością w zakresie pojednania polsko-niemieckiego. 25 października 2006 r. Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) nadał ks. Piotrowi Gasiowi tytuł doktora honoris causa. Od 2007 roku proboszcz parafii Św. Trójcy w Warszawie.

  Ks. radca Piotr Gaś jest żonaty z Małgorzatą, diakonem, magister teologii, pracującą w parafii Św. Trójcy w Warszawie. Mają troje dzieci.
   
 • Ks. Robert Sitarek
  Urodził się 15 listopada 1966 r., ordynowany 27 listopada 1994 r.
  Proboszcz parafii w Kłodzku. Dyrektor Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacja im. ks. Marcina Lutra w Wrocławiu
  Koordynator Diakonii Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

 • Ks. Edwin Pech
  Urodził się 5 stycznia 1960 roku w Gajówce koło Turku.

  W dniu 28 grudnia1986 roku został ordynowany w ewangelickim kościele w Skoczowie. W latach 1985-1986 odbywał praktykę kandydacką na urząd duchownego w parafii w  Cieszynie, gdzie do roku 1989 pełnił funkcję wikariusza. W latach 1991-1992 mianowany wikariuszem a od 1991 proboszczem administratorem parafii Wang w Karpaczu. W dniu 7 listopada 1992 wybrany, a następnie wprowadzony w urząd proboszcza tej parafii.

  W latach 1996 - 2006, pełnił funkcję radcy Diecezji Wrocławskiej Kościoła. W latach 1991 – 2006 był członkiem Komisji Ewangelizacyjno – Misyjnej Diecezji Wrocławskiej. Od roku 2007 jest przewodniczącym Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej Diecezji Wrocławskiej.

  Od 2002 roku jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i przewodniczącym Synodalnej Komisji Administracyjno – Gospodarczej. W latach 2002-2006 przewodniczył Synodalnej Komisji Rewizyjnej.

  Dnia 12 grudnia 2007 r. w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności ekumenicznej.

  Od roku 2009 był członkiem Rady Synodalnej Kościoła. Członkiem Konsystorza został 17.10.2014 r.

  Żonaty, ma dwóch synów.

 

 

Radcy świeccy

 • Jan Machalica
  Urodził się 1 maja 1945 roku.
  Ekonomista, prowadzi firmę księgową.
  Członek parafii w Bielsku, aktywnie uczestniczący w jej życiu. Jest prezesem Rady Parafialnej w Bielsku. Były członek Synodalnej Komisji Rewizyjnej. Żonaty, ojciec trójki dzieci.
   
 • Korneliusz Glajcar
  Urodził się 27 marca 1960 r. w Cieszynie. Manager Logistyki, przez większość kariery zawodowej związany z fabryką Olza w Cieszynie, gdzie pełnił również funkcje członka Rady Nadzorczej, a po prywatyzacji manager w międzynarodowym koncernie KRAFT FOODS. W latach 2002-2005 był członkiem Rady Parafialnej Parafii w Cieszynie. Od momentu powstania 2005 roku samodzielnej parafii w Dzięgielowie koło Cieszyna jest jej kuratorem.

  Od 2001 jest członkiem Rady Opiekuńczej Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie, współorganizator wielu akcji charytatywnych i diakonijnych.

  W latach 2007-2011 członek Rady Synodalnej Kościoła. Żonaty, ojciec pięciorga dzieci    
   
 • Bożena Polak
  Urodzona 2 lutego 1957 roku w Cieszynie. Studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studia Podyplomowe na kierunku Termomodernizacja i Audyt Energetyczny.

  W latach 1983-2004 pracowała w Rejonowej Dyrekcji Inwestycji w Katowicach a następnie w Urzędzie Miasta Katowice. Obecnie pracuje na stanowisku zarządcy nieruchomości parafii w Katowicach.

  Jest członkiem Rady Parafialnej parafii w Katowicach i delegatem parafii w Katowicach na Synod Diecezjalny Diecezji Katowickiej. Członek Rady Diakonii Kościoła, a od 2001 roku jest członek Synodu Kościoła. Zamężna, ma syna i córkę.