Pamiątka Reformacji 2023

31 października jest obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako Pamiątka Reformacji.

Święto to nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra.
Luter ogłosił tezy 31 października 1517 r. w Wittenberdze zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

Przesłanie Reformacji streszcza się w krótkich zasadach: Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony.  Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas.

Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.

W Pamiątkę Reformacji ewangelicy spotykają się na  okolicznościowych nabożeństwach, podczas których śpiewany jest hymn Kościoła, pieśń Warownym grodem jest nasz Bóg autorstwa ks. Lutra (powstała w 1546 r., a jej tekst oparty jest na słowach z Psalmu 46).

We wtorek o godz. 17.00 w TVP 2 planowana jest transmisja nabożeństwa reformacyjnego z kościoła św. Szczepana w Toruniu.

Z kolei w Programie Drugim Polskiego Radia, o godz. 18.00 będzie emitowane nabożeństwo z Kościoła ewangelicko-reformowanego.

29 października wieczorem młodzież spotka się ponownie na Nocy z Lutrem, organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Noc z Lutrem, czyli tak naprawdę Młodzieżowe Święto Reformacji. To świetna okazja, żeby doświadczyć Kościoła – żywego i zmotywowanego do działania! Tym razem spotkanie odbędzie się w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. Noc z Lutrem rozpocznie się o godz.  18.00  (potrwa do godz. 21.30). W programie spotkania zaplanowano wspólny śpiew, świadectwa, pogawędki.

Tegoroczna Pamiątka Reformacji wypada we wtorek, warto więc pamiętać, że osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy (Ustawa z dnia 13 maja 1994 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2015 r. poz. 43). Szczegółowe zasady udzielania zwolnień zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235)

zdj. pomnik Lutra w Bielsku (źródło Wydawnictwo Augustana)