Zmiany w regulaminie Nagrody Kościoła

Decyzja Biskupa Kościoła
w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny
z dnia 12 stycznia 2022 r.

§1

Na podstawie rozdziału V pkt. 1. dokonuję następujących zmian w Regulaminie Nagrody Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP im. królewny Anny Wazówny:

 1. W dziale I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nagroda ustanowiona została w  celu uhonorowania osób lub innych podmiotów, które poprzez zaangażowanie swojego czasu, umiejętności i środków dawali lub dają świadectwo swojej wiary, działali lub działają na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, kierując się prawdziwą chrześcijańską miłością, która nie zna granic, a także w celu promowania i inspirowania działań służących nawiązaniu lub pogłębieniu współpracy na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.”

 

 1. b) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nagrodę może otrzymać krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, grupa tych osób, a także osoba prawna lub  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą w kraju lub za granicą, która poprzez swoją działalność zawodową lub zaangażowanie społeczne, działając na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, we współpracy z nim, albo na rzecz lub we współpracy z jego jednostkami organizacyjnymi, przyczyniła się do promocji idei solidarności i współpracy na rzecz dobra wspólnego.”

 

 1. c) poprawia się numerację punktów od kolejny pkt. 3 do pkt. 6 na odpowiednio punkty od pkt. 4 do pkt. 7.

 

 1. W dziale II TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY:

 

 1. a) punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeden zgłaszający może zgłosić do nagrody nie więcej niż jednego kandydata. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko lub nazwę kandydata, jego dane kontaktowe oraz opis działalności uzasadniającej zgłoszenie kandydata.”

 

 1. b) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie na adres: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP  ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa w terminie do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego. W przypadku przesyłek listowych decyduje data nadania.”

 

 1. c) po punkcie 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

„4. W uzasadnionych przypadkach termin zgłaszania kandydatów do nagrody może zostać zmieniony decyzją Biskupa Kościoła.”

 

 1. d) dotychczasowe punkty od 4 do 5 stają się odpowiednio punktami od 5 do 6.

 

 1. W dziale III KAPITUŁA:

 

 1. a) pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Oceniając zgłoszone kandydatury Kapituła bierze pod uwagę zgodność działalności nominowanych z celami nagrody.  Kapituła pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania w przypadku dostarczenia go po terminie, innych braków formalnych zgłoszenia, oraz wycofania kandydatury przez zgłaszającego, jeżeli wycofanie nastąpiło przed podjęciem uchwały przez kapitułę.”

 

 1. b) pkt.10 otrzymuje brzmienie:

„10. Posiedzenie kapituły powinno się w miarę możliwości odbyć przed świętami Wielkiej Nocy.”

 

 

 1. W dziale IV UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA I WRĘCZENIA NAGRODY pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Informacja o laureatach nagrody, wybranych przez kapitułę, podawana jest przez Biskupa Kościoła do publicznej wiadomości na stronach internetowychwww.luteranie.pl oraz www.bik.luteranie.pl. Laureaci powiadamiani zostaną listownie na adres wskazany w zgłoszeniu.”

 

 1. W dziale V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 1. a) 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Regulamin przyjęty został decyzją Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia
12 października 2015 r. i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

 

 1. b) po 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

„4. Zmiany regulaminu dokonane zostały decyzjami Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z dnia 13 kwietnia 2017 r. oraz z dnia 10 stycznia 2022 roku.”

§2

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

§3

Tekst jednolity regulaminu, po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§4

Zmiany regulaminu wchodzą w życie w dniu 12 stycznia 2022 roku.

Regulamin Nagrody Kościoła